Макроикономика. Сборник от задачи и тестове

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-10-2018
  •  195

Автор:Екатерина Сотирова
Издателство:Люрен
Страници:176
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Целта на настоящето издание е да подпомогне изучаващите макроикономическата теория. Основният текст, който е използван при разработването на СБОРНИКА е книгата "МАКРОИКОНОМИ-КА, авторизиран курс" на проф. д.ик.н. Стоядин Савов /Изд. "Люрен",

С. 1993 г./. Сборникът от задачи е предназначен за ползване само с "МАКРО ИКОНОМ И К А". Така читателят ще може да затвърди, провери и разшири възприемането на третираните в основния текст

проблеми.

На основата на съответните глави в "М АКРО И КОНОМ И КА", в УВОДА на всяка глава от сборника е направено кратко обобщение на основните тези. Това няма за цел да "спести" запознаването с учебника, а да припомни неговото съдържание и в никакъв случай не претендира за изчерпателност.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТЕМАТА е рубрика, която дава възможност на читателя сам да провери доколко е запомнил и най-вече — разбрал основните категории на макроикономиката, представени в съответната глава. Определенията са цитирани по основния текст, но не винаги го възпроизвеждат дословно. На места се е наложило съкращаване или видоизменяне, което не променя смисъла на дефинициите. Така се дава възможност за самоконтрол и проверка трайността на знанията. Повторението на някои основни понятия в няколко теми е свързано с различната степен, в която те обслужват задачите на конкретния анализ.

УПРАЖНЕНИЯТА се състоят от тестове и задачи, които също са тяспо свързани с "МАКРО И КОНОМ ИКА". Ако не е изрично споменато, отговорите на тестовете са само еднозначни. Решаването на задачите е свързано и с илюстративен материал, близък до коментирания в учебника по макроикономика, но понякога става въпрос за хипотетична ситуация, държава и явление. Когато че е уточнена държавата, като мерна единица за номинални параметри са използвани доларите, наложили се като световно разплащателно и покупателно средство.

Илюстрациите с графики нямат претенции да бъдат абсолютно точно отражение на зададените параметри. По-скоро те онагледяват отделните процеси и факти.

В края на частта УПРАЖНЕНИЯ се поставя въпросът за верността на съжденията и заключенията. Те също са много близо до основния текст. Като окончателна степен във възприемането на коментираните идеи в "МАКРОИКОНОМИКА", в ОТГОВОРИ няма подробни разисквания.

ВЪПРОСИТЕ ЗА ДИСКУСИЯ осигуряват материал за размышление, взаимни консултации, семинарии занятия. Не на всички са посочени отговорите. Има препратки към основния текст.

Частта ОТГОВОРИ И КОМЕНТАРИ е предназначена да подпомогне и улесни читателя при решаването на отделни задачи и разработването на ситуациите, както и да му съдейства за преодоляване на пропуските в предварителната подготовка.

При съставянето на СБОРНИКА са ползвани материали от:
1. Michael M. Tansey, Lawrence F. Ziegler. The Economy Today, Test Bank to Accompany Schiller, 5th Ed McGrow-Hill, 1991.
2. J. Michael Morgan. Economics, Study Guide to Accompany Fisher, Dornbush, Schmalensee, 12nd Ed, McGrow-Nill, 1988.
3. Robinson, R. Study goude to Accompany Samuelson: Economics, 9th Ed. McGrow-Hill, 1973.
4. Readings in Introductory Macroeconomics, 1989-1990 Annual Edition, Ed by Peter D. McClelland, McGrow-Hill, 1990.

София, февруари 1993 г. Екатерина Сотирова

ст. Макроикономика


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.