Макроикономически анализи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-9-2018
  •  144

Автор:Стати Статев
Издателство:Нов български университет
Страници:343
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Макроикономически анализи. Стати Статев

Център по дистанционно обучение - Бакалаварска степен по бизнесадминистрация

Съдържание

Предговор..................................................................................................................................5

1. ГЛАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ

2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА („ПЛОСКА'' ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ).............7

3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА........69

4. ВЪВЕДЕНИЕ В МАКРОИКОНОМИКАТА.....................................................................104

5. ИЗМЕРВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИКАТА..................................................................127

6. СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ: МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ........156

7. СЪВКУПНИ РАЗХОДИ.......................................................................................185

8. РАЗХОДИ, ДОХОДИ И ПРОИЗВОДСТВО.....................................................216

9. ПАРИ, ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И БАНКОВА СИСТЕМА...............................247

10. ОБЩА ДИНАМИКА НА СЪВКУПНОТО ТЪРСЕНЕ......................................280

РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОИНЯТИЯ..............................................................316

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ............................................................................331

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА КУРСОВИ ЗАДАНИЯ.....................................................334

КОНСПЕКТ-ВЪПРОСНИК...................................................................................335

ПРИМЕРЕН ТЕСТ..................................................................................................337

Предговор
С част от предложените десет теми от курса по „Макроикономически анализи“ авторът участва в учебника „Икономикс“ написан от авторски колектив от катедра „Икономикс“ при Университета за национално и световно стопанство в София, издаден от ИК „Люрен“. Позволявам си те да бъдат издадени и предоставени за ползване на моите студенти от Факултета по дистанционно обучение към Нов български университет в този им вид. Поднасям на читателите своите извинения за това, че не е отразена последната статистическа информация. Ценни са обаче изследователските процедури, като всеки може сам за упражнение да осъвремени данните от официалните публикации на НСИ, БНБ и от други информационни източници.

Изложеният материал отразява натрупвания вече пета година опит в изнасяните от мен лекционни курсове по „Икономикс“, „Макроикономика“, „Макроикономическа статистика“ и „Макроикономически анализи“ пред студенти от УНСС и филиала на Европейското бизнес училище в София. У мен се затвърди убеждението, че изнасянето на лекциите с примери от икономически развитите страни (особено на примера на САЩ) не е особено подходящо. За по-доброто му възприемане е необходимо теорията да се илюстрира с примери от реалната българска икономика, в която са социализирани слушателите. От теоретична гледна точка в най-общи линии следвам логиката на учебника по макроикономика на Майкъл Паркин, издаден от „Адисън-Уесли“ през 1993 г., като съм ползвал почти всички по-известни учебници в дадената тематична област.

При събирането на данни за българската икономика съм използвал най-различни публикации на Националния статистически институт, Българската народна банка, Министерството на финансите, Световната банка и други. Затова понякога за еднакви или за сродни показатели данните се различават, но не чувствително.

Поставил съм си за цел подготвяне на цялостен учебник по макроикономика и макроикономически анализи с примери от България в пет части за следващата академична година.

Съзнавайки несъвършенствата на предложения ръкопис, изказвам предварително благодарност на всички колеги за критиките, бележките и препоръките, които биха ми отправили, за да може окончателният вариант да е по-добър.

Благодаря на моите любознателни колеги и студенти, чийто интерес към икономическата теория и стремеж да обясняват настъпващите промени в нашата икономика ми дадоха смелост да напиша следващите редове.


Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.