Математически методи в икономиката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  77

Автор:Колектив
Издателство:Георги Бакалов
Страници:372
Корици:Твърди
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Математически методи в икономиката - Математическо програмиране

Авторски колектив: К. Бонев, Н. Стойнова-Пенкова, С. Борисова, Н. Петров

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
ГЛАВА ПЪРВА. ИЗПЪКНАЛИ|МНОЖЕСТВА. ИЗПЪКНАЛИ ФУНКЦИИ
1.1. Системи линейни неравенства. Дефиниции и геометрично тълкуване 5
1.2. Системи линейни неравенства и системи линейни уравнения 12
1.3. Изпъкнали множества 15
1.4. Изпъкнали функции 26

ГЛАВА ВТОРА. ОБЩА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
2.1. Въведение 36
2.2. Формулиране на общата задача на линейното програмиране 38
2.3. Свойства на решенията на общата задача на линеиното програмиране -44
2.4. Геометрична интерпретация на задачите на линейното програмиране. Графичен метод 49
2.5. Математически модели на икономико-производствени задачи 58

ГЛАВА ТРЕТА. СИМПЛЕКС-МЕТОД
3.1. Уводни бележки 66
3.2. Теоретична обосновка на симплекс-метода 67
3.3. Алгоритъм на симплекс-метода 77
3.4. Λί-метод 90
3.5. Метод на двете фази 97
3.6. Понятие за израждане при общата задача на линейното програмиране. 
Сх-димост на симплексния алгоритъм 99
3.7. Модифицаран симплекс-метод 103

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДВОЙНСТВЕНОСТ В ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
4.1. Обща дефиниция на двойнствените (дуалните) задачи 122
4.2. Еквивалентни форми 125
4.3. Теоретични основи на проблема за двойнственосг 128
4.4. Икономическа интерпретация 139
4.5. Двойнствен симплекс-метод 142

ГЛАВА ПЕТА. ЦЕЛОЧИСЛЕНО ЛИНЕЙНО ПРОГРАМИРАНЕ
5.1. Задача на целочисленото линейно програмиране 154
5.2. Метод за отсичане основна идея 156
5.3. Метод на Гомори 162
5.4. Метод на Гомори за решаване на частично целочислени задачи 172
ГЛАВА ШЕСТА. ПАРАМЕТРИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

6Л. Случай, при който C=C'+tC" 180
6.2. Случай, при който B=B'--tB" 193
6.3. Общ случай 200

ГЛАВА СЕДМА. ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
7.1. Постановка и свойства на транспортната задача 20S
7.2. Двойнствена транспортна задача 217
7.3. Построяване на начален опорен план 219
7.4. Метод на потенциалите 222
7.5. Израждане при транспортната задача 231
7.6. Разпределителен метод 234
7.7. Открита транспортна задача 236
7.8. Многоетапна транспортна задача 241

ГЛАВА ОСМА. НЕЛИНЕЙНО ПРОГРАМИРАНЕ
8.1. Постановка на задачите на нелинейното програмиране 247
8.2. Геометрична интерпретация на задачите на нелинейното програмиране
8.3. Задача на изпъкналото програмиране 253
8.4. Метод на множителите на Лагранж. Теорема на Кун-Такър 255
8.5. Градиентни методи 259
8.6. Метод на възможните направления 267
8.7. Квадратично програмиране 275

ГЛАВА ДЕВЕТА. ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ
9.1. Въведение 284
9.2. Принцип за оптималност 286
9.3. Многоетапен процес за разпределение на ресурсите 287
9.4. Метод на функционалните уравнения 288
9.5. Изчислителна схема 292
9.6. Обща формулировка на задачите на многоетапното планиране 295
9.7. Метод на последователните приближения 299
9.8. Някои елементарни задачи на динамичною програмиране 301

ГЛАВА ДЕСЕТА. ГЕОМЕТРИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ
30.1. Пряка задача на геометричното програмиране 313
10.2. Двойнствена задача на геометричното програмиране 316
10.3. Основни теореми за лвойнственост в теорията на геометричното програмиране 317
10.4. Основни процедури в геометричното програмиране 322
10.5. Степен на трудност на задачите на геометричното програмиране 328
10.6. Други подходи на геометричното програмиране 333

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. ПАКЕТИ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
11.1. Пакет приложни програми „Линейно програмиране“ 341
11.2. Пакет приложни програми .Смесено целочислено програмиране“ 354
i 1.3. Пакет приложни програми Дранспортна задача“ 362

ЛИТЕРАТУРА 368

о1. Математически методи в икономиката

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.