Металознание. Ангел Балевски

  • 2 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-8-2018
  •  310

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Балевски
Издателство:Техника
Страници:376
Корици:Твърди
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Металознание. Ангел Балевски (Пето издание).


ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник е предназначен за студентите по машинно инженерство. Той представлява основно преработено и допълнено-издание на първата част на излезлия през 1955 г. във формата на ли-гопечатни записки учебник по «Металознание и технология на металите».

Металознанието — науката за връзките между структурата и свойствата, както и за влиянието, което топлинни, механични и други въздействия оказват върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите и сплавите — е сравнително нова наука, появила се през втората половина на 19 век, след развитието (и на базата) на естествените науки. Извънредно бързото й развитие се обуславя от развитието на промишлеността, която предявява спрямо металните материали все по-големи и по-големи изисквания; това обстоятелство пък налага все по-задълбочено и всестранно опознаване на свойствата и поведението на металите и сплавите при различни условия, при различни въздействия и при различно времетраене на тези въздействия.

В последно време се разви извънредно много физиката на металите. Физическите методи за изследване на металите придобиха също така особено значение. Обхватът на науката за металите въобще нарасна извънредно много, а за нуждите на тази наука се използува изключително богата и разнообразна методика. Съададе се една сложна верига от знания, започваща от строежа и свойствата на твърдото тяло и завършваща в практиката, където вече въз основа на голям опит и по най-умел начин се използуват голям брой метали и сплави за нуждите на модерната техника. Като се има пред вид и обстоятелството, че тези знания засягат много близки и сродни науки, става ясно, че те не могат в никой случай да бъдат обхванати, макар и в най-общи черти, в един учебен предмет. Необходимо е да се обособят области с оглед на това, в какво висше учебно заведение и на студенти от коя специалност се чете предметът, като при това, разбира се, се хвърли поглед и се изтъкне връзката и с другите области. Ясно е, че едно «Металознание» за машинни инженери трябва да обхваща знания, които биха могли да послужат най-добре именно на машинния инженер, а не например на физика, като при това обаче не се пренебрегват и гледищата, и методите на металофизиката. Такова обособяване без скъсване на връзките и с другите области е трудно. Изобщо при съставянето на един учебник е трудно отмерването на обхвата и на-
мирането на най-целесъобразния начин за разпределяне и излагане на материята в този обхват.

Учебникът е изработен в общи линии на базата на учебната програма по металознание за студентите по машинно инженерство, която от своя страна е съобразена със съветските програми по този предмет. Той е разделен на две части: обща, която обхваща теорията на металите и сплавите, и специална, в която се разглеждат конкретни, имащи значение за практиката, метали и сплави; тук е отделено естествено най-много място за железните сплави и термообработката им.

В началото на първата част са разгледани свойствата на металите и свързаните с тези свойства методи за изследване, които имат голямо значение за металознанието. Най-голямо внимание е обърнато, разбира се, на механичните свойства като най-важни за машиностроителните материали.

На края на първата част са дадени някои сведения за корозията на металите и са разгледани в общи черти различните видове термообработки, на които се подлагат металите и металните сплави (термообработката на стоманата специално е разгледана във втората част).

В специалната част е отделено значително повече място за чугуна, отколкото това е направено в други учебници по металознание. Мисля, че с това е избягнато едно неправилно подценяване на един от най-важните и интересни метални материали, чието значение за машиностроенето непрестанно расте. При разглеждането на легираните стомани е обърнато внимание повече на общите, принципните положения, без да се описват конкретни стомани, което би дало на учебника вид на справочник. Стремил съм се въобще да дам на книгата облик именно на учебник, като съм избягвал претрупването с конкретни материали, които, от една страна, обременяват излишно учащите се, а от друга, им пречат да усвоят основните положения на металознанието. Ръко-водната им мисъл е била, че учебникът трябва да помогне на студентите да дсбият добра основа от общи знания и начин на самостоятелно мислене и правилен подход към въпросите на металознанието. Върху тази основа — ползувайки специална литература (която те естествено трябва да са в състояние да разбират) — те ще се изградят в пряк допир с практиката като добри специалисти. Един високошколски курс не създава специалисти; той дава базата, върху която впоследствие се изграждат специалисти.

Авторът

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.