Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2018
  •  80

Автор:Колектив
Издателство:Блестящ факел
Страници:71
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони / Актуализирана към 19. 09. 2005г.

Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора, раздел I: Общи нормативни документи

CЪДЪРЖAНИЕ

ЧАСТ ПЪРВA
ОБЩИ ПРAВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА...........1
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.........1

Глава втора
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ...............2

Глава трета
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ................4

ЧАСТ ВТOРА
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ...........6

Глава четвърта
УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ..............................6

Глава пета
УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ...............9

Глава шеста
УSТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ...........11

Глава седма
УCТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ..........................14

Глава осма
УСTРОЙСТВO НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.........16

Глава девета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО....16

Глава десета
УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ ЦЕНТРАЛНИ ТЕРИТОРИИ 17

Глава единадесета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ................19

Глава дванадесета
УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ, ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ.......21

Глава дванадесета "а"
УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 24

ЧАСТ ТРЕТА
УСТРОЙСТВО НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА....................................28

Глава тринадесета
УСТРОЙСТВО НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ПЪТИЩАТА И ТРАНСПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ..........................................28

Глава четиринадесета
УСТРOЙСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.................32

Глава петнадесета
УСТРОЙСТВО НА ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.............................................................................33

Глава шестнадесета
УСТРOЙСТВО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.............................................................................35

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ............................................................36

Глава седемнадесета
УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ................................36

Глава осемнадесета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИТЕ И ПОСТРОЙКИТЕ 37

Глава деветнадесета
НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ...........................................................37

Глава двадесета
ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕТО. ВИСОЧИНА НА СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА...........38

Глава двадесет и първа
ЛИНИИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ...........................................................39

Глава двадесет и втора 
РАЗПОЛАГАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ 
В УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ....40

Глава двадесет и трета
 РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТРОЙКИТЕ НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ В УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ..........43

Глава двадесет и четвърта
ИЗДАТИНИ НА СГРАДИТЕ............................................................43

Глава двадесет и пета
ОГРАЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ................................46

Глава двадесет и шеста
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА.......................................46

Раздел I
Общи положения.........46
Раздел II
Жилищни сгради.........47
Раздел III
Жилища...........50
Раздел IV
Строителни елементи, конструкции и инсталации на жилищните сгради....................................................................53

ДOПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.................................................54
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ......................56

ПРEХОДНИ РАЗПОРЕДБИ към НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - ДВ, бр. 10 от 28.01.2005 г............................58

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - ДВ, бр. 51 от 21.06.2005 г.........59

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Oпределяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни и курортни комплекси.......60

2. Cхематични положения за определяне разстоянията  между сградите при комплексно застрояване...............................62

ст.бз,
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.