Система на етиката съ очеркъ на държавното право и социология въ два тома. Томъ 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-10-2018
  •  66

Автор:Фридрих Паулсен
Издателство:Животъ
Страници:934
Корици:Твърди
Година:1921
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 240 Състояние: Мн. добро
Второто издание на това сжчинение, което срещна также радушен прием между широк кржг читатели, не се отличава изобщо по сжджржа-нието си от пжрвото ; при все, това cé пак направих в него, до колкото ми бе вжзможно, известни поправки. Не исках да се вджлбочавам в по-подробни разсжждения вжрху принципите, защото не сметам, че едно значително раширение на тоя отдел би донесло полза некому, Философите си имат, разбира се, свои собствени принципи ; на читатели пжк, които не претендират да сж философи, най-лесно е да се докаже значението и пригодността на известни основни понятия, като им се обяснява с отделни явления и чрез конкретни вжпроси. В сжщото време, мене не ми се искаше да отдалечавам на втор план вжпросите, които вжлнуват сжвременното общество ; и без това не сж малко такива книги, които не дават нищо на своето време и поради това пжлнят страниците си с анализ на понятия, не свжрзани с сжвремеността, или пжк с историко-крмтичнм разсжждения ; сжщо и в Германия до сега не е имало недостатжк от утекчителкн книги. Има книги, които сж безвременни, и то едни, защото сж били написани за всеко време, а други, — защото не подхождат за никое време. Настоящата книга не принадлежи кжм числото на пжрвите ; нека прочее, тя не попадне и в редицата на последните.

Пуснал съм се веднжж в областта на признанията, признавам се вече и в това, че тая книга е написана изобщо не за философи, — пазил ме Господ от джрзостта да мисля за хората, които и своите мисли нема кжде да денат: . . Аз имах предвид такива читатели, които, бидейки подбутнати от нещо на размишление вжрху жизнени вжпроси, тжрсят некого, който • би им послужил за ржководител, или, ако пжк ззжнти това некак много самоуверено, — за сжбеседиик. Яко такива читатели, като вземат в ржка тая книга, не я захвжрлят с разочарвание, честолюбието на автора й ше бжде напжлно удовлетворено. Освен това, аз не сметам изобщо нито за вжзможна такава система на нравствена философия, която да е изградена вжрху нови основни принципи; великите конструктивни принципи сж били изработени още от гржцката философия до толкова, че те сж достатжчни и за сега. Главиата задача на етиката днес за днес е — да се схване живата вржзка между старата истина и ония вжпроси, що вжлнуват нашето време. Мисля сжщо, че не ще сгреша, ако кажа, че това мнение в настояще време е доста разпространено. От врёмето още на Волфа никега, може би, не е имало токова сжгласие в гледищата вжрху задачите и принципите на нравствената философия, каквато сжществува в наше време.

Ще си позволя сега още да отбележа с две черти основната гледна точка, около която отново, повидимому, захващат да се групират мислите; аз ще я назова телеологическа. Тя завзема среднината между двете противоположни крайности, и от тех се определя. Oт една страна се изпречва Английските наречия, производни от прилагателни с наставка -1у, се дават 1) когато имат някаква правописна особеност; 2) когато не от всички прилагателни се образуват наречия; 3) когато освен производното наречие съществува и обстоятелствен израз.

Българските отглаголни съществителни на -ане, -ене и т. н. са включени в голямото си болшинство. Когато на тях отговарят английски отглаголни съществителни на -ing, обикновено се посочва само едно и се прави препратка към съответния глагол. Тези, които се образуват с други наставши (напр, -ness, -ment), обикновено се дават без препратка към глагола.

Географските имена (на държави, столици, по-важни реки, морета, езера и пр.)

са включени по азбучен ред в речника. И в тази област речникът няма претенции за изчерпателност.

Множественото число на английските съществителни се дава само в случаи на по-особено образуване (напр, criterion, criteria).

Американизмите са отбелязани като такива (ам.) само когато още не са напълно приети в британския език. В това отношение сме се ръководили от най-новите издания на английските речници, с които разполагаме.

Понякога като покритие на български думй, които не са разговорни или жаргонни, се дават и английски думи и изрази, които имат разговорен или жаргонен характер, със съответна характеристика (разг., si.). Това е направено, тъй като в английски език много по-често се употребяват думи от такъв характер и в даден контекст те биха били по-подходящи от неутралните покрития.

Съставителите и редакторите изказват дълбока благодарност на тези, които им помогнаха като консултанти. Те ще бъдат много признателни на всеки, който им посочи допуснати грешки или пропуски в речника.

Редакторите
Към второто издание е изработена притурка, която включва думи и изрази, пропуснати в първото издание, както и нови думи и термини, добили широка употреба през

последните години. При едно осиовно преработено издание и по-голям обем ще бъдат попълнени и други празноти.

Съставителите благодарят на всички преподаватели и преводачи, които участвуваха в изготвянето на притурката.
Съставителите


п.ст. кн. Система на етиката съ очеркъ на държавното право и социология въ два тома. Томъ 1-2

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.