Електрически уредби и съоръжения

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-7-2018
  •  89

Автор:Колектив
Издателство:Сек
Страници:155
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Електрически уредби и съоръжения: Наредби за проектиране, изграждане и експлоатация

CЪДЪРЖAHИE
HАРЕДБA № 4 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. ИЗГРАЖДAНЕ И EКСПЛОАTАЦИЯ НА EЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В СГРАДИ................ 9
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ......................................9
Глава втора ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
УРЕДБИ В СГРАДИ...................................................11
Раздел I Eлектрическо захранване и структура ....................11
Раздел II Външни въздействия .,...................................12
Раздел III Съвместимост..........................................22
Раздел IV Пригодност за техническа експлоатация ................23
Глава трета ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНOCТ.............................23
Глава четвърта ПРОЕКТИРАНЕ......................................25
Глава пета ИЗГРАЖДАНЕ............................................27
Глава шеста ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.........................28
Глава седма ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ...........................29
ДOПЪЛНИTЕЛНA РАЗПОРЕДБА..........................................30
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ............................32
Приложение № 1 към чл. 31, ал. 6 Защита срещу поражения от 
електрически ток.......32
Приложение № 2 към чл. 32, ал. 2 Защита срещу топлинни 
въздействия........49
Приложение № 3 към чл. 33, ал. 3 Защита срещу свръхтокове......51
Приложение № 4 към чл. 34, ал. 2 Защита срещу пренапрежения____54
Приложение № 5 към чл. 35 Защита при спадане на напрежението .. 57
Приложение № 6 към чл. 36, ал. 2 Разединяване и изключване.......57
Приложение № 7 към чл. 37 Заземителни устройства и 
защитни проводници.............................................61
НАРЕДБА № 14 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА EНЕРГИЯ........71
ЧAСТ ПЪРВА ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ......................................71
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....................................71
ЧАСТ ВТOPА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКTPИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ..................................73
Глава втора ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ.........................73
Раздел I Класификация на топлоенергийните обекти и на сградите и съоръженията към тях..........................................73
Раздел II Обхват и съдържание на инвестиционните проекти 
при проектиране на ТЕО...........................................75
Раздел III Основни и специфични изисквания при проектиране н
а съоръженията на ТЕО...........................................78
Глава трета ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 
ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ........................81
Раздел I Категоризация на хидроенергийните обекти и 
класификация на техните съоръжения.............................81
Раздел II Основни изисквания при проектиране на 
хидроенергийни обекти и на съоръженията към тях................83
Раздел III Изчислителна обезпеченост на водните количества и 
водните нива .....................................................88
Раздел IV Язовирни стени..........................................89
Раздел V Преливни, изпускателни и водовземни съоръжения 90
Раздел VI Водохващания, водовземни съоръжения и утаители към тях.. 92
Раздел VII Деривационни канали и хидротехнически тунели.........93
Раздел VIII Напорни басейни и дневни изравнители.................95
Раздел IX Водни кули.......................................................96
Раздел X Напорни тръбопроводи...................................97
Раздел XI Сгради на ВEЦ и ПАВЕЦ..................................98
Раздел XII Защитни съоръжения В горния и долния участък на 
хидровъзела..................................................... 99
Глава четВърта TЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА EЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.............................................100
Раздел I Класификация на обектите за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници __100
Раздел II Основни изисквания при проектиране на обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници.......102
Глава пета ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, 
ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА EНЕРГИЯ..............104
Раздел I Класификация на обектите и съоръженията..............104
Раздел II Обхват и съдържание на инвестиционните проекти 105
Раздел III Основни и специфични изисквания при проектиране на 
обектите и съоръженията.......................................106
ЧAСТ ТРЕТА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ..........................109
ЧAСТ ЧЕТВЪРТА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ..........................111
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА.........................................112
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ........................................113 
HАРЕДБА № 8 ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ. ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА............................1
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ....................................1
Глава втора ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ............116
Глава трета ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ..121
Раздел I Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от 
първа категория на мълниезащита...............................121
Раздел II Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от 
втора категория на мълниезащита...............................126
Раздел III Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от 
трета категория на мълниезащита..............................130
Раздел IV Мълниезащитни зони...................................132 
Раздел V Проектиране на мълниеприемници.......................138
Раздел VI Проектиране на токоотводи............................139
Раздел VII Проектиране на заземители ...........................141
Раздел VIII Защита от корозия....................................143
Глaва четвърта ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С 
МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ................143
Раздел I Условия за използване на мълниеприемници с 
изпреварващо действие..........................................143
Раздел II Проектиране на мълниезащита с мълниеприемници с 
изпреварващо действие..........................................144
Раздел III Мълниезащитна зона на мълниеприемник с 
изпреварващо действие..........................................145
Раздел IV Проектиране на токоотводи при мълниеприемници с 
изпреварващо действие..........................................148
Раздел V Проектиране на заземители при мълниеприемници с 
изпреварващо действие..........................................148 
Глава пета 
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА 
МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ ......................................149
МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ ......................................150
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА.........................................152
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ...........................153
Приложeние № 1 към чл. 17, ал. 2.................................154
Приложeние № 2 към чл. 17, ал. 3.................................155

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.