Правото на развитие: задълженията на държавите и правото на малцинствата и коренните народи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-8-2018
  •  139

Автор:Марго Е. Саломон, Арджун Сенгупта
Издателство:Minority Rights Group International
Страници:84
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 275 Състояние: Мн. Добро
Правото на развитие: задълженията на държавите и правото на малцинствата и коренните народи: Актуален анализ Марго / Е. Саломон, Арджун Сенгупта

Предговор
Правото на развитое е едно от най-дискутираните права в международното законодателство. Декларацията на Организацията на обединените нации за правото на развитие е приета през 1986 г. и продължава да бъде в центъра на много обсъждания в междудържавната Работна група за правото на развитие към ООН, упълномощена да работи за прилагането и.

Причината, поради която е налице такъв интерес към правото на развитие, е най-малкото поради това, че то повдига важни въпроси, свързани със значението на международното сътрудничество за защитата и насърчаването на правата на човека. Задължението на държавите да действат многостранно и извън собствените си граници за реализирането на правото на развитие на всички е ясно изразено в Декларацията за правото на развитие. Само че се оказа трудно да бъде постигнат консенсус как тези задължения да се изпълняват в действителност.

Поради това докладът, написан от Марго Саломон от Международния комитет за защита на правата на малцинствата (МКЗПМ) съвместно с независимия експерт на Организацията на обединените нации по въпросите на правото на развитие Арджун Сенгупта, е полезен принос за разбирането на задълженията на държавите. Въпреки че е предимно юридически анализ на правата и задълженията, свързани с правото на развитие, той не губи от погледа си практическите приложения, произтичащи от тези права и задължения. Надяваме се, че докладът не само отговаря на много значими въпроси относно юридическата обосновка на международното сътрудничество при насърчаването на правата на човека, но и подчертава ценността на правото на развитие като принцип, който да води практиката на развитието.

Това е тази необходима връзка между правото и практиката на развитието, която мотивира сътрудничеството на МКЗПМ и независимия експерт в работата върху този доклад. Независимият експерт е получил широко признание за своя изключителен принос за разработването на правото на развитие. Работата, която той извърши по този доклад съвместно с МКЗПМ, придава допълнителна стойност на досегашните му доклади до Работната група по въпросите на правото на развитие като предоставя един така необходим правен анализ на правата и задълженията
на държавите.

Същевременно този доклад допълва дейността на независимия експерт като запълва една празнота в неговите доклади, които по-рано обръщаха малко внимание на правата на малцинствата и коренните народи. През 2001 г. Комисията по правата на човека при ООН призна в своята Резолюция 2001(9), „че в процеса на осъществяване на правото на развитие специално внимание трябва да се обърне на лицата, принадлежащи към малцинства... коренни народи... роми, [и] мигранта“. В Резолюцията от 2002 г. този параграф отсъства. За съжаление този пропуск от страна на Комисията по правата на човека само подчертава колко маргинализирани са малцинствата и коренните народи по отношение на развитието.

Декларацията на ООН за правото на развитие допринася много за подобряване на състоянието на со-циално изключените групи като поставя акцент върху значението на пълноценното участие, недискримина-цията и справедливото разпределение на благата от развитието. Този доклад дава задълбочен поглед върху това как правата на малцинствата и коренните народи трябва да бъдат разбирани като част от правото на развитие. Същевременно той предлага някои новаторски аргументи в полза на признаването на правата на малцинствените групи и коренните народи като най-добро средство за осъществяването на собственото им право на развитие.

Международният комитет за защита на правата на малцинствата се надява, че настоящият доклад ще представлява ресурс за независимия експерт, за Работната група по правото на развитие, за правителствата и за други текущи проекти, свързани с правото на развитие. Този доклад по-скоро поставя въпроси, отколкото дава отговори, но все пак в значителна степен допринася за постигането на консенсус относно смисъла на Декларацията на Организацията на обединените нации за правото на развитие и какво означава тя за международните отношения, отговорностите на държавите и правата на малцинствата и коренните народи.

Марк Латимър Директор Януари, 2003 г.

ПРАВОТО НА РАЗВИТИЕ: ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА И КОРЕННИТЕ НАРОДИ

Съдържание

Предговор.............................................................3

Увод .................................................................4

ЧАСТ I: ПРАВА
Какво е правото на развитие? ............................................6
Колективни права, групови права и права на народите ........9
Разграничаване на колективните права от груповите права...............9
Правна фикция: обезценяване на груповите права .......................11
Съвместимост на груповите права с индивидуалните права на човека ......12
Груповите права в рамките на правото на развитие.....................13
Правата на малцинствата и правата на коренните народи.......14
Кратък исторически преглед на правата на малцинствата...............14
Правата на малцинствата в светлината на правото на развитие .........14
Правата на коренните народи в светлината на правото на развитие ......18
Развенчаване на представата, че правото на развитие е право на държавите....24

ЧАСТ II: ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Силата на Декларацията за правото на развитие .........28
ДПР и нейната правна сила.........................................29
Национални и международни задължения ..................................31
Правните основи на международното сътрудничество по правото на развитие.35
Правните основи на самоопределението и суверенитета над природните ресурси и правото на развитие......39
Правото на процес и на въздействие от него; и задължения за поведение и резултат........41
Задължения по правата на човека от страна на многостранните институции и държавите като членове на МСИ......45
Световната банка и Международния валутен фонд......................46
Световната търговска организация..................................49
Заключение.......................53
Препоръки............................................................55
Съкращения ..........................................................56
Международни стандарти - подбор........................................57
Бележки .............................................................63
Библиография.........................................................82

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.