Данък добавена стойност

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-8-2018
  •  170

Автор:Колектив
Издателство:Сиела
Страници:243
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN:954649027Х Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Данък добавена стойност: Коментар, въпроси, примери

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа. ОБЛАГАНЕ С ДДС ................................5

Росица Балтаджиева, к.ю.н. Иван Тодоров

1. Същност на ДДС..........................................5

2. Обсег на приложение .......................................8

Какъв е обектът на облагане с ДДС?.........................8

Кога се прехвърлят права върху стоки? .......................9

Кои са необлагаемите с ДДС сделки? .......................13

Влизане на ЗДДС в сила и приложение спрямо заварени случаи .... 18

Кои лица са длъжни да плащат ДДС? .......................22

3. Особености на данъчната регистрация за нуждите на ДДС...........23

Кога е изгодно да се регистрират по ЗДДС лица с годишен оборот под 1,5 млн. лв.? .........................27

Как се уреждат отношенията между регистрирани и

нерегистрирани лица от гледна точка на облагането с ДДС?.......30

4. Размер и начин на определяне на дължимия ДДС .................36

Как се изчислява дължимият данък върху добавената стойност? . . . . 36

Стойност на сделката ...................................37

Какъв по размер ДДС се внася на края на данъчния период? ......40

Данъчен кредит........................................40

Кога може да се търси приспадане или възстановяване на данъчния кредит?.....................................41

5. Особености в облагането с ДДС при внос и износ на стоки и услуги .... 50

Как се изчислява ДДС за вносните стоки? ....................50

Плаща ли се ДДС, когато чуждестранно лице извършва услуга на местно лице?...........................52

6. Срокове за внасяне на ДДС.................................52

7. Усложнени случаи и конкретни примери за прилагане на ЗДДС........54

Как се облага замяната на стоки между регистрирано и нерегистрирано лице? ..................................54

Как се облага замяната на стока или услуга срещу земя?.........56

Какъв е режимът по ЗДДС на външнотърговския бартер?.........57

Каква е разликата в режима по ЗДДС на работната заплата

и на възнаграждението по граждански договор? ................59

Как се изчислява ДДС при продажба на изплащане?.............59

Какво трябва да съобразим при сключване на договор

за продажба с търговска отстъпка?..........................60

Облагане с ДДС при договор в полза на трето лице.............61

Как се изчислява дължимият ДДС при извършване на облагаема сделка с посредничеството на пряк или косвен представител?......64

Дължи ли се ДДС при продажба на дялове, акции и ценни книжа? ...................................68

Дължи ли се ДДС при внасяне на апорт в търговско дружество? . . .68

Дължи ли се ДДС при даване на заем от регистрирано лице?......74

Какво става, ако обикновен търговец отпусне паричен заем?.......74

Дължи ли се ДДС при прехвърляне на идеални части от вещи и при делба? ...................................75

Какъв е режимът по ЗДДС на гражданското дружество?.........77

Какъв е режимът на облагане на вноса на нематериални блага, напр, авторско право, ноу-хау и т. н.? .......................80

Какъв е размерът на ДДС за преработени в чужбина стоки? ......81

Как се облага преработката „на ишлеме“ на внесени стоки?.......82

Кога се внася ДДС за стоки, внесени за продажба на консигнация? . 83

Как се облагат вносът и препродажбата на леки автомобили? .....84

Как се облагат с ДДС стоките, внесени „на лизинг“?............86

Режим на облагане с ДДС на вноса от физически лица ..........86

Как става облагането на акцизните стоки?....................89

Внос и продажба на медикаменти по ЗДДС и ППЗДДС..........90

Освободени ли са услугите по квалификация и преквалификация? . . 91

Какъв е режимът на рекламата по ЗДДС?....................91

Как се облагат с ДДС сервизното и гаранционното обслужване? ... 94

Как се облагат с ДДС туристическите услуги? ................94

Облагане на услугите на превозвачите ......................95

8. Нарушения на ЗДДС и отговорност при тях .....................95

9. Процедура по обжалване на действията на данъчните органи във връзка със ЗДДС.......................................96

Глава втора. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДДС ................98

к.ик.н. Иван Златков

1. Отчитане на ДДС при регистрираните лица ...................104

2. Счетоводно отчитане при нерегистрирани лица.................114

3. Кога едно лице има интерес, без да е задължено, да се регистрира по реда на Закона за ДДС?.....................120

Глава трета. ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ............................123

к.ик.н. ст.н.с. Милан Петров, н.с. Петър Николов 1. Правно-икономическа същност.......124

2. Данъчно задължени лица по Закона за акцизите ................129

3. Видове облагаеми с акциз стоки и услуги.....................136

4. Определяне размера на акциза .............................140

5. Последователност при облагането с акциз и другите косвени данъци . 147

6. Срокове за начисляване и внасяне на акциза ...................156

7. Документация и отчетност................................159

8. Контрол и санкции по Закона за акцизите.....................161

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Закон за данъка върху добавената стойност....................163
Правилник за прилагане на Закона за ДДС....................175
Наредба на МФ за възстановяване на данъка върху оборота .......198
Постановление № 64 за приемане на национален счетоводен стандарт 201
НСС 25 - отчитане на данъка върху добавената стойност .........202
Закон за акцизите.......................................212
Правилник за прилагане на Закона за акцизите .................218
Писма на Главно данъчно управление........................230

Трето преработено и допълнено издание

Здраво книжно тяло. Тук-там е подчертавано.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.