Теоретична електротехника. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  231

Автор:С. Фархи, С. Папазов
Издателство:Техника
Страници:224
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Теоретична електротехника. Част 2 / Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката и теория на електрическите вериги.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти ог различните специалности на двете профгсионални направления — електротехника и електроника и автоматика, на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ — София.

*********
Учебникът може да бъде използуван и от слушатели в други висши технически учебни заведения, където се изучават съответните раздели на теоретичната електротехника, както и от инженери и научни работници, които се интересуват от проблеми, свързани с анализа на линейни вериги с разпределени параметри и нелинейни веригв със съсредоточени параметри.
©Самуил Леон Фархи Сава Петров Папазов, 1981 c/oJusautor, Sofia

ПРЕДГОВОР
Втората част на учебника по теоретична електротехника обхваща материала върху линейни вериги с разпределени параметри и нелинейни вериги със съсредоточени параметри.

Книгата има следната структура. В единадесета глава се разглеждат стационарните и преходните процеси в еднородни двупроводни линии. Дванадесета глава се отнася за нелинейни елементи и техните характеристики, еквивалентни схеми на двуполюсни и трилолюсни нелинейни елементи, както и основни положения, свързани с апроксимиранет о на характеристиките. Тринадесетата глава е посветена на методите за анализ на постоянни режими в нелинейни електрически и магнитни вериги. В четиринадесетата глава са дадени основните методи за анализ на периодични ражими в нелинейни вериги. Цоследната петнадесета глава обхваща въпросите върху изследване на устойчивостта на статични и стационарни процеси, както и методите за анализ на преходни процеси в нелинейни вериги. В приложението са включени някои допълнителни сведения, свързани с особеностите при изследване на постоянните режими в нелинейни вериги, а също така с анализа на вериги с нулори.

Голямото разнообразие на процесите в не/инейните вериги е довело до създаване на много методи за тяхното изследване. Ето защо прилагането на редица от методите е показано при анализа на подходящи нелинейни устройства. Така се илюстрира приложението на съответните основни теоретични положения.

При цитиране на материал от първата част на учебника се има предвид второто издание, излязло от печат през 1987 г.

Включените в тази част въпроси са съобразени с действува-щите учебни програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката и теория на електрическите вериги за различните специалности от професионалните направления електротехника и електроника и автоматика на ВМЕИ „В. И. Ленин“ — София.

Глави XI и XII са написани от С. П. Папазов, а останалите глави и приложенията — от С. Л. Фархи.

В новото издание на втората част на учебника ло теоретична електротехника е запазено основното съдържание на предишните издания. Направени сз следните по-съществени допълнения: анализ на постоянни режими в нелинейни вериги при наличие на нелинейни елементи с управляеми характеристики, внесено

о1/ 2
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.