Българско-английски речник. Том 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-10-2018
  •  155

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:1050
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1763 Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Авторски колектив: Т. Атанасова, М. Ранкова, Р. Русев, Д. Спасов, Вл. Филипов, Г. Чакалов.

Български и английски език.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА
Речникът включва най-важната част от лексиката на съвременния български книжовен език (според Български тълковен речник и Речник на съвременния български книжовен език на БАН), както и основните думи от различни специални области на науката, техниката и т. н. Отразен е също така до известна степен и най-употребимият градски жаргон. Речникът не претендира за изчерпателност в никоя специална област на науката или техниката, тъй като това не е неговата цел.

Речникът е предназначен за българи, които изучават или си служат с английски език като преподаватели, научни работници, преводачи и т. н. Това определя и неговата структура — не се дават граматични характеристики на българските думи (род, число и т. н.), нито пък стилистически характеристики. Дадените стилистически характеристики се отнасят за английските съответствия. Дават се на място и съответно по азбучен ред несвършения и свършения вид на глаголите, като разработката им, както в българските тълковни речници, е направена при несвършения вид.

Омонимите са дадени като отделни заглавия, отбелязани с арабски цифри над реда. Когато са различни части на речта (напр, прилагателно и наречие), това се упоменава. Когато обаче омонимите имат различно ударение (вълна, вълнй), не се отбелязват с арабски цифри.

Значенията на думите са номерирани с арабски цифри, а подзначенията се обясняват в скоби с курсив. Особено внимание се обръща на предлозите, които се употребяват след дадена дума или израз. Предлогът се отбелязва в скоби на български и на английски след всички синоними, когато е един и същ, а в противен случай — след всеки синоним. Примерите обикновено отразяват някаква особеност при употребата на дадено словосъчетание. Когато освен отбелязаните покрития е даден и друг израз, това не изключва посочените вече. Например при глагола „светя“ се дава: (за прозорец) be lighted, be lit up, но и „прозорецът свети“ a light is shining in the window. След знака □ се посочва фразеология. Фразеоло-гични съчетания, поговорки и под. се дават обикновено при основната дума, като понякога при другите думи се прави препратка, напр, „хвръква ми шапката“ е дадено при „хвръквам“ с препратка при „шапка“.

При словосъчетания, които се състоят от прилагателно и съществително или изобщо от няколко думи, се дава членуваната форма, освен когато такива съчетания са покритие на заглавна дума. Например „научен работник“ при „научен“ се дава членувано „а research worker, scientist“, но „fellow from our parts“ като покритие на заглавната дума „нашенец“ е нечленувано.

Знакът тилда ~ замества винаги цялата заглавна дума. Към него могат да се прибавят само окончания за род, число и пр. или член, напр, „паркиране“ — .. ~то забранено“. Знакът / се поставя между синоними, когато останалата част на израза остава същата, напр, при „бавен“ — ход“ a slow/leisuiely pace. Тук членът а не се повтаря пред leisurely, защото формата му е същата, както пред slow, но ако някоя от думите след / започва с гласна, дава се членната форма an.

Българските глаголни представки са разработени като отделни заглавия с по няколко примера за всяко значение. Това е направено, първо, защото те представляват голяма трудност при английския превод, и, второ, за да се намали броят на дадените в българските тълковни речници по-рядко употребявани глаголи с представки, които лесно могат да се разберат от основния глагол и да се преведат на английски с помощта на дадените за всяка представка указания.

Английските наречия, производни от прилагателни с наставка -1у, се дават 1) когато имат някаква правописна особеност; 2) когато не от всички прилагателни се образуват наречия; 3) когато освен производното наречие съществува и обстоятелствен израз.

Българските отглаголни съществителни на -ане, -ене и т. н. са включени в голямото си болшинство. Когато на тях отговарят английски отглаголни съществителни на -ing, обикновено се посочва само едно и се прави препратка към съответния глагол. Тези, които се образуват с други наставши (напр, -ness, -ment), обикновено се дават без препратка към глагола.

Географските имена (на държави, столици, по-важни реки, морета, езера и пр.)

са включени по азбучен ред в речника. И в тази област речникът няма претенции за изчерпателност.

Множественото число на английските съществителни се дава само в случаи на по-особено образуване (напр, criterion, criteria).

Американизмите са отбелязани като такива (ам.) само когато още не са напълно приети в британския език. В това отношение сме се ръководили от най-новите издания на английските речници, с които разполагаме.

Понякога като покритие на български думй, които не са разговорни или жаргонни, се дават и английски думи и изрази, които имат разговорен или жаргонен характер, със съответна характеристика (разг., si.). Това е направено, тъй като в английски език много по-често се употребяват думи от такъв характер и в даден контекст те биха били по-подходящи от неутралните покрития.

Съставителите и редакторите изказват дълбока благодарност на тези, които им помогнаха като консултанти. Те ще бъдат много признателни на всеки, който им посочи допуснати грешки или пропуски в речника.

Редакторите

о2. Българско-английски речник. Част 1-2

Забележка: Неизползван речник. Том 1 е намокрен с вода по кориците, не е повреден, безпроблемен за ползване.Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.