Българско наследствено право

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  178

Автор:Христо Тасев
Издателство:Сиела
Страници:195
Корици:Меки
Година:2000
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците.

СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения........................................................................................7

Предговор ...............................................................................................................11

Глава първа

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО........13

§ 1. Понятие за наследствено право.............................................................13

§ 2. Българско наследствено право.................................................................16

§ 3. Наследственото право като дял от гражданскоправната наука и като учебна дисциплина............18

Глава втора

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО.............................20

§ 4. Наследяване (наследствено правоприемство).................................................20

§ 5. Наследство (наследствено имущество).............................................................22

§ 6. Откриване на наследството.................................................................................26

§ 7. Способност за наследяване..................................................................................29

§ 8. Недостойнство за наследяване............................................................................30

Глава трета

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН.....................................................................................34

§ 9. Основни положения...............................................................................................34

§ 10. Ред за наследяване на роднините.......................................................................36

§ 11. Наследствени права на преживелия съпруг....................................................41

§ 12. Наследяване по право на заместване................................................................45

§ 13. За размера на наследствените дялове...............................................................49

Глава четвърта

НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ..........................................................................55

§ 14. Понятие за завещанието.......................................................................................55

§ 15. Завещателна дееспособност................»...............................................................57

§ 16. Способност за наследяване по завещание.......................................................59

§ 17. форма на завещанието..........................................................................................60

§ 18. Съдържание на завещанието................................................................................67

§ 19. Модалитети при завещателните разпореждания............................................74

§ 20. Субституции (заместване при завещателните разпореждания)..................77

§ 21. Запазена част и разполагаема част...................................................................79

§ 22. Възстановяване на запазената част....................................................................82

§ 23. Изпълнение на завещанието................................................................................94

§ 24. Отменяване на завещанието................................................................................96

§ 25. Недействителност на завещанието...................................................................100

Глава пета

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЛЕДЯВАНЕТО...................107

§ 26. Права на наследниците, които са живели с наследодателяи са се грижили за него...........107

§ 27. Права на наследниците, които са спомогнали да се увеличи наследството............110

§ 28. За наследяването на права върху произведения

на интелектуалната собственост......................................................................112

§ 29.3а някои наследственоправни въпроси с международен елемент..........115

Глава шеста

ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО................................................................118

§ 30. Общи положения...................................................................................................118

§ 31. Приемане на наследството.................................................................................120

§ 32. Отказ от наследство............................................................................................126

§ 33. Правила за приемането и отказа от наследство.........................................129

§ 34. Преминаване по наследство на самото право на наследяване (наследствена трансмисия)..........132

§ 35. Преминаване на наследственото имущество към държавата..................134

Глава седма

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ

И МЕЖДУ ТЯХ И ТРЕТИ ЛИЦА.......................................................................138

§ 36. Отношения между наследниците......................................................................138

§ 37. Отношения между наследниците и трети лица...........................................141

Глава осма

ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО.......................................................................................148

§ 38. Основни положения.............................................................................................148

§ 39. Доброволна делба.................................................................................................151

§ 40. Съдебна делба........................................................................................................153

§ 41. Делба, извършена от наследодателя приживе..............................................181

§ 42. Ред за ликвидиране на спестовните влогове в банка ДСК и други банки...............183

§ 43. Делба с участие на държавата.........................................................................184

§ 44. Действие на делбата............................................................................................185

§ 45. Недействителност на делбата............................................................................190

Литература ......................................................................................................................194

ст. бз


Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.