Сурови кожи за кожарската и кожухарската промишленост

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-10-2018
  •  147

Автор:Л. Есауленко, Ц. Иванов, К. Николчев
Издателство:Техника
Страници:249
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Раздел I

1. Животновъдството в HP България
1 1 Общи сведения 12. Едър рогат добитък

1.2.1. Говеда -

1.2.2. Биволи

1.3. Свине .....

1 4 Еднокопитни животни 15 Дребен рогат добитък

1.5.1. Овце

1.5.2. Кози

Раздел II
2. Сурова животинска кожа
2.1. Строеж на суровата кожа .....

2.1.1. Кожна тъкан ......

2.1.2. Подкожен слой ......

2.1.3. Косъмна покривка ....

2.2. Химичен състав на суровата кожа

2.2.1. Съдържание на влага . .

2.2.2. Съдържание на соли . .

2.2.3. Белтъчни вещества . .

2.2.4. Небелтъчни вещества . .

2.2.5. Пигменти в суровата кожа

2.2.6. Витамини в суровата кожа

2.3. Микрофлора на суровата кожа . .

2.3.1. Бактерии ........

2.3.2. Гъбички ............

2.3.3. Състав и жизнедеятелност на микроорганизмите

2.3.4. Микроорганизми по суровата кожа . .

3. Първична обработка на суроват а кожа 44

3.1. Транспортиране на животните за клане ...........44

3.2. Приемане и третиране на животните преди заколване......46<

3.3. Клане на животните 47

3.3.1. Зашеметяване на животните 47

3.3.2. Заколване на животното и обезкръвяване на трупа ... 49

3.4. Сваляне (одиране) на кожата ................50

3.4.1. Сваляне на кожата при едрия рогат добитък......50'

3.4.2. Сваляне на кожата при свинете.............55

3.4.3. Сваляне на кожата при дребния рогат добитък.....60

3.4.4. Преглед и проверки на качеството на одраните кожи ... 64

3.5. Подготовка на прясно одраните кожи за консервиране......64

3.5.1. Отстраняване на некожни части от кожата.......65

3.5.2. Почистване от замърсявания и промиване (изпиране) . . 65

3.5.3. Почистване на мавията от остатъци на месо и тлъстини . 67

3.5.4. Определяне кръвната маса на кожата.........69»

3.6. Консервиране на суровите кожи ...............70

3.6.1. Методи за консервиране на суровите кожи.......71

3.6.2. Технико-икономически данни за консервираните кожи . 83-

3.6.3. Характеристика на някои консервиращи и антисептични вещества     84

3.7. Съхранение на консервираните кожи  .....  85-

Раздел IV

Фактори, които влияят върху свойствата и качествата

на суровите кожи 86.

Раздел V 5. Недостатъци на суровите кожи 88-

5.1. Прижизнени недостатъци .....   88

5.1.1. Недостатъци от паразитно и заразно естество . . 89-

5.1.2. Недостатъци от механични въздействия ....... 94

5.1.3. Недостатъци от замърсяване на кожата, неправилно хранене и гледане на животните .....  96

5.1.4. Недостатъци от структурно-физиологично естество, .. . . 97

5.2. Недостатъци, придобити при клането и одирането на кожата . . . 99>

5.3. Недостатъци от неправилно консервиране и съхранение на кожите 101

Раздел VI

6. Класификация и окачествяване на суровите кожи 111

6.1. Сурови кожи от едър рогат добитък, еднокопитни жзвотни и свине— кланичен добив ................  111

6.2. Сурови кожи от едър рогат добитък, еднокопитни животни и свине— извънкланичен добив . . ... . . . .... . . .114

6.3. Сурови кожи от дребен рогат добитък — кланичен добив . . .117

6.4. Сурови кожи от дребен рогат добитък — извънкланичен добив . 11 &»

Раздел VII

7. Характеристика на суровите кожи, използувани у нас

7.1. Кожи от едър рогат добитък ................

7.1.1. Местни говежди кожи ...............

7.1.2. Вносни говежди кожи ..............

7.2. Кожи от свине .....................

7.3. Кожи от еднокопитни животни ...............

7.4. Кожи от дребен рогат добитък ...............

7.4.1. Овчи и агнешки кожи ...............

7.4.2. Кози и ярешки кожи ....... ........

Раздел VIII 8. Кожи от дивеч

8.1. Общи сведения .....................

8.2. Качествени показатели на суровите дивечови кожи ......

8.2.1. Косъмна покривка ................

8.2.2. Кожна тъкан ...................

8.2.3. Качества на дивечовата кожа ...........

8.3. Фактори, влияещи върху качеството на дивечовите кожи . . .

8.4. Особености при добива, първичната обработка, консервирането и съхранението на суровите дивечови кожи..........

8.4.1. Особености при добива на кожите . .

8.4.2. Особености при първичната обработка на кожите . . . .

8.4.3. Особености при консервирането на кожите ......

8.4.4. Особености при съхранението на кожите .......

8.4.5. Особености при опаковането за транспортиране . . . .

8.5. Сортиране на дивечовите кожи ...............

8.6. Характерни недостатъци на суровите дивечови кожи.....

8.6.1. Прижизнени недостатъци .............

8.6.2. Недостатъци от добива ..............

8.6.3. Недостатъци от първичната обработка и консервирането . .

8.6.4. Недостатъци от съхранението и транспортирането . . .

8.7. Видове дивечови кожи ..................

8.7.1. Зимни видове дивечови кожи . .  .........

8.7.2. Пролетни видове дивечови кожи ..........

Раздел IX 8. Изпитване на суровите кожи

9.1. Вземане на средна проба ...............

9.2. Органолептични изпитвания ...............

9.3. Физико-химични изпитвания ...............

9.3.1. Определяне утежнителите на кожата и остатъците от мазнини

9.3.2. Определяне на влагата ..............

9.3.3. Определяне съдържанието на сол ..........

9.4. Биохимични изпитвания     . . .

9.5. Хистологични изпитвания . . .  ............

9.5.1. Подготовка на пробите . . 

9.5.2. Методи за оцветяване на хистологичните срезове .... 184 

9.6. Микробиологични изпитвания 187

9.6.1. Изследване за съдържанието на бактерии.......187

9.6.2. Изследване за антракс ............  188

Раздел X 10. Ветеринарно-санитарен надзор на суровите кожи

10.1. Дезинфекция на кожите .................190

10.1.1. Дезинфекция на кожи, заразени от ант; кс .....190

10.1.2. Дезинфекция на кожи, заразени от шап ........igj

10.1.3. Дезинфекция на кожи, заразени от чума, червенка, паотьорела и болестта на Ауески..... 192

10.1.4. Дезинфекция на кожи от коне, умрели от инфекциозна анемия '.............юг

10.1.5. Дезинфекция на кожи от коне, умрели от инфекциозен енцефаломиелит    192

10.1.6. Дезинфекция на кожи от коне, умрели от контагиозна плев-ропневмония 192

10.1.7. Дезинфекция на бруцелозни кожи ..........193

10.1.8. Дезинфекция на кожи от животни, болни от шарка . . . 193

10.1.9. Дезинфекция на кожи, засегнати от лишеи и краста . . . 193

10.2. Дезинсекция на суровите кожи ..............193

10.3. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на складовите помещения и превозните средства за суровите консервирани кожи . . . 194

Литература     195
СУРОВИ КОЖИ ЗА КОЖАРСКАТА И КОЖУХАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Автори: 
доц. Леонид Яковлевич Есауленко 
инж. Цанко Иванов Иванов 
ст.н.с. д-р Кирил Георгиев Нисолчев 
Рецензенти: ст. н. с. д-р Симеон Митков инж. Милчо Бончев Първо издание КПП п, 95331 2 2 311
код из 3733—8—81 Издателски № 12142
Научен редактор ннж. Енчо Стоянов Василев Стилов редактор Сийка Николова Кирекова Художник Красимира Деспотова Художник -редактор Жанин Белинска Технически редактор Дора Мечкова Коректор СтанкаМитева
Дадена за набор на 10.1.1981 г.
Подписана за яечат на 2J.1V.1981 г.
Излязла от печат на 30.V. 1981 г.
Печатни коли 12,50 Издателски коли 11,66 УИК 14.82 Формат 60/84/16 Тираж 1585
Държавно издателство .Техника“, бул. Руски № 6 Държавна печатница „Г. Димитров“, Ямбол

о1. Сурови кожи за кожарската и кожухарската промишленост


Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.