Теория и методика на физическото възпитание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-8-2018
  •  205

Автор:Цветан Желязков
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:266
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Теория и методика на физическото възпитание: Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров" / Цветан Желязков

ПРЕДГОВОР
Теорията и методиката на спорта изследва общите закони на структурного и функционалното усъвършенствуване на човека в условията на тренировъчната и състезателната дейност и установява принципните средстза и методи за тяхното използуване в спортната практика.

Високата ефективност на този процес е неразривно свързана с научно-методическата подготовка на спортнопедагогическите кадри. Решаването на този важен проблем предполага сложна трансформация на научните знания в учебно-методически като основа за обучението и Еъзпитанието на студентите. При тази преработка трябва да се има пред вид, че обемът на научното съдържание е винаги по-широк от съдържанието на учебния предмет. Оттук и важното значение на подбора и систематиката на учебния материал с оглед новите изисквания към спортния педагог — задълбочени знания по фундаменталните науки, способност към анализ и обобщаване, развитие на творческо мислене и др.

Известен опит в това отношение представлява настоящият учебник, предназначен за студентите от ВИФ «Г. Димитров», като първо официално пособие по «Теория и методика на спортната тренировка». Съдържанието на учебника отразява пълния курс на обучението по предмета — 120 часа, въведен в учебния план на института от 1974 година.

Първата част на учебника запознава студентите с обществените функции на съвременния спорт и разкрива познавателните и методологичните основи на теорията и методиката на спортната тренировка.

Втората част разкрива основното съдържание на тренировката — теорията на спортната техника, тактика и работоспособност, както и методиката на обучението и възпитанието.

Третата част е посветена на структурата на спортно-педагогическия процес като специфично, развиващо се във времето явление — периодизация, планиране, контрол.

Основното предназначение на учебника е да разкрие в системна форма най-важните проблеми на съвременната спортна тренировка, които осигуряват нейната висока ефективност. В тази насока е проявен стремеж за отразяване на водещата теория и практика в света и преди всичко на съветската система на спортна тренировка. Направен е опит да се излезе от традиционните схеми на «класическия» учебник, като редица въпроси се разглеждат в проблемна светлина съобразно новите изисквания за висока професионална квалификация на спортнопедагогическите кадри. При обемното разпределение на учебния материал авторът се е съобразил не само с важността на даден проблем, но и с възможностите на студентите да ползуват съответна литература. В този смисъл учебникът няма претенции на пълно и системно изложение по всички проблеми на спортната тренировка.
При написването на учебника взеха участие ст. и. с. Б. Първанов, к. п. н., разработал проблема за психологическата подготовка, и гл. ас. М. Квартирникова, к. ф. и., и ст. ас. Л. Кръстев (при оформянето на гл. XII и XIV).

Значителен дял за подобряване качеството на учебника имат двамата рецензенти—доц. Я- Брогли, к.ф .н., и доц. Й. Кръстев — засл. треньор.

На всички тях изказвам сърдечна благодарност и признателност.
Авторът

Здраво книжно тяло. Подчертавана книга с химикал.
о1.бз. Теория и методика на физическото възпитание
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.