Справочник за командирите на противотанкови подразделения

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2018
  •  91

Автор:Колектив
Издателство:Министерство на отбраната - "Св. Георги Победоносец"
Страници:206
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Справочник за командирите на противотанкови подразделения

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа. Тактика....................... 3
1.1. Общи положения................... 3
1.2. Управление на артилерийските подразделения .....5
1.3. Придвижване на артилерийските подразделения ....... 10
1.4. Разполагане на артилерийските подразделения на място .... 16
1.5. Бойно осигуряване. . 18
1.6. Техническо и тилово осигуряване .....18
1.7. Възстановяване на боеспособността ............. 21
1.8. Окомплектуване на длъжностните лица в артилерийския дивизион (вариант)................. 22
1.9. Подвижен отряд за заграждения (ПОЗ)............25

Глава втора. Артилерийска стрелба................28
2.1. Стрелба с право мерене ......28
2.2. Спомагателно мерене. . . ................35
2.3. Стрелба от закрити огневи позиции.............36
2.4. Метеобюлетин. . . ....................40

Глава трета. Артилерийско разузнаване.............42
3.1. Оптическо разузнаване. Общи положения......42
3.2. Задължения на длъжностните лица на командно-наблюдателния пункт ................. 42
3.3. Задачи на оптическото разузнаване в основните видове бой.....45
3.4. Организиране и водене на разузнаването...........46
3.5. Документи, които се водят на наблюдателните пунктове .... 48
3.6. Демаскиращи признаци....................49
3.7. Техническа проверка на артилерийската стереотръба (АСТ) ... 51
3.8. Преглед и проверка на ПАБ и ПАБ-2............52
3.9. Проверка състоянието и работата на възлите на прибора за управление на огъня — 9М (ПУО-9М).............54
3.10. Проверка на стереоскопичния далекомер ..........55

Глава четвърта
Бойна работя.................57
4.1. Бойна работа със 100-мм противотанково оръдие ......57
4.2. Бойна работа със САУ-100.................60
4.3. Документи, които се водят на огневата позиция.........62
4.4. .Подготовка на огневата позиция..............62
4.5. Работа на закрита огнева позиция..............64
4.6. Правила за подаване на команди за стрелба с право мерене. . 67
4.7. Подготовка на оръдието за водене на огън..........68
4.8. Норми от ръководството за бойна работа..........69
4.9. Бойна работа на открита огнева позиция ..........71

Глава пета. Артилерийска материална част............76
5.1. Общи положения .....................76
5.2. Общо устройство на артилерийското оръдие.........76
5.3. Подготовка на оръдието за стрелба........ 76
5.4. Проверка на мерните прибори......... 77
5.5. Основни тактико-технически данни на 100-мм противотанково оръдие МТ-12......81
5.6. Бойна и техническа характеристика на самоходната установка (СА У-100) 82
5.7. Тактико-технически данни на ПТУР "Малютка".......84
5.8. Тактико-технически данни на ПТУР "Фагот".........84
5.9. Бойни припаси .............. 85

Глава шеста. Условия за изпълнение на огневите задачи и нормативи. . 87
6.1. Разпределение на огневите задачи по категории на длъжностните лица от противотанковата артилерия ........... 87
6.2. Огневи задачи ....... 87
6.3. Нормативи 100

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................111
1. Правила за работа с карта. .................113
2. Боен ред на адн при настъпление (вариант)........... 114
3. Боен ред на подразделения от пт артилерия на рубеж за развръщане ..............................115
4. Схема за, непосредствена охрана и самоотбрана на 1 птабатр при разполагане на място (6481) 30. 08. 1987 г.............116
5. Схема за непосредствена охрана и самоотбрана на 2/7 птап при разполагане на място КНП — гората. . . . ..........117
6. Дневник за отдадените разпореждания и получените донесения. . 118
7. Таблица за огъня на 2/1 птап при настъпление..........119
8. Списък на целите .......................120
9. Таблица за разпределение на огневите задачи..........121
10. Развръщане на ПТрез. и ПОЗ на рубеж............ 122
11. Схема на развръщане на батарея ПТУР като ПТрез на рубеж съвместно с ПОЗ............. 123
12. Таблица за изчислените данни за стрелба с батарея.......124
13. Таблица за превръщане на скоростта от km/h в m/min и min/km. 126
14. Основни технически данни и експлоатационни характеристики на автомобилите...........127
15. Фортификационни съоръжения ................128
16. Нормативи и ТТД на инж. машини...............129
17. Данни за разчет на инженерното оборудване..........130
18. Окоп с ограничен обстрел за 85-мм или 100-мм оръдие......132
19. Окоп за кръгов обстрел за 100-мм противотанково оръдие .... 133
20. Разпореждане на старшия офицер по батарея (командира на огневия взвод) по инженерното оборудване на огнева позиция (вариант) 134
21. Основни условни обозначения по свръзките....... 136
22. Схема на проводната свръзка в 1 птадн (вариант)..... 137
23. Схема на радиоеврьзката в 1птадн (вариант)..........138
24. Схема на радиосвръзката в птеадн (вариант) 139
25. Таблица за позивннте на телефонните станции и номерата на длъжностните лица (вариант)....................140
26. Определяне на курсовия ъгъл на движение на целта в зависимост от видимите й размери......................141
27. Избор на точка на мерене при стрелба с право мерене по движещи се цели ........ 142
28. Определяне на поправката за страничното преместване на целта. 143
29. Коригиране на огъня без изменение на мерната точка......144
30. Ред за водене на пристрелка...... 145
31. Ред за създаване и пристрелка на репери и водене на поражение. . 146
32. Условни обозначения 147
33. Окоп за КНП ........................148
34. Дневник за разузнаването и обслужването на стрелбата от разузнавателния взвод ...... 149
35. Схема на ориентирите. ..................151
36. Ред за работа с периекопична артилерийска бусола ПАБ-2....152
37. Топогеодезическо привързване ................. 153
38. Картичка за топогеодезическо привързване на КНП на Зпчбатр. 154
39. Определяне на разстоянието до звучащи цели със секундомер......155
40 Таблица за определяне надлъжнага съставяща на вятъра .... 157
41. Нариант за докладване на разузнавателните данни.......158
42. Техннчп анализ на разузнавателните данни..........159
43 Таблицаа кръговите грешки (П) на основните средства за разуз 160
44 График определяне приблизителното значение на величината на засечката "С"....................161
46" Пром ципи оръдия в армиите на Турция и Гърция......163
52. въоръжение на ТБ—Турция............171
53. воръжение на ТБ—Гърция...........172
54. Бойни задачи и рубежи за развръщане при настъпление от движение на подразделенията от армиите на Турция и Гърция ....... 173
55. Бойни възможности на подразделенията на армиите на Турция и Гърция при отбрана......................174
55. Пехотен (мотопехотен) батальон в отбрана ..........174
56. Разположение на номерата от разчета на 100-мм оръдие.....175
57. Разположение на номерата от разчета на САУ-100..... 176
58. Табелка за обозначаване на снарядите, сортирани по задачи. . .177
59. График за работата на батареята при развръщане на ООП от марш 177
60. Полезрение на оптически мерник ОП 4М-40У..........178
61. Полезрение на телескопичен шарнирен мерник TLU-19......179
62. Разпореждане на СОБ за организиране на непосредствена охрана и самоотбрана на огнерите взводове на позицията........180
63. Схема за непосредствена охрана и самоотбрана на огневата позиция на батареята................ 182
64. Картичка за топогеодезическо привързване на ОП. 183
65. Разпореждане на СОБ по защитата от оръжията за масово поразяване 184
66. Определяне дълбочината на укритието.............185
67. Определяне на най-малките мерници..............185
68. Таблица за поправките в ъгломера за отклонение на мерната линия (пример) ............ 186
69. Таблица на поправките за несъответствие на ъгъла на възвишение по мерника и по квадранта (пример)...............186
70. Таблица за индивидуалните поправки на 5-о оръдие.......187
71. Записки за стрелбата на СОБ .............188
72. Записки за стрелбата на КОР........ . 191
73. Записки на изчислените данни за стрелба на оръдието ..... 193
74. Картичка за огъня на 6-о оръдие от 2-ра батарея 194
75. Схема на противотанковия огънна2ПТВ нарубежза развръщане № 1 195
76. Схема-на противотанковия огън на птбатр на рубеж за развръщане 190
77. Схема на противотанковия огън на 1птадн на рубеж за развръщане № 1 197
78. Проверочна мишена за 100 мм противотанково оръдие ...... 198
79. Проверочна мишена за САУ-100.................199
80. Принципно устройство на снарядите на пт оръдия ........ 200
81. Мишени за изпълнение на огневи задачи............201
Използвана литература ........................ 202

бз,с

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.