Диференциална диагноза на психичните заболявания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-10-2018
  •  85

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:220
Корици:Твърди
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. добро
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
АНТОНОВ, НИКОЛА, професор, началник на неврологичната клиника при ВВМИ — София
АЧКОВА, МЕГЛЕНА, доктор на мед. науки, старши научен сътрудник II степен в III пси-хиатрична клиника при НИНПН — София
БОНЧЕВА, ИВАНКА, научен сътрудник I степен, зав. лаборатория по клинична психология при катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Варна
ИВАНОВ, БОЙКО, асистент в катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Варна
ИВАНОВ, ВЛАДИМИР, доктор на мед. науки, професор, ръководител на катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Варна
ИВАНОВ, ЗДРАВКО, главен асистент в I психиатрична клиника при НИНПН —София
КИРОВ, КИРИЛ, доктор на мед. науки, старши научен сътрудник II степен в I психиатрична клиника при НИНПН —София
КОКОШКАРОВА, АНА, доктор на мед. науки, старши научен сътрудник I степен, зав. сектор по медицинска и клирична психология към катедрата по психиатрия при НИНПН— София ,
ПОПОВ, ГЕОРГИ, кандидат на мед. науки, главен асистент в катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Варна
ПОПОВ, ХРИСТО, кандидат на мед. науки, главен асистент в катедрата по психиатрия при НИНПН — София
СТОИМЕНОВ, ЙОРДАН, доктор на мед. науки, професор, ръководител на катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Плевен
ТАШЕВ, ТОДОР, доктор на мед. науки, професор, ръководител на катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ «И. П. Павлов» — Пловдив
ТЕМКОВ, ИВАН, професор, консултант при катедрата по психиатрия при НИНПН — София
ТОДОРОВ, СТЕФАН, кандидат на мед. науки, доцент, зав. II психиатрична клиника при катедрата по психиатрия и мед. психология при ВМИ — Варна
ХРИСТОЗОВ, ХРИСТО, доктор на мед. науки, професор, директор на НИНПН — София

С ЪДЪРЖАНИЕ

Увод — Вл. Иванов...................................................7

Í. Методологични и методични въпроси на психиатричната диагностика — Ив. Темпов, и Здр. Иванов............................................................9

1. Систематика и класификация на психичните заболявания . . . ...............9

2. Елементи и етапи на диагностичния процес — Ив. Темков и Здр. Иванов .... 16

Основни градивни елементи на диагнозата ....................................16

Основни етапи на диференциално-нозологичното мислене...........18

Основни етапи на създаването на нови нозологични единици.........‘20

II. Надеждност и валидност в психиатричната диагностика — Ив. Темков и Здр. Иванов 22

III. Диференциална диагноза на параноидните състояния — Вл. Иванов......30

А. Синдромологична диагноза........................30

Б. Нозологична диагноза..........................33

IV. Патопсихологична диференциална диагноза на параноидните състояния — Ив. Бончева и Вл. Иванов..............................43

V. Диференциална диагноза на афективните нарушения..............51

1. Синдром на тревожност — Хр. Попов....................51

Тревожност и други сродни психични състояния ...............52

Невротична тревожност..............................54

Психотична тревожност...........................56

Соматогенна тревожност..........................6!

2. Депресивни състояния — Т. Ташев.....................63

A. Синдромологична диагноза........................63

Б. Нозологична диагноза ..........................67

B. Лабораторна диагностика на депресивните състояния . ..........78

Дексаметазонов супресионен тест..................... . 79

3. Маниакални състояния —Ст. Тодоров.....................79

А. Синдромологична диагноза.........................79

Б. Нозологична диагноза..........................82

4. Други (атипични, смесени) афективни нарушения — К. Киров........85 *

5. Патопсихологична диференциална диагноза на афективните нарушения — А. Кокошкарова................................ . 90

Тревожно страхови състояния........................91

¡ Депресивни състояния...........................92

i Маниакални и еуфорични синдроми ..................... 93

VI. Екзогенни типове на реакция (по Bonhoeffer). Преходни синдроми (по Wieck) —Вл. Иванов..................................95

А. Синдромологична диагноза........................95

Б. Нозологична диагноза..........................98

VII. Диференциална диагноза на органично обусловените синдроми — Ст. Тодоров . . 106

А. Синдромологична диагноза........................106

Б. Нозологична диагноза..........................109

VIII. Диференциална диагноза на припадъчните състояния — Й. Стоименов.....122

А. Снндромологична диагноза........................124

Б. Нозологична диагноза..........................126

Патопсихологична диференциална диагноза на епилептичната личностова промяна —

А. Кокошкарова ...............................132

IX. Диференциална диагноза на психогенните Н. Антонов............138

А. Синдромологична диагноза........................140

Б. Нозологична диагноза..........................149

Патопсихологична диференциална диагноза на психогенните — А. Кокошкарова . . 163

а. Неврози.................................163

б. Реактивни психози ...........................166

X. Диференциална диагноза на отклоненията в развитието на личността — Хр. Христозов ....................................168

1. Психопатии. Основни определения......................168

2. Феноменология и типология на психопатните ................170

3. Диференциалнодиагностичен анализ.....................173

Психопатия и акцентуирана личност....................174

Психопатия и психопатоподобни състояния.................174

Психопатия и патохарактерологично развитие................175

Психопатия, невроза и невротично развитие ................. 176

Психопатия и психози...........................178

Психопатия и невропатия..........................179

Психопатия и олигофрения.........................180

Патопсихологична диференциална диагноза — А. Кокошкарова ........ . 180

XI. Диференциална диагноза на психопатологичните синдроми в детско-юношеската възраст — М. Ачкова..............................184

А. Възрастово-специфични психопатологични синдроми и тяхната диференциална диагноза..................................185

Синдроми, характерни за детската възраст .................186

Синдроми, характерни за пубертета.....................183

Б. Възрастова патопластика на психопатологичните синдроми и свързаните с нея специфики на диференциалната диагноза....................192

[ Невротични синдроми ........................... 192

Психотични синдроми ...........................195

XII. Върху диагнозата ex juvantibus — Г. Попов и Б. Иванов ..........198

Книгспис....................................208

Предметен указател...............................219

о2. Диференциална диагноза на психичните заболявания


Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.