Теория и методика на физическото възпитание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-8-2018
  •  275

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:314
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Теория и методика на физическото възпитание: Учебник за студентите от ВИФ "Георги Димитров".

УВОД
Теорията на физическото възпитание е научна дисциплина, която изучава и обобщава научните знания и общите закономерности на физическото възпитание като педагогически процес. Тя изясняра структурата на компонентите на физическата култура, специфичните механизми на процеса на физическото възпитание и въоръжава отделните спортно-педагогически дисциплини с единна общотеоретична основа.

Теорията на физическото възпитание изучава проблемите на физическата култура като обществено явление. Подпомага спортния педагог широко да осмисли професионалната си дейност и правилно да се ориентира в сложната съвкупност от връзки и взаимоотношения, действуващи в сферата на физическата култура. За формиране на научен мироглед у специалиста по физическа култура определяща роля играе марксистко-ленинската идеологическа основа на теорията на физическото възпитание.

В качеството си на учебна дисциплина Теорията на физическото възпитание представлява общотеоретичен профилиращ предмет за професионално образование на специалисти по физическа култура. На основата на съвременни научни знания тя дава конкретна специализация в областта на учи-лищното физическо възпитание, както и необходимата подготовка по проблемите на масовата физическа култура и на спортната тренировка.

Учебникът е разработен въз основа на учебната програма по теория и методика на физическото възпитание за студентите от Учителския факултет във връзка с тяхната подготовка като бъдещи учители по физическа култура в образователната система на Народна република България. Съобразен е с организационната структура, със съдържанието, с политехническия характер и професионалната насоченост на образованието в Единното средно политехническо училище. Отразени са съвременните научни достижения на наши и чужди (предимно съветски) специалисти в областта на теорията на физическото възпитание и спортно-педагогическата практика.

В отделните части на учебника са включени научните проблеми на теорията на физическото възпитание гъв връзка с обществената практика в тази област. Разкриват се структурата, съдържанието и основните закономерности на управлението на учебния процес по физическо възпитание съобразно изискванията и преустройството на образованието. Изяснява се същността на принципите, средствата и методите, както и тяхното приложение в различните форми на многообразната физкултурна дейност. Специфичните задачи на физическото възпитание — обучение в двигателни действия и развиване на Двигателни качества, се реализират е единния процес за целенасочено формиране на личността на човека.

Разглеждат се характерните особености на физическото възпитание в основните звена на социалистическата система у нас. Във възрастов аспект се изясняват целите и задачите, изучава се учебното съдържание на физическото възпитание на децата от предучилищна възраст, на студентите, на трудещите се в периода на активна трудова дейност и на хората в напреднала възраст. Посочват се методите за оптимизиране на физическото възпитание в съответствие с изискванията за хармонично развитие на подрастващите в етапа на изграждане на зрялото социалистическо общество.

Целенасочено се разглеждат извънкласните и извънучилищните форми на физическо възпитание като действени фактори за повишаване на двигателната активност на учащите се в техния дневен и седмичен режим. Спортната подготовка на учениците е изложена съобразно .съвременните изисквания на учебно-тренировъчния процес.

Учебникът е разработен от авторски колектив на катедра «Теория и методика на физическото възпитание» при ВИФ «Г. Димитров».

Глава I е написана от Кр. Рачев; гл. II —Ц. Дражева с участието на П. Христосков (II.3); гл. III —В. Алипиева с участието на Б. Маринов (III.4) и Л. Петров (III.6); гл. IV — Н. Матеева с участието на Л. Петров (IV.5); гл. V — Кр. Рачев; гл. VI — Ц. Дражева; гл. VII — Н. Матеева; гл. VIII — В. Алипиева с участието на Б. Маринов (VIII.З.1., VIII.3.2. и VIII.9) и В. Стоев (VIII.8); гл. IX — Л. Петров; гл. X — Б. Маринов; гл. XI — Н. Матеева; гл. XII — Ц. Дражева; гл. XIII — В. Алипиева с участието на Л. Петров (XIII.8) и В. Стоев (XIII.9); гл. XIV — В. Стоев; гл. XV — П. Христосков; гл. XVI — Л. Петров; гл. XVII, XVIII и XIX — Кр. Рачев.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о1.  Теория и методика на физическото възпитание
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.