Плуване: Ръководство за практически занимания

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-8-2018
  •  261

Автор:Тодор Рачев
Издателство:ВИФ "Георги Димитров"
Страници:197
Корици:Меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 225 Състояние: Мн. Добро
Плуване. Ръководство за практически занимания. Учебно помагало за специалисти / Тодор Рачев

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици.

Съдържание

Предговор ..............................................3

I глава. Изследване техниката на спортлото плуване .... 6

1. Някои методологични особености ........................6

2. Визуален анализ на плувната техника .................................8

а) Стратегия на визуалното наблюдение ..............8

б) Свойства на водата и някои хидродинамични понятия ................................................11

3. Видеоанализ ......................................17

4. Анализ на кинофилми ..................................19

а) Методика .......................................................19

б) Изготвяне на килограми ...................................21

в) Изготвяне на контурограми и фотбкинограми .......22

г) Изготвяне на хронограми....................................23

д) Измерване на скоростни параметри по филми ............27

е) Гониометрични измервания ............ íí. .. ...............28

ΰ. Анализ чрез фоторегистрация ................................29

а) Изготвяне на фотограмм .................................30

б) Изготвяне на хронофотограми...........................31

в) Изготвяне на двуплоскостни фотоциклограни ...... 32

г) Изготвяне на стереофотограми ......................................34

6. Снемане и анализ на скоростни параметри ................35

а) Изследване ефективността на обръщането чрез измерване на скоростта ........................... 3S

б) Изследване ефективността на старта чрез измерване на скоростта .............................. 4U

II глава. Начално обучение.....................................................4£

1. Подборът по плуване ............................ 42

2. Програми за началното обучени« ..............................50

3 . Разработвай поурочен план..............53

4. План-конспект на урока ....................... 56

5. Обучение със спортна насоченост.........................................58

6. Мреживи методи на планиране .....................

7. Съставяне на алгоритмични програма за самостоятелно обучение .................................................74
 
8. Педагогически наблюдения, хронометра* и анализ на урока ......................................................82

III глава. Методика на спортната тренировка ...............93

1. Годиино планчране  97

2. Определяне степента на тренираност и спортната йорма 107

3. Наблюдение, хронометраж и анализ на спортната тренировка ................................................117'

ГУ глава. Измерване физическите качества ...............121

А. Сила.....................................................121

1. Общи hoложения ......................................121

2. Измерване силат . ка суша...............................122

а) Измерване силата в изометрнчен режим ........... 123

б) Измерване силата при преодоляващ (миометричен) режим на работа ................................128

в) Измерване на взривната сила (по методиката на Каунсилман) ............................... 131

г) Измерване способността на делтовидния мускул за релаксация .....................................132

3. Измерване силовата издръжливост на суша ................132

4. Измерване аеробната издръжливост на суша ............ 136

R. Измерване силови параметри. във вода................. 137

Л. Измерване в изоиетричен режим ....................... 138

2. Измерване по системата "вързан плувец" ............. 138

3. Ергометрични измервания на издръжливостта без сложна апаратура...........................................139

4. Електронни системи за изнерване на силови параметри във вода..............................142

5. Разчитане на записи и измерване параметри по графично изображение на импулси.......................160

V глава. Методика на научноизследователската работа цо плуване .............................................................165

1. Определение и значение на научноизследователската......65

2. Видове научна работа .............................166

3. Основни изисквания към научната работа ..........168

4. Методи на научно изследване ................. 170

5. Организиране на научно изследване ....................................172

6. Методика на работа........................................174

7. Примерен план за работа.............................177

8. Схема (модел) за написване на научен труд....................178

VI глава. Място на плуването в системата за физическо възпитание и спорт в НРБ ....................................182

1. Ръководни партийни и държавни документи за развитието на плуването в ,ΗΡБ .....................................183

2. Документи на ДКМС за развитието на плуването ..............187

3. Мероприятия и съвместни решения на МЛК с други обстествени организации за· подобряване работата по плуване в страната......192бз. Плуване
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.