Осигурителни вноски 2012

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-8-2018
  •  74

Автор:Колектив
Издателство:Нова Звезда
Страници:220
Корици:Меки
Година:2012
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Осигурителни вноски 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА I

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА 2012 г............................................................................................5

I. РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2012 Г. НА ВНОСКИТЕ ЗА ДОО, ДЗПО,

УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД ..............................................................................................................5

II. РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА 2012 Г.....................................................................9

III. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, В СИЛА ОТ01.01.2012 Г..................................10

IV. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г....................................11

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА 2011 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, СУБСИДИИ И ДРУГО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.........................................................................................................................12

VI. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ, СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ......................................................................................................................36

VII. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА КАДРОВИТЕ ВОЕННО СЛУЖЕЩИ ПО ЗОВС, ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ПО ЗМВР И ПО ЗИН, ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТДАНС И ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 69,

АЛ. 5 ОТКСО........................................................................................................................................38

VIII. ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО, ВЪРХУ КОИТО НЕ СЕ НАЧИСЛЯВАТ

И ВНАСЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ....................................................................................................40

IX. ЧЛЕНОВЕ НА КООПЕРАЦИИ, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

СРЕЩУ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В КООПЕРАЦИЯТА......................................................................................44

X. ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ................................................................45

XI. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ЛИЦА НА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И СЛУЖИТЕЛИ С ДУХОВНО ЗВАНИЕ......49

XII. САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.............................................................................................................51

XIII. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ........................................................56

XIV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ.......................................................59

XV. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА МОРСКИТЕ ЛИЦА....................................................................................66

XVI. ПОРЕДНОСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ.......................................................................................68

ГЛАВА II

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА..............................................................69

ГЛАВА III

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО........................................................75

ГЛАВА IV

ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ..............................................82

ГЛАВА V

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД..............89

ГЛАВА VI

ВЪЗНИКВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО............99

ГЛАВА VII

ДОХОДИ БЕЗ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ....................................................103

ГЛАВА VIII

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ОСИГУРЯВАНЕ...............................................105

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2012 г...........................................117

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ" 2012................126

Таблица за кодовете за осигурителни вноски за 2012 г.

Наименование на кодове за ДОО.............................................................129

Таблица за кодовете за осигурителни вноски за 2012 г.

Наименование на кодовете за вид плащане за ДЗПО.....................................134

Таблица за кодовете за осигурителни вноски за 2012 г.

Наименование на кодовете за вид плащане

за здравно осигурителни вноски.................................................................136

ОБОБЩЕНА

ТАБЛИЦА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО, 30, ДЗПО за 2012 г...................................139

СПИСЪК

НА СМЕТКИТЕ, ОТКРИТИ В БАНКИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ И ОФИСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ 01.01.2011 Г...............................................................................................141

ОСИГУРИТЕЛЕН СПРАВОЧНИК..................................................................................................161

ЗАПОВЕД

Ns РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана „КИД-2008" а за международно използване -„NACE.BG-2008"............................................................................................................................164

ст. Осигурителни вноски 2012

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.