Толерантността се учи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-9-2018
  •  137

Автор:Сборник
Издателство:Фондация Пайдея
Страници:133
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Наръчник за преподаватели

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

Вместо увод
Ускоряването на икономическите реформи, процесите на интеграция на България в ЕС и съпътстващите ги радикални промени в областта на образованието, социалната политика и здравеопазването поставят в неравностойно социално положение значителни групи от българското общество. Ограниченият достъп на групите в неравностойно положение до обществени, здравни, образователни, административни и правни услуги води до тяхната социална изолация.

В същото време, незавършилото преструктуриране на българската икономика води до липса на макро- и микроикономически условия«, позволяващи в кратко- и средносрочен план да бъдат мобилизирани достатъчно финансови ресурси за ефективно ограничаване на действието на факторите, произвеждащи социална изолация. В тази ситуация попадането в неравностойно социално положение и социалната уязвимост се превръщат за значителни групи хора от инцидентно в трайно състояние и стават източник на определени негативни обществени нагласи - подценяване, липса на интерес, ограничаване на комуникацията, а в някои случаи - дори фобии, които допълнително задълбочават маргинализирането на хората в неравностойно социално положение.

Наличието на значителни групи хора в неравностойно социално положение дестабилизира общественото развитие. Допълнителни рискове за него създава и традиционното изтъкване на евроинтеграцията на страната като причина за реформи с висока социална цена, включително и в области като образованието, социалната политика, здравеопазването, които са обект на национално суверенна политика в самите страни-членки на ЕС. По този начин не само правителствени програми за подкрепа на хората в неравностойно положение остават неразбрани, но и се създава риск за критичен спад на обществената подкрепа за процесите на евроинтеграция. Проблемите на икономическото и социалното развитие се изваждат от контекста на собствения политически и икономически избор на българското общество. Така се формират контрапродуктивни пасивни нагласи и - съответно - решаването на важни обществени проблеми, сред които социалната интеграция, започва да се очаква от външни за обществото фактори и сили.

В тази ситуация е очевидна необходимостта да бъдат мобилизирани максимално неикономическите ресурси на българското.........

Съдържание

ВМЕСТО УВОД....................................................................................5
СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ...............13
УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ......................................17
ПРОБЛЕМЪТ ЗА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.................................................................................21
Казусът с "елитното" средно-образование.............................21
Казусът с "ромските училища".................................................22
Казусът достъп до образование на децата със специални образователни потребности.............26
Казусът дистанционно обучение.............................................28
Казусът обучение през целия живот.......................................29
Казусът бедност или защо битката с мизерията тръгва от образованието?.................35
ТОЛЕРАНТНОСТТА: НЕОБХОДИМОТО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕШНА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ..........................39
Идеята за толерантност-основни етапи на историческото й развитие.................39
Граници на толерантността......................................................45
Толерантността в огледалото на "официалната" история: мнозинство и малцинства в българската
национална история.................................................................49
Стига вече кръстоносни походи...............................................54
"Аз съм прав, ти грешиш, върви по дяволите!"
Религии и срещи на цивилизации............................................62

СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
НАРКОТИЦИ И СПИН - ДВА ПРИМЕРА
ЗА ПРОБЛЕМИ БЕЗ ГРАНИЦИ........................................................73
Основни аспекти на глобализацията......................................73
Училище и ХИВ/СПИН..............................................................75
Превенцията: най-добрата защита срещу ХИВ/СПИН 76
Подкрепа във и извън класната стая.......................................77
Какво могат да направят възрастните?...................................78
Загриженост и подкрепа...........................................................80
ХИВ/СПИН ситуацията в България.........................................82

ТОЛЕРАНТНОСТТА СЕ УЧИ:
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП...................................85
I. Общо представяне на учебната програма
"Толерантността се учи" за I-IV клас.......................................85
Разпределение на часовете по форми
на обучение за областта "Обществени науки и гражданско образование"......................................................85
II. Цели на обучението..............................................................86
III. Очаквани резултати на ниво учебна програма и IV-Учебно съдържание (теми, понятия,
контекст и дейности).................................................................88
IV. Възможности за междупредметни връзки........................96
V. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията......................98
VI. Методически указания за прилагане
на учебната програма "Толерантността се учи", предназначени за начални учители......................99

ТОЛЕРАНТНОСТТА СЕ УЧИ: ИНТЕГРИРАНА
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП...................103
I. Общо представяне на учебната програма "Толерантността се учи" за V-VIII клас..................................103
II. Цели на обучението............................................................105
III. Очаквани резултати на ниво учебна програма и 1У.Учебно съдържание (теми, понятия,
контекст и дейности)................................................................106
IV. Възможности за междупредметни връзки........................122
V. Специфични методи и форми
за оценяване на постиженията..............................................125
VI. Методически указания за прилагане
на учебната програма "Толерантността се учи", предназначени за учители......................................................127

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ В ИНТЕРНЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ..................132

бз.


Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.