Семейно право на Народна република България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-8-2018
  •  162

Автор:Лиляна Ненова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:590
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. Добро
ПРЕДГОВОР

Първият учебник по семейно право на НРБ бе написан or проф. д-р Н. Меворах. Той бе издаден през 1952 г. и преиздаден през 1956 г. и 1962 г.

За първи път новото българско семейно право, основано на революционни социалистически принципи, бе изследвано цялост-но и системно и изяснено от марксистко-ленински позиции. Но не. само приоритетът определя неповторимия облик на този учебник. Определят го преди всичко изключително богатата обща и правна култура на автора, неговото остро гражданско и нравствено чувство, неговият подчертан литературен и ораторски талант. Учебникът е написан юридически задълбочено и едновременно с това извънредно увлекателно. Той е проникнат с революционен патос и войнствуваща партийност. Сам авторът му поставя двояка цел: да послужи за изучаване на нормативния материал по семейно право и да съдействува за овладяване на комунистическия семеен морал. Затова учебникът на проф. Меворах не е просто учебник по право. Той е и учебник по комунистическа нравственост. От този учебник не само се учиха, но се и възпитаваха поколения български юристи. Ако може да се говори за «гзлатен фонд» на българската социалистическа правна литература, то учебникът на проф. Меворах несъмнено принадлежи към него, запазвайки своето място независимо от законодателните изменения.

Семейният кодекс от 22 май 1968 г. осъществи крупна реформа в областта на българското семейно право. Той отбеляза нов етап в неговото развитие, свързан с възходящото развитие на социалистическото ни общество. Това наложи написването на нов учебник по семейно право.

Авторът си е поставил, доколкото позволяват силите му и обемът на труда, следните задачи: 1) да изследва действуващото семейно право; 2) да проследи законодателното развитие, довело до действуващата уредба; 3) да направи определена съпоставка с другите социалистически законодателства, по-специално със съветското; 4) да илюстрира контраста с буржоазното семейно право; 5) да отрази основните линии на практиката иа Върховния съд.

Разбира се, тези задачи не са равностойни по мащаб и значение.

Централен предмет на изследване е действ уващото българско семейно право с неговата широка, сложна и деликатна проблематика, наситена с нравствен колорит. Главиата задача на учебника е именно да съдействува за овладяване на действу-ващото семейно право от страна на студентите-юристи.

Проследеното историческо развитие на институтите и разрешенията цели да обясни законодателната еволюция и смисъла на достигнатата като неин резултат настояща уредба.

Съпоставката с по-важни и характерни нормативни решения на другите социалистически законодателства и преди всичко на съветското разширява обзора върху семейноправните проблеми и позволява издирването на основни общи линии в регламентацията.

Очертаването на характерни буржоазни принципи и разрешения разкрива връзката на семейното право с обществено-икономическите условия, принципиалната разлика между буржоаз-ното и социалистическото семейно право и превъзходството на последното.

Отразяването на практиката на Върховния съд, отличаваща се с конструктивност и дух на справедливост, разкрива реалните житейски проблеми и обогатява изясняването на закона.

С оглед възможните степени на интерес към по-големи или по-малки подробности съдържанието на учебника е изразено по различни технически начини: в нормален текст е разгледано ос-новното съдържание на действуващото законодателство; в петит е поставено развитието на разрешенията по българското право, както и някои подробности и по-странични въпроси; под линия са поместени справките относно историята на институтите и относно чуждестранните законодателства, както и литературните източници.

Авторът добре създава цялата сложност на задачата и наличието на евентуални пропуски и несъвършенства във формулировки, становища, аргументи. Затова всички критични бележки ще бъдат посрещнати с интерес и внимание и използувани при по-нататъшната работа над учебника.

Авторът изказва сърдечната си благодарност към членовете на сектора по гражданскоправни науки за оказната помощ при обсъждане на ръкописа. Специална признателност той изразява към рецензентите проф. д-р ю. н. Живко Сталев и проф. д-р ю. н. Витали Таджер, чиито компетентни бележки и препоръки допринесоха за подобряване на изложението. Особено голяма признателност авторът дължи на доц. к. ю. н. Иван Велинов, завеждащ сектора по гражданскоправни науки и редактор на учебника, за неговите всестрани грижи и продкрепа — в първото му качество, и за неговите ценни прецизиращи бележки — във второто му качество.

Л. Ненова

ст. Семейно право на Народна република България

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.