Зообентосът от българския сектор на Черно море

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-7-2018
  •  191

ПРОДАДЕНА

Автор:Теню М. Маринов
Издателство:БАН
Страници:194
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Зообентосът от българския сектор на Черно море. Теню М. Маринов

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв.
книги от toivo книжен пазар

В монографията е изложена съвременната представа за дънната безгръбначна фауна (зообентос) от българската акватория на Черно море и крайбрежните водоеми. Представени са пълни данни за състава, количественото развитие и разпределението на зообентоса. Освен на макрозообентосните видове и групи животни е отделено място и на мейобентоса. Разгледани са не само различните дънни биоценози, но и екологичните особености на отделни видове или групи от видове, отношението им към характера на дъното (скали, пясък, тиня).

Специално място е отделено на ролята на зообентоса за изхранването на дънните видове риби, както и на вредата, която нанасят някои прикрепващи се дънни животни. Посочени са методите за борба срещу тези животни.

Анализирани са измененията на дънните биоценози в морето не само поради нявпезлите нови видове, но и поради замърсяването на водата, причиняващо значително намаляване на рибната продукция.

Книгата е предназначена за биолози, хидробиолози, еколози, стопански деятели, за университетски преподаватели и студенти.
ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР

ст. н. с., д. б. н. ЛЮБОМИР ЦВЕТКОВ
© Теню Минков Маринов 1990

с/о Jusautor, Sofia

УВОД
Зообентосът заема важно място в цялостната екологична система на Черно море. Ларвните стадии на много дънни безгръбначни животни са съществена част от зоопланктона на морето, а възрастните им форми са хранителна база на различни риби. Някои бентосни животни се използуват за храна от човека, а при интензифициране на изкуственото им отглеждане това тяхно значение ще нарасне в зачителна степен.

Други бентосни животни заслужават внимание заради вредата, която нанасят на икономиката на човека. Това се отнася преди всичко до обрастателите, които понякога покриват с дебел слой подводните съоръжения й пречат за нормалната им експлоатация. Някои от прикрепващите се животни са рушители на дървените предмети, причиняват корозия на цимента и на желязото под водата.

Първите изследвания върху черноморския зообентос имат предимно фаунистичен характер, а по-късните са насочени към опазване биологията и екологията на отделните видове. Началото на зообентосните изследвания в Черно море поставят руските класици фаунисти от миналия век П. С. Паллас, X. Ратке, А. А. Остроумов, С. М. Переяславцева и още много други.

Фаунистични изследвания на Черно море се извършват и понастоящем, защото са необходима основа за биоценологич-ните изследвания, чието начало свързваме най-вече с името на известния руски хидробиолог С. А. Зернов. Своите многогодишни наблюдения върху разпределението на зообентоса в отделните зони и биоценози той обобщава в класическото си съчинение „К вопросу об изучении жизни Черного моря“ (1913). Благодарение на биоценологичните изследвания днес ние разполагаме със значителни данни не само за качествения състав, но и за количественото разпределение на зообентоса в отделните райони на Черно море. Публикувани са трите тома от „Определитель фауны Черного и Азовского морей“, а в том IV от „Ecologie marina“ е направен пълен обзор на зообентоса в румънската акватория на Черно море (Bacescu et al., 1971).

С настоящия труд си поставихме задача да обобщим........

о1з

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.