Модели на учебно-познавателната дейност по зоология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-6-2018
  •  174

Автор:Александър Панайотов, Нина Тализина, Наташа Кискинова, Инна Володарская
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:278
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Модели на учебно-познавателната дейност по зоология. Александър Панайотов, Нина Тализина, Наташа Кискинова, Инна Володарская (Циклостилен печат).

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР - Н. Талызина, А. Панайотов...............................5

УВПП - А. Панайотов......................................................7
1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО - Н. Тализина. ............................................................9
1.1. Цели на обучението....................................................11
1.2. Съдържание на обучението и принципи за неговото построяване.............................................................19
1.2.1. Начални логически прийоми на мислене....................................21
1.2.2. Частни и общи прийоми на познавателната дейност..............2S
1.3. Изисквания към организацията на процеса на усвояване.. 30
1.3.1. Проверка на наличните предварителни знания и умения... 30
1.3.2. Изходна форма за представяне състава на дейността..........32
1.3.3. Определяне изискванията към изграждащата се дейност... 37
1.3.4. Осигуряване на поетапност при усвояването............. 3S
1.3.5. Изисквания към съдържанието и «ормата на задачите..... 43
1.3.6. Контрол на процеса усвояване и неговата корекция............44
1.3.7. Индивидуални особености на учениците.......................49
1.3.8. Последователност и разнообразие на използуваните методи на обучение.......50

2. ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗООЛОГИЯ - И. Володарская......53
3. ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МОДЕЛИ НА УЧЕБН0-ПОЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО БИОЛОГИЯ - А. Панайотов..............73
3.1. Оценка на някои общи условия и изисквания............. 73
3.2. Проучване на литературни източници и съществуваща практика на обучение, възпитание и развитие в часовете по зоология............................................75
3.3. Формулиране на темата на изследването. Хипотеза. Цели на изследването................................................83
3.4. Методология на научно-и 1следова>елс(<ата работа..........87
3.3. Планиране на научно-изслевоватедС|<ата работа....................89
3.6. Обучаващи програми............................................90
3.6.1. Обучаваща програма по тема "Чер*вим....................93
а/ цели на обучение и възпитание пса темата..............................93
б/ иэбор и структура на учебното съПиржание............................97
в/ блок на познавателната дейност. ....................101
3.6.2. Обучаваща програма по тема "Насекоми Н. Кискинова..............................................105
а/ цели на обучение и възпитание по темата............... 105
б/ иэ бор и структура на учебното съпържание< ........109
в/ блок на познавателната дейност........................ 110
3.7. Организация на експеримента - А. Панайотов..............113
3.8. Подготовка на ръкопис за осъществвна научноизследователска работа................................ 119
3.9. Някои изводи и препоръки....................................................120
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................... 122
ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................123
ЛИТЕРАТУРА.................................. ................130

**********
Творията нa етапното Формиране на умствените действия <ТП*УД), разработвана в трудовете на про*. П. Я. Гальперим отразява спецификата, отличителното в подхода на съветски и други психолози при и1учаваие процеса учене и усвояване. Твърди се, че на сегашния етап няма друга теория, която да изяснява по-пълно как се нормират нови теоретични понятия, как се усвояват включените в едно или друго действие или прийом но4и знания. Няколко десетилетия се осмцествява многоаспектна теоретична и теоретично-приложна научно изследователска работа (НИР), а в катедрата по методика на обучението по биология (МОБ) - от 1976 г. Съвместните ни' теоретико-приложни и1следвания бяха докладвани на Първия международен семинар на тема i 'Пътища ха ихполхуване на достиженията на педагогиката и педагогическата психология а практиката на обучение", състоял се в Москва през 1979 г., и на Втората конференция на съветските психолози пак а Москва през 19В2 г.

Пособието съпържа информация ха съвременното състояние на теорията la поетапното Формиране на умствените действия. - Широката експериментална работа позволява да се посочат примери от различни -учебни предмети в раздела i "Психолого-пепагогически основи на обучението". В раздела i 11Формиране на познавателната дейност при обучението по зоология" се разкриват основните и вторични характеристики на действията, значението на Формирането на познавателните прийоми хк цялостното развитие на личността на ученика. Тази част от настоящия труд, успешно реализира прехода между по-високото теоретично ниво от предходния раздел със следващите раздели. В съкратен вид са представени етапите по изготвяне на моделите и творвтично-приложния характер на изследването като . цяло /еж. с. 73-122/.


о1. поредица


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.