Workflow: Инетлигентна система за управление на бизнеса

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2018
  •  267

Автор:Колектив
Издателство:БизнесСофт
Страници:400
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Work flow. Инетлигентна система за управление на бизнеса

Предназначение на програмата.

Програмата Work Flow е предназначена да дава във всеки момент на всеки желаната управленска, оперативна, периодична, счетоводна и статистическа информация за дейността фирмата
Второто и предназначение е да дава и необходимата оперативна и обобщена информация на счетоводството за ежедневната им работа, за месечното и годишно отчитане пред ДС, защита пред одитори и при финансови и данъчни ревизии.

Извлечение от Закона за счетоводството - Чл.9 (3) Първичните и вторичните счетоводни документи са основание за записванията по счетоводните сметки.

По смисъла на този член с Work Flow се създава, въвежда, обработва и съхранява информация за първичните и вторичните счетоводни и други документи. От тази информация се получават
записванията по счетоводните сметки. Т.е. програмата обработва и съхранява едновременно и основанието - документите и счетоводните записвания.

Най-общо философията на Work Flow е да създава счетоводните документи/фактура, РКО, ПКО, искане, складова разписка/ без да има предварително хартиен носител или да пренася действителността от хартиени носители на екрана на монитора и в твърдият диск и то така, че виртуалният вид на документите да съответства максимално точно на хартиените носители. И двата случая при желание да печата въведените документи на графични или матрични принтери. Върху виртуалният документ на екрана се предлагат или въвеждат и счетоводните записвания. Програмата се "само обучава" и започва да предлага в новите документи осчетоводяванията, такива каквито са разработени от потребителя. "Самообучението" е интуитивно т.е. извършва се без специална намеса на потребителят.
2. Накратко за възможностите на програмата:
Програмата е многоезична т.е. може да работи на няколко езика и в частта за управление - менютата и в частта за справките /таблиците с информация/.

Превключването на друг език е динамично. Предоставя се и ръководство на английски език. риключването става със специализиран документ - годишно Work Flow - интелигентна програма на Бизнессофт ООД за управление на фирмата приключване, който е от тип счетоводна справка.

Всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във всеки момент. Няма необходимост да се извършват сторниращи или деосчетоводяващи операции за да се премахнат без последствия случайни или логически грешки. Сторниращи операции се налагат на практика само, ако се засяга предадена информация извън фирмата - например оборотна ведомост към висшестояща организация при обобщаване информация от няколко офиса.

В останалите случаи, това не са само сторниращи операции, а са документи -дебитно, кредитно известие, анулирани фактури или мемориални ордери.

По отношение на корекциите в документите, едно изключение са документи засягащи прихода по складовете т.е. фактури за покупки и складови разписки. Фактите в тях /сделките и количествата/ също са достъпни за корекции, но не във всички случаи. Програмата сама създава логически връзки и блокирания между документите и фактите в тях и няма да позволи корекции, които нарушават тази логика. Например не може да се правят корекции във фактите във фактура за доставка от която вече има изписвания или продажби. Корекции и в този случай са възможни, но по специални правила.

Екстра е, че счетоводните записвания са достъпни за корекция във всички случаи.

В програмата няма да се позволи получаване на червени наличности по складовете т.е. няма да се позволи изписване или продажба на материали без наличност. Екстра е, че са предвидени специални опции, които все пак позволяват продажба без наличност, ако се налага.

И продажбите и при изписването се следи още всяка доставка, която се засяга как се изчерпва, а при продажбите се следи и какъв е процента на печалбата. Извеждат се специални справки.

Данъчно признатите документи са фактурите и затова тяхната обработка е перфектна във всички възможни случаи. Осигурено е максимално възможното ниво на автоматизация и контрол за верност и валидност на данните в тях. От въведените фактури се получават всички справки за отчитане на ДДС вкл. дискетата и справката-декларация, складовата наличност, задълженията по контрагентите и др..

Фактурите за покупка се въвеждат, като на екрана те се виждат, като копие на хартиения документ. Това видимо съответствие премахва много или всички случайни грешки. При въвеждането на фактурите се създават и новите елементи от съответните номенклатури - контрагенти, подотчетни лица, материали, услуги, складове, сметки, регистър покупки. При въвеждането на който и да е атрибут от фактурата, непрекъснато се осигурява информация за наличието на подобни елементи с въвежданото в момента и може да се избира. В момента на въвеждането на данните, може едновременно да се гледа и оборотната ведомост на засегнатия склад и списъка с номенклатурните елементи. От тях може да се пренесе желан елемент с двоен клик върху него или с Drag&Drop.

Веднъж въведено осчетоводяване на даден тип фактура при повторение на ситуацията се предлага автоматично. При въвеждане на осчетоводяването във всички случаи се предлагат и салдата по сметките и то след текущата операция.

От всяка въведена фактура може да се направи нова и с корекции копието да се приведе към новото съдържание. Всяка фактура за покупка може да се преобразува в друг тип документ например да стане фактура за продажба или искане за изписване на материали или складова разписка.

Фактурите за продажба е най-добре да се създават и печатат директно от програмата, а не първо да се пише на хартията и след това да се въвеждат. При създаването на фактурите за продажба са предвидени всички възможни автоматизации посочени при фактурата за покупка. Печатането може да се извършва по няколко.............

о2.бз.
Категория › Компютърни

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.