Маркетинг. Невяна Кръстева

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  87

Автор:Невяна Кръстева
Издателство:Авангард Прима
Страници:156
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN:954-323-131-1 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Маркетинг / Невяна Кръстева

Доц. д-р по ик. НЕВЯНА СТ. КРЪСТЕВА е член на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт. Доцент е по маркетинг и международен бизнес в СУ “Св. Кл. Охридски” и в Нов български университет. Има издадени монографии, учебници и статии. Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япония. Израел и Унгария.
МАРКЕТИНГ
© Невяна Стефанова Кръстева, автор
Българска Първо издание
Рецензенти: проф. д-р Марин Петров доц. д-р Миланка Славова
Формат: 60/84/16. Печатни коли: 10
Avangard Prima ISBN 954-323-131-1
София, 2005

*****
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.....................................................................................................................................................................5

ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС....................................................................................................................................................................7

1.1. Същност И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3Λ МАРКЕТИНГ.................................................................................................7

1.2. ОСНОВНИ МАРКЕТИНГОВИ ОБЛАСТИ......................................................................................................... 11

1.3. РОЛЯТА НА МАРКЕТИНГА ВЪВ ФИРМАТА................................................................................................... 11

1.3.1. Оперативен маркетинг.................................................................................................................... II

1.3.2. Стратегически маркетинг..............................................................................................................12

ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ.....14

2.1 Елементи на маркетинговата обкръжаваща среда........................................................................14

2.2. Маркетингови проучвания................................................................................................................16

2.2 I. Източници за информационно осигуряване................................................................................... /6

2.2.2. Методи за набиране на първични информация:......................................................................... 17

2.2.3. Видове маркетингови проучвания................................................................................................... 17

2.3. Процес на маркетинговото проучване..............................................................................................19

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ.............................................................................................23

3.1. Обща структура на стратегическия маркетингов план.................................................................25

3.2. Значение и съдържание на стратегическия маркетингов план...................................................26

ГЛАВА 4. ПРОЦЕС НА ИНОВАЦИИ..........................................................................................................35

4.1. Същност на процеса на иновации.....................................................................................................36

4.2. Маркетинг на високите технологии..................................................................................................37

4.3. Ефективно управление на иновациите.............................................................................................38

4.4. Организация на процеса за разработка на нови продукти............................................................39

4.4.1. Етапи на развойния процес..............................................................................................................39

ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА (СТОКОВА) ПОЛИТИКА...........................................44

5.1. Маркетингова и технико-технологична целесъобразност...........................................................44

5.2. Жизнен цикъл на продукта..................................................................................................................45

5.3. Особености на маркетинга за продукти, съчетаващи материалпо-веществеп състав и

услуги.............................................................................................................................................................49

ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ............................................................................................53

6.1. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение...................................53

6.2. Социални фактори, влияещи върху потребителското поведение...............................................55

6.3. Типове потребителско поведение - вземане на решение за покупка..........................................57

ГЛАВА 7. СЕГМЕНТИРАНЕ.........................................................................................................................61

7.1. Същност на пазарния сегмент............................................................................................................61

7.2. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА.......................................................................................................................64

7.3. Избор на подходящ сегмент (целеви пазар).....................................................................................66

7.4. Международно сегментиране.............................................................................................................68

ГЛАВА 8. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА..............................................................................................70

8.1 Позициониране на продукта..............................................................................................................72

8.2. Стратегии за позициониране...............................................................................................................73

8.3. Формираме мапазарна позиция......................................................................................................... 75

ГЛАВА 9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА..................................................................78

9.1. Пласментна политика..........................................................................................................................78

9.2. Видове системи за реализация...........................................................................................................80

9.3. Десетте мита за дистрибуцията..........................................................................................................84

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация........................................................88

ГЛАВА 10. МАРКЕТИНГОВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА............................................................................90

10.1. РАЗВИТИЕ ΗΛ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ..........................................................................................................94

10.2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНОВИТЕ МЕТОДИ.....................................................................................................96

10.3. Осем принципа на ценообразуването.............................................................................................99

ГЛАВА 11. МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА. КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС. ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ........................................................104

11.1. Взаимодействие между теория на комуникациите и теория на размяната..........................104

112. Комуникационен микс - план и бюджет.................................................................................104

11.3. Интегрирани маркетингови комуникации...................................................................................106

ГЛАВА 12. РЕКЛАМА...................................................................................................................................110

12.1. Видове реклама..................................................................................................................................112

12.2. Правила за изработване на рекламните послания.....................................................................114

12.3. Психология на визуалното в рекламата......................................................................................116

ГЛАВА 13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА..........................................................................................125

13.1. Същност и цели на връзките с обществеността..........................................................................125

13.2. Методи и средства на връзките с обществеността.....................................................................129

13.3. Вътрешни и външни връзки с обществеността, оперативен и кризисен PR...........................131

13.4. Маркетингови връзки с обществеността......................................................................................132

ГЛАВА 14. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ................................................................................................................135

14.1. Форми на продажба..........................................................................................................................137

14.2. Стилове на продажба........................................................................................................................141

14.3. Етапи на личната продажба............................................................................................................141

ГЛАВА 15. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ..........146

15 1 Същност нл стимулирането на продажбите.........................146

15.2. Етапи в разработването на кампания за стимулиране на продажбите..................................148

15.3. Видове стимули.......................149

15.3.1. Стимули по време на покупката:...................... 149

15.3.2. Стимули след покупката:................ 150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................156

ст.


Категория › Книги с автограф

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.