Счетоводство на строителното предприятие

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-6-2018
  •  160

Автор:Евгени Рангелов
Издателство:Сек
Страници:251
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN:9549145220 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Счетоводство на строителното предприятие. Евгени Рангелов

УВОДНИ ДУМИ КЪМ ЧИТА ТЕЛИТЕ
Пред Вас е основно преработено и допълнено издание на книгата "СЧЕТОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ". От неговото първо издание изминаха шест години. За този период настъпиха много и съществени промени в пазарната среда и националната икономика, в счетоводната нормативна уредба, в данъчните закони. Националните счетоводни стандарти бяха преработени през 2002 година и в голяма степен хармонизирани с международните счетоводни стандарти.

Тези промени са съпътствани с много специализирани издания за коментар по практическото прилагане на новото в уредбата, но сред потока от списания, статии и лекции специфичните въпроси на счетоводното отчитане в строителните предприятия не получиха достатъчно внимание. Специална литература в това отношение почти няма, а методологията на счетоводното отчитане не отделя внимание на отрасловите проблеми.

Това издание прави опит да съчетае традиционната практика по отчитане на строителството с новите постановки на Закона за устройство на територията и на счетоводната и данъчната уредба.

Строителното предприятие е търговско предприятие като всички останали и за него са в сила общите постановки и изисквания за счетоводно отчитане, но освен това то има своя специфика, която също трябва да намери адекватни методически решения. Затова новото издание, за разлика от първото издание, съдържа разработки, които са валидни за всяко търговско предприятие и специфични трактовки на общи и специални въпроси, които са присъщи само на строителното предприятие. По този начин се прави опит настоящата книга да даде всичко (или почти всичко) на строителното предприятие, като общи и специфични за строителството разработки и коментари.

Специално място е отделено на изграждането на вътрешна уредба на строителното предприятие, която е необходима и в известен смисъл задължителна за правилното функциониране на всеки стопански субект.

Въпросите за отчитане на дългосрочните и краткосрочните активи, на приходите и разходите, са третирани съобразно общите правила на нормативната счетоводна уредба и допълнителните изисквания, произтичащи от спецификата на строителството.

Без претенции за изчерпателност, всеки счетоводител ще може да намери отговор на въпросите, които го интересуват по отношение отчитането на специфични активи и дейности в строителството: временно строителство, отбиви, гаранции за добро качество и разходи за отстраняване на дефекти, отчитане на завършени обекти, замяна на право на строеж срещу жилища и пр.

Приложенията към книгата дават възможност за съставяне на специфичен индивидуален сметкоплан за строителните предприятия и помощни таблици за съставянето на годишния финансов отчет. Избрани писма и тълкувания допълват информацията и насочват към специфични и малко познати указания.

Авторът и издателството ще приемат всички добронамерени бележки и препоръки за изясняване и допълване на сложната, но безусловно необходима, разработка на настоящата книга. Всички специалисти от практиката в строителството могат да дадат своя принос в това отношение, за което им благодарим предварително.
Авторът

ст
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.