Наръчник по операционни усилватели

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-7-2018
  •  133

Автор:Джордж Рутковски
Издателство:Техника
Страници:283
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Наръчник по операционни усилватели. Джордж Рутковски
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

В книгата „Наръчник по операционни усилватели" са дадени част от теорията на интегралните схеми, както и техническите параметри на операционните усилватели с интегрални схеми, които показват техните предимства: голямо входно съпротивление, малко изходно съпротивление, голям коефициент на усилване и други.

Разгледани са следните основни въпроси: схеми на диференциални и операционни усилватели; характеристики на операционните усилватели и изисквания към техните захранващи токоизточници; операционни усилватели със и без обратна връзка; напрежение и ток на несиметрия; коефициент на синфазните напрежения; работа на операционните усилватели в областта на високите честоти; влияние от изменението на температурата и захранващите напрежения; приложение на операционните усилватели в линейни и нелинейны схеми; операционните усилватели като генератори на сигнали; цифрови схеми; токово-диференциални усилватели и речник на специалните термини. В края на книгата са дадени няколко твърде полезни приложения.

Книгата е предназначена за инженери и техници, чиято работа е свързана с ползуването на интегрални операционни усилватели в различните области на тяхното приложение. Тя ще бъде много полезна и на студенти, ученици от техникуми, и др., които, навлизат в тази област.
Rutkowski, George В. Handbook of integrated — circuit operational amplifiers Prentice — Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
+-+-+-+-
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 9
Глава 1 СХЕШ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ И ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ 11
1.1 Транзистори 11
1.2 Диференциални усилватели 15
1.3 Диференциален усилвател с генератор на ток 21
1.4 Многостъпални диференциални усилватели 22
1.5 Междинно стъпало за отместване на нивото 25
1.6 Изходно стъпало. Принципна схема на операционен усилвател 27

Глава 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННИТЕ УСИЛВАТЕЛИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИТЕ ЗАХРАНВАЩИ ТОКОИЗТОЧНИЦИ 30
2.1 Коефициент на усилване по напрежение без обратна връзка A VOl 31
2.2 Изходно напрежение на несиметрия U00 32
2.3 Входно съпротивление R¡ 33
2.4 Изходно съпротивление R0 34
2.5 Ширина на пропусканата честотна лента BW 34
2.6 Бързодействие 35
2.7 Изисквания към захранващите токоизточници 36
Глава 3 ОПЕРАЦИОННИЯТ УСИЛВАТЕЛ С ОБРАТНА ВРЪЗКА И БЕЗ НЕЯ 46
3.1 Система без обратна връзка 46
3.2 Обратна връзка. Инвертиращ усилвател <9
8.3 Неинвертиращ усилвател 54
3.4 Повторится на напрежение 58
Глава 4 КОМПЕНСАЦЙ1 НА НЕСИМЕТРИИТЕ В ОУ 66
4.1 Входно напрежение на несиметрия Uto 66
4.2 Входен поляризиращ ток 69
4.3 Входен ток на несиметрия Ulo 73
4.4 Комбинирано действие на Ui0 и /10 75
Глав2 5 ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УСИЛВАТЕЛИ СИНФАЗНИ НАПРЕЖЕНИЯ 80
5.1 Схема на диференциален тип операционен усилвател 81
5.2 Коефициент на потискане на синфазните сигнали по вход — CMRR 82
5.3 Максимални синфазни входни напрежения 86
5.4 Схеми на ОУ за измерителна апаратура 87

Глава 6 РАБОТА НА ОУ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКИТЕ ЧЕСТОТИ 97
6.1 Честотна зависимост на коефициента на усилване и на фазовото отместване 97
6.2 Диаграми на Боде 98
6.3 външна честотна компенсация 102
6.4 Операционни усилватели с вътрешна честотна компенсация 106
6.5 Скорост на нарастване на изходното напрежение 107
6.6 Честотна зависимост ка размаха на изходното напрежение 112
6.7 Шум 114
6.8 Шум, приведен към входа 116
Глезя 7 ПРАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ОУ 122
7.1 Напрежението на несиметрия Uio като функция на захранващите иапрежения 122
7.2 . TeMnepaiypna зависимост на напрежението на несиметрия 125
7.3 Други температурно зависими параметри 130
7.4 Програмирани ОУ 131
7.5 Стабилизиране на ОУ чрез параметрични диоди (варактори) и преобразуватели (чопери) 136
7.6 Разделяне на каналите 137
7.7 Почистване на печатните платки. Защита на входните изводи 139
7.8 Технически методи за защита на ОУ 140
Глава 8 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИТЕ УСИЛВАТЕЛИ В ЛИНЕЙНИ СХЕМИ 144
8Л Операционните усилватели като променливотокови усилватели 144
8.2 О» рациснни променливотокови усилватели с едно захранващо напрежение 147
8.3 Схеми за сумиране и усредняване 150
8.4 ОУ Kai о интегратор 154
8.5 ОУ като диференциращо стъпало 157
8.6 Операционните усилватели в аналоговите изчислителни устройства 160
8.7 ОУ в стабилизаторите на напрежение 163
8.8 Активни филтри 169
Глава 9 ОУ В НЕЛИНЕЙНИ СХЕМИ 377
9.1 Ограничители на напрежение 177
9.2 Детектор на преминаване през нулата 182
9.3 Операционният усилвател като компаратор 183
9.4 Двуполупериоаен детектор 185
9.5 ОУ като детектор на малки сигнали 186
9.6 ОУ в запомня!ЦО-сдедяша схема 187
Глава 10 ОУ В СХЕМИ НА ГЕНЕРАТОРИ 191
10.1 Генератор на правоъгълно напрежение 191
10.2 Генераюр на триъгълно напрежение 194
10.3 Генератор на трионообразно напрежение 195
S 0.4 Генератор с двоен Т-мост 196
10.5 Генератор с мост на Вин 197
10.6 Сигнал-генератори с регулируема честота 197
Глава 11 ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОПЕРАЦИОННИТЕ УСИЛВАТЕЛИ

В ЦИФРОВИ СХЕМИ 201
11.t Тригер на Шмиц 201
11.2 Моиостабилен (чакаш) мултивибратор 203
11.3 Цифрово-аналогови (ША)-преобрззуватели 205 
1.4 Аналогово-цифрови (А/0)-преобразуватели 208
Глава 12 ТОКОВО-ДИФЕРЕНЦИАЛЕН (СО>УСИЛВАТЕЛ 212
12.1 Основна активна секция на CD-усилвателя 213
12.2 CD-усилвател с обратна връзка 215
12.3 Иивертиращ CD-усилвател 218
12.4 Неинвертиращ CD усилвател 220
12.5 CD-усилвателят, свързан като диференциален усилвател 221
12.6 CD-усилвателят като компаратор 223
12.7 CD усилвателят като генератор на правоъгълно напрежение 224
12.8 CD-усилвателят като схема И (AND) 225
12.9 CD-усилва гелят като схема ИЛИ (OR) 225
12.10 Схеми с токово-диференциален усилвател 227

РЕЧНИК НА СПЕЦИАЛНИТЕ ТЕРМИНИ
Приложение F1 РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБОР НА УНИВЕРСАЛНИ ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ Приложение F 2 РЪКОВОДОВО ЗА ИЗБОР НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ Приложение S I ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОПЕРАЦИОННИТЕ УСИЛВАТЕЛИ
Приложение S II ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОУ — ТИП 7СЭ Приложение SIII ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОУ —ТИП 741 Приложение S IV ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОУ —ТИП 777 Приложение Al РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЕ (4.4)
Приложение А2 РЕШЕНИЯ НА УРАВНЕНИЕ (4.7)
Приложение A3 ИЗБОР НА СВЪРЗВАЩИ КОНДЕНЗАТОРИ
СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ
ВЪНШНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИТЕ УСИЛВАТЕЛИ
ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ


Категория › Електроника

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.