Норми за проектиране. Част 1: Сгради

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2018
  •  90

Автор:Колектив
Издателство:Сек
Страници:238
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN:9549074633 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Норми за проектиране. Част 1: Сгради
Основни положения при инженерните проучвания на строителните обекти
Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения
Норми за проектиране на зидани конструкции
Норми за проектиране на подпорни стени

+-+-+-+-+-

СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ....9
Гпава първа Общи положения............................................................9
Гпава втора Инженерно-геодезически проучвания........................13
Гпава трета Инженерно-геоложки проучвания...............................15
Гпава четвърта Инженерно-хидрологични и метеорологични проучвания.....19
Приложения .......................................................................................22

НОРМИ ЗА НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ....29
Гпава първа Общи положения..........................................................29
Гпава втора Натоварвания от теглото на конструкциите и почвите........34
Гпава трета Натоварвания от технологично оборудване, хора, животни, складирани материали и изделия 35
Гпава четвърта Натоварвания от мостови и окачени кранове 41
Гпава пета Натоварвания от сняг ...............................................45
Гпава шеста Натоварвания от вятър............................................46
Гпава седма Температурни климатични въздействия................53
Гпава осма Натоварване от обледяване.....................................55
Гпава девета Други натоварвания...................................................57
Приложение № 1 Категоризиране на сградите и съоръженията в зависимост от степента на отговорност и коефициенти на сигурност по предназначение дп 58
Приложение № 2 Начини за по-точно опеделяне на изчислителните усилия при основни или особени съчетания на натоварванията.........59
Приложение № 3 Материали строителни и складирани. Нормативни плътности и ъгли на естествения откос... 61 
Приложение № 4 Натоварвания от вилични електро- и мотоповдигачи............................................................77
Приложение № 5 Примерен списък на кранове с различен режим на работа........79
Приложение Ив 6 Натоварване от удара на крана в ограничителната опора.........80
Приложение № 7 Схеми за натоварване от сняг и стойности на коефициентите и......81
Приложение N° 8 Схеми за натоварване от вятър и аеродинамични коефициенти с.......93
Приложение № 9 Нормативни стойности на средните темпера. тури и температурните падове по височината на сечението на елемент на еднослойна конструкция 112
Приложение № 10 Карти за райониране територията на Р България по климатични въздействия............. 113

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ.................. 121
Глава първа Общи положения....................................................... 121
Глава втора Материали................................................................ 122
Глава трета Изчислителни съпротивления и изчислителни характеристики......... 124
Глава четвърта Изчисляване на елементите на конструкциите по гранични състояния от първа група (по носеща способност).... 139
Глава пета Изчисляване на елементите на конструкциите по гранични състояния от втора група (на образуване и отваряне на пукнатини на деформации) 158
Глава шеста Указания за проектиране на конструкциите 161
Глава седма Указания за проектиране на конструкции, изпълнявани при зимни условия....... 188
Заключителни разпоредби...................................................................... 191

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ........................... 193
Гпава първа Основни изисквания.................................................. 193
Глава втора Натоварвания и въздействия................................. 196
Глава трета Изчисляване на подпорните стени........................ 208
Глава четвърта Конструктивни изисквания..................................... 218
Заключителни разпоредби...................................................................... 220
Приложения .................................................................................... 221

о1.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.