Икономикс. Учебен речник. Част 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-7-2018
  •  166

Автор:Т. Спасов, В. Трифонова, Г. Касабов, В. Алякова
Издателство:Люрен
Страници:636
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 220 Състояние: Добро
Икономикс. Учебен речник. Част 1-2 / Т. Спасов, В. Трифонова, Г. Касабов, В. Алякова

ПРЕДГОВОР
Лазарното преструктуриране ( трансформация ) на българската икономика, въпреки постоянно възникващите затруднения и противоречия, показва ясна тенденция към развитие. Все повече области и дейности се изграждат върху принципите за пазарно поведение. Организацията на деловата дейност (бизнеса) на стопанските субекти все по-от-четливо се осъществява в условията на конкуренция.

Рационализацията и ефективността в пазарното стопанство обаче, не могат да се изграждат само върху практическия опит, интуицията. Необходимо е задълбочено, научно опознаване и овладяване на пазарните реалности, на принципите за рационално икономическо поведение. Иконо-MUKC е научната сфера, която дава възможност да се формира целенасочено мислене и висока икономическа култура. Той изгражда принципите за нарастваща резултативност в дейността на хората като потребители и производители, за постигането на възможно най-добрите показатели във функционирането на фирмите и националните стопанства.

Настоящият "Учебен речник. Икономикс" има за цел да допринесе за по-широко популяризиране на икономическата теория, да облекчи своите читатели в овладяването на икономическите принципи за поведение. На речника обаче, не трябва да се гледа само като на информационно издание. Целта на авторите е да допринесат за по-задълбоченото изучаване на природата и зависимостите в икономическата система. Чрез него се прави, макар и скромен, опит българският читател да се приобщи към постиженията на съвременната, модерна икономическа наука, представена от такива автори като: Пол Самуелсън и У. Нордхаус, Ричард Липси, Дейвид Хайман, Стенли Фишер, Камен Миркович и др. Това е основание да смятаме, че речникът ще се използва не само от студентите в университетите и колежите, а и от всеки делови предприемач, който иска сериозно да изучава икономикс.

Статиите в речника обхващат четири основни раздела от икономикс: въведение и елементарна теория на пазара; микроикономикс с теория за благосъстоянието и общото пазарно равновесие; ма крои ко но микс и международен икономикс. Изяснени са около 1000 категории и катего-рални зависимости, придружени от подходящи примери и графически изображения. Там, където е било възможно, са приведени факти и данни от съвременната българска действителност.

В областта на въведението и основите на пазарната теория вниманието е насочено към въпроси, отнасящи се до природата и проблемите при организацията на икономическата система; търсенето, предлагането и пазарното равновесие: инструментите на икономическия анализ.

От микроикономическата теория са обхванати: теорията за потребителския избор и развитата теория на търсенето; теорията за производството и конкурентното предлагане; теорията за фирмата и за мо-нополното предлагане; теорията за разпределението. Широко място е отделено на теорията за общото пазарно равновесие и икономикса на благосъстоянието. От макро икономикса са включени теоретичните направления, отнасящи се до системата от индикатори за икономическата активност; съвкупното търсене и съвкупното предлагане; заетостта и инфлацията. Обхванати са и теоретичните модели за макроикономическото равновесие, изградени върху принципите на класическата теория, кейнсианството, монетаризма. Върху тази основа се изясняват и принципите на фискалната и паричната политика. От международния икономикс са представени теорията за външната търговия и за валутните курсове; изяснени са структурата и функциите на редица международни икономически организации.

Макар и ограничено, в речника са представени и световноизвестни учени — икономисти, информация за техните произведения както и някои по-важни направления — школи в икономическата теория.

С разработването на речника авторите имат и благородната, родолюбива цел да дадат своя принос за една по-точна интерпретация на ка-тегориалния апарат в областта на икономическата терминология на български език. Актуалността на този проблем може веднага да се установи, ако се прегледат такива сериозни издания, като "Световен речник по икономикс", новопуб лику ваните учебници в тази област, редица статии в научния печат.

Представяйки нашия нов учебен речник, не може да не си спомним с удоволствие и за една по-ранна разработка на част от нашия колектив — "Речник по икономикс. Основни категорииНастоящото издание обаче, ие е продължение на първата разработка. То е не само по-обшир-но по съдържание. Статиите в него, от различните раздели, са написани от нови автори категориите и зависимостите са изведени въз основа на нови, по-модерни концептуални подходи. Съвсем естествено е, въпреки усилията на авторския колектив, в речника да се открият пропуски и недостатъци. Ние се надяваме, че с добронамерената помощ на нашите читатели ще ги отстраним в бъдещата си работа.

Значително съдействие в работата ни оказа Б. Касабова, на която изказваме нашата благодарност. За осъществяване на изданието заслуга има и издателска къща "Люрен".

Статиите в речника са написани от:
Доц. к. ик. н. Тр. Спасов — въведение в икономикс, макроиконо микс, организационни (форми на бизнеса, известни икономисти, икономически школи.
Доц. к. ик. н. В. Трифонова — икономикс на благосъстоянието и общо пазарно равновесие.
Гл. ас. к. ик. н. Г. Касабов — микроикономикс.
Гл. ас. к. ик. н. В. Алякова — международен икономикс.
20 август 1993 г. София Доц. к. ик. н. Тр. Спасов

ст
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.