Банково посредничество

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-8-2018
  •  154

Автор:Васил Меразчиев
Издателство:СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Страници:216
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
Банково посредничество (счетоводни аспекти) - учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Меразчиев

Въведение
Ролята на банковото предприятие в развитите пазарни икономики е изключително голяма. Тя се обосновава не от субективни фактори и решения, а от обективните правила на пазарните взаимоотношения.

Промените в банковата система у нас започнаха в началото на последното десетилетие на миналия век. Те продължават и в момента, ще се осъществяват и през следващите години. Усъвършенстването на банковата дейност е една приоритетна задача на ангажираните с нея. Независимо от всичко, ролята на банките от тяхното възникване до днес може да бъде определена като посредническа.

Задълбоченото познаване на банковите субекти в условията на свободного пазарно стопанство може да бъде осъществено само на базата на богата по съдържание и своевременно създадена отчетна информация. Такава отчетна информация може да се „произведе” единствено с помощта на счетоводните методи и принципи.

Банките са огледало на икономиката на всяка държава. „Образът” на национална икономика може да бъде представен чрез информационния продукт на банковата счетоводна отчетност.

Банковото счетоводство създава информация както за нуждите на управлението във всяко отделно банково звено, така и за удовлетворяване на външни потребители. Такива потребители са преди всичко банковите клиенти и органите на изпълнителната и законодателната власти у нас. То „произвежда” и информационен продукт, който е предназначен за надзорния орган в банковата система на Република България.

Банките у нас са едни от първите стопански субекти, които от началото на 2003 г. започнаха да прилагат Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Днес те се съобразяват и с разработените и приети от Базелския комитет основни принципи за банков надзор. Към това трябва да се прибави и обстоятелството, че те функционират в условията на свободния пазар и междубанковата конкуренция. Всичко това е основание да се направи извода, че съществените промени във функциите на банковите субекти изискват адекватни изменения в системата на банковата счетоводна отчетност. Тези промени не касаят само прак-тико-приложная-а страна на банковото счетоводство. Те имат пряко отношение и към теоретическата обосновка на характеризираните отчетни обекти в звената на банковата система. Нещо повече. Те рефлектират и в обслужваните банкови клиенти.

Дисциплината „Банково посредничество (счетоводни аспекти)” е включена в учебните планове на няколко магистърски програми по икономика в СА „Д. А. Ценов” — Свищов. Нейното успешно усвояване предполага учащите да притежават знания по организация и технология на счетоводството в банките, получени чрез изучаване на дисциплината „Банково счетоводство” в бака-лавърската степен на висшите икономически училища. Тогава, когато обучаваните магистри не са изучавали тази дисциплина е необходимо самостоятелно да се запознаят със счетоводно-от-четния процес в банките, като ползват издадените учебници за висшите училища по банково счетоводство.

Основни методични единици в този курс са:

1. Посредническите банкови сделки — обект на счетоводно отчитане.

2. Теоретико-методологически основи на счетоводството в банките.

3. Възможности за усъвършенстване на методологията и организацията за счетоводно отчитане на банковите капитали.

4. Възможности за усъвършенстване на методологията и организацията за счетоводно отчитане на активните банкови операции.

5. Безналичните разплащателни операции — класически сделки за банково посредничество.

Успешното усвояване на учебното съдържание по тази дисциплина ще допринесе за по-доброто познаване на банковата счетоводна теория и практика.

Разглежданите възможности за усъвършенстване на организацията и методологията за счетоводното отчитане на основните банкови операции не са единствено възможните. Те дават само насоката за търсене и обосноваване и на други позитивни промени в банковата счетоводна отчетност.

Проф. д-р ик. н. Васил Меразчиев

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

ст.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.