Шприц форми и прес форми

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-8-2018
  •  473

ПРОДАДЕНА

Автор:П. Събев, Б. Вангелов
Издателство:Техника
Страници:400
Корици:Твърди
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Шприц форми и прес форми / Петко Събев, Борис Вангелов

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................................................................9

ЧА CT I

ШПРИЦФОРМИ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕРМОПЛАСТ И ЧН Л ПЛАСТМАСИ

Глава 1

П ла с'маси ................................И

1.1. Общи сзедения..................................11

1.2. Основни физикомеханични и технэлогични свойства на термопластичните пластмаси, употребявани у нас.........................12

Г л а в а 2

Шприцмашини.................................. 15

2.1. Основни величини и понятия.....i...................17

2.2* Дюзи ....................................23

Глава 3

Пластмасови изделия ........................................ 28

*Л. Конструктивно оформяне и технологични изисквания ........................28

3.2. Повърхнини на изделията. Надписи, гравюри и рифеловане..........4ß

3.3 Армиране на изделията............................18

3.4. Точност на пластмасовите детайли и издалия............. . • . • 51

3.5. Допуски и сглобки на гладки цилиндрични съединения на пластмасови детайли ... 54

3.6. Допуски и сглобки за резбови изделия от пластмаси . . . ............57

3.7. Точност на резбовите изделия при формуване.................59

3.8. Отклонения от формата и разположението на повърхнините..........5д

Глава 4

Коаструкция на шприцформите ...............................60

4.1. Класификация на шприцформите ............................60

4.2. Последователност в конструирането на шприцформи ................. 60

4.3. Конструктивно офо >мяне на шприцформите...............72

Глава 5

Формуващи детайли на шприцформите ........................134

5.1. Характер ца запълване на формувзщите елементи................134

5.2. Налягане, необходимо за напълване на формуващите...............137

ř.3. Конструкция на формуващите детайли...................... 138

5.4. Технически изисквания за точността на изработване и сглобяване на формуващите . 145

5.5. Взаимодействие между фзрмуващите елемента.................146

5.6. Якостни изчислеиия на формуващите.....................147

5.7. Пресмятане на размерите на формуващите повърхнини ..............168

5.8. Конструктивно оформяне на формуващите повърхнини за резбови изделия.....174

Леяковн и вентилационни систем л на шприцформи те ............... 180

6.1. Студени (обикновени, твърди) леяци.......................189

6-2. Горещоканални леякови системи.............................215

6.3. Вентилационни канали ......................*......251

Глава 7

Температурен режим на шприцформите .........................256

7.1. Напречно сечение на темпериращите канали......................257

7.2. Темпериране на поансоиите .... ..................259

7.3. Темпериране на матриците.................' . . .....265

7.4. Т емпериране на други детайли на шприцформите.................266

7.5. Елементи на темпериращите системи ........267

7.6. Конкретни препоръки относно темпериращите системи..........!... 269

Глава 8

Системи за изваждане на изделията .....................270

8.1. Физични явления при изваждане на изделията..................270

8.2. Пресмятане на силите за изваждане на изделията................ 271

8.3. Видове системи за изваждане на изделията...................275

8.4. Извлждаиг на леяците.......* ..................317

Глава 9

Системи за водене и центрова не .........................321

9.1. Водене и центроване с водачи (колони) и втулки................324

9.2. Плоски водачи.................................328

9.3. Центроващи (оперни) конуси.........................328

9.4. Клинове.................................... 331

9.5. Центроване с цилиндрични щифтове......................332

9.6. Цен’роване с конусни щифтове и конусни водачи ................333

Глава 10

Нормализирани шприцформи и пресформи ................... 333

10.1. Пакети за шприцформи и пресформи......................333

10.2. Спомагателни детайли . . • .........................335

10.3. Установяване и закрепване на шприцформите ...............337

10.4. Материали за шприцформи и пресф1рмн.................340

10.5. Нормализирани елементи на шшицф>рш1 и пргсформи.............342

10.6. Точност и грапавост на детайлите на шприцфэрми и пресформи...........348

10.7. Конструиране на шпоицформи и пресформа с помощта нл комшотьрна техника . . 348

10.8. Дефекти в шприцовани издпия . . ......................353

Литература към част I............................356

ЧАСТ И

ПРЕСФОРМИ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕРМОАКТИВНИ ПЛАСТМАСИ.........360

Г л а в а 11

Термореактпвн и шастмаст ..........................360

11.1. Общи сведения................................360

11.2. Основни физико-механичня и технологични свойства на термореактнвните пластмаси, употребявани у нас..........................361

Глава 12

Машини за преработване на термореактивни пластмаси ............365

Глава 13

Конструктивно оформяне и технологични изисквания за изделията от термореактивни пластмаси ..... ........................... 367

Глава 14

Конструкция на форми за производство на изделия от термореактивни пластмаси ....................................374

14.1. Форми за пресоване. Класификация....................... 374

11.2. Конструктивни оеобенисти на формите за пресоване ...............376

14.3. Форми за шприцово пресоване. Класификация ..................380

14.4. Форми за шприцоване...........................384

Г л а в а 15

Изчисления на работните части на формите ..................382

15.1. Якостни изчисления .............................382

5.2. Пресмятаие на размерите на формуващите повърхнини..................384

Глава 16

Обслужващи системи ................. 389

16.1. Изхвъргачни системи.............................389

16.2. Захранващи системи............................392

16.3. Нагревателни системи.............................396

Глава 17

Дефекти в пресовани изделия .........................398

Литература към част II ............................399Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.