Кратък справочник на технолога термист

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-10-2018
  •  169

ПРОДАДЕНА

Автор:Йосиф С. Каменични
Издателство:Техника
Страници:285
Корици:Твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор....................................................3

Глава I. Общи сведения ......................................5

1. Механични величини ................... . 5

2. Топлинни величини............................6

3. Електрически и магнитни величини ......................6

4. Връзка между мерните единици ..........................7

Глава II. Контролиране качеството на металите..................17

1. Изпитване на металите на твърдост..................18

2. Методи за откриване на външни и вътрешни дефекти в металите .... ................ . 30

3. Определяне прокаляемостта на конструкционната стомана (ГОСТ 5657-51)..................................36

4. Определяне размера на аустенитното зърно на стоманата . . 38

5. Приблизително определяне състава на стоманата............38

Глава III. Стомана — състав и свойства........................40

1. Атомен строеж на желязото..............................40

2. Желязо-въглеродна диаграма..........................41

3. Легиращи елементи и тяхното влияние върху свойствата на стоманата (табл. 34, 35, 36) ...........................46

4. Химически състав и механични свойства на стоманите и сплавите в състояние при доставяне........................46

Глава IV. Термична обработка на стоманата..................80

1. Нагряване............................................80

2. Окисляване и обезвъглеродяване при нагряване..............82

3. Оггряване ..........................................85

4. Нормализация.........-....................88

5. Закаляване . . . . ..............................88

6. Отвръщане (отпускане)....................................10S

7. Подобряване..............................................106

8. Патентиране........................................107

Глава V. Химико-термична обработка на стоманата..............108

1. Цементация..........................................108

2 Азотиране................................................116

3. Цианиране ..............................................119

4. Алитиране ... ........................................124

5. Сулфидиране.............................125

6. Почистване и байцване на изделията след термична обработка......................126

7. Антикорозионно обработване на изделията след термична обработка ....................128

Глава VI. Технология на термичната обработка................129

1. Ориентировъчни режими на термичната обработка и механични свойства на различните марки стомани......................129

2. Практически указания по термично обработване на инструментите ..................................................152

3. Технология на термичното обработване на някои машинни

части ..................................................182

Глава VII. Чугун — състав, свойства и термично обработване . 190

1. Химически състав и механични свойства на чугуните .... 190

2. Термично и химико-термично обработване на чугуна .... 191

3. Проверка на закалените чугунени изделия на твърдост . . . 201

Глава VIII. Мед, никел и техните сплави........................202

1. Мед и нейните сплави................................202

2. Никел и неговите сплави...................  . 205

Глава IX. Магнезий, алуминий, титан и техните сплави, цинк и сребро..........................................210

1. Магнезий и неговите сплави..............................210

2. Алуминий и неговите сплави...............210

3. Титан и неговите сплави..................................223

4. Цинк ...........................................223

5. Сребро ................................................223

Глава X. Обзавеждане, гориво и материали . ...................229

1. Обзавеждане ...........................229

2. Огнеупорни материали....................................251

3. Гориво..........................................254

4. Уреди за контролиране на температурите................254

Глава XI. Справочни данни за проектиране на термични цехове и участъци ..... .....................265

1. Изчисляването на производствената програма и на необходимото обзавеждане..........................................265

2. Планиране на обзавеждането..............................273

3. Технически пресмятания ..................................273

4. Изчисляване на работната сила............................275

Литература....................................................277.,

Приложения................ ............. 280

******
ПРЕДГОВОР

Програмата на КПСС, приета на XXII конгрес на партията,, предвижда по-нататъшно всестранно развитие на такива конструкции на машини, които, осигурявайки високи технически свойства, водят до икономия на суровини и енергия и до повишаване производителността на труда. Особено значение в днешно време получават машините, които работят при високи налягания, температури и скорости.

Детайлите на такива машини трябва да притежават високи механични свойства, които се определят от техническите и експлоатационните1 условия. Както е известно, тези свойства в значителна степен зависят от термичната обработка, която се прилага при различните процеси на "гпроизводството на машинните детайли.

Този справочник е посветен на въпросите на термичната обработка на металите. В основата му е заложен опитът на работата на термичните цехове и участъци на машиностроителните-и уредостроителните заводи, където'като правило се обработват различни метали.

Авторът, вземайки под внимание разнообразието на работата на технолога-термист в машиностроителните заводи, дава в справочника химичния състав и режимите на термичната обработка на всички видове метали, произвеждани в СССР, включително и специалните сплави. Взети са под внимание също новите ГОСТ-ове, влезли в сила от 1. VII. 1952 г.

При съставяне на справочника авторът е използувал данните по термичната обработка на металите, публикувани в литературата, материалите на заводите и научноизследователските институти, а също собствения си опит.

---
УДК 621 .78 (03)
В справочника са дадени химичният състав, физико-механичните свойства на черните и цветните метали от различни марки, а също от различни сплави. Разгледани са режимите на технологичните процеси на термичната и химико термичната обработка на детайлите и инструментите. Описано е обзавеждането на термичните цехове, даден е методът за подбиране, изчисление и разположение на това обзавеждане. Справочникът е предназначен за технолозите и майсторите на термичните цехове и отделенията на промишлените предприятия. Може да бъде полезен и за студентите от висшите технически заведения.
и. с. КАМЕНИЧНЫЙ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГА -ТЕРМИСТА
МАШГИЗ
1963

о1. Кратък справочник на технолога термист 


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.