Търговско право

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  174

Автор:Веселин Христофоров, Борис Ланджев
Издателство:Нов български университет
Страници:269
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Център по дистанционно обучение - Бакалаварска степен по Бизнес администрация

ПРЕДГОВОР 5
Тема 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО 6
Цикъл I: СУБЕКТИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО 14
Тема 2: ТЪРГОВЕЦЪТ - ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ТЪРГОВЦИ 14
Тема 3: ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ.
КЛОН 22
Тема 4: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР. ТЪРГОВСКИ книги 34
Тема 5: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО .... 39
Тема 6:. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ 50
Тема 7: ТЪРГОВЕЦ - ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ 55
Тема 8: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 6?
Тема 9: СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 75
Тема 10: КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО 86
Тема 11: АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 94
Тема 12: КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ 171
Тема 13: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 174
Тема 14: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 147
Тема 15: ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ... 148
Тема 16: ЛИКВИДАЦИЯ 154
Цикъл II: ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ... 160
Тема 17: ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 160
Тема 18: ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ 165
Тема 19: ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА ... 181
Тема 20: КОМИСИОНЕН ДОГОВОР 188
Тема 21: СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР 197
Тема 22: ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА СМЕТКА 70?.
Тема 23: ЦЕННИ КНИГИ И ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТИ 706
Тема 24: ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР 711
Цикъл III: ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ .,..719
Тема 25: НЯКОИ ОБЩИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА 719
Тема 26: ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
И ДЕИСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НЕГОВОТО ОТКРИВАНЕ ??7
Тема 27: ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА ... 233
Тема 28: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛ .
НОСТТА 738
Тема 29: ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА. ОЗДРАВЯВАНЕ НА ПРЕДП-
РИЯТИЕТО 746
Тема 30: ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУ-

ЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА И НЕГОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ..................252

Тема 31: ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА................................258

КОНСПЕКТ-ВЪПРОСНИК.................................................................................................261

ПРИМЕРЕН ТЕСТ..................................................................................................................262

БЕЛЕЖКИ 264

Учебникът е предназначен: за студентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Търговско право“ от Бакалавърската степен на обучение.

Автор на теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 и 24 е проф. В. Христофоров, а на теми 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 - гл. ас. Б. Ланджев.
ТЪРГОВСКО ПРАВО
Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя.

© Проф. Веселин Христофоров, автор, 1997 © Гл. ас. Борис Ланджев, автор, 1997 © НБУ - ЦДО, 1997 Предпечатна подготовка ЦДО Редактор Дарина Керемидарска Коректор Милена Братованова Художник на корицата Стефан Шишков Илюстрация Камо с/о Jusautor, 1997 ISBN 954-535-155-1

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.