Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-5-2018
  •  142

Автор:Колектив
Издателство:БСК - Съюз на българския бизнес
Страници:343
Корици:Меки
Година:2011
Броя:1
ISBN:9789549636307 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.


Издание на Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес.

Резюме
Разработката е посветена на изключително актуални социално-икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата криза върху българската икономика и част от базисните ограничения и фактори за икономическия растеж.

В първата част са анализирани т.н. "изтичане" на добавена стойност, отражението на структурните диспропорции на брутната добавена стойност в основните сектори на икономиката на България, влиянието на "Паричния съвет", фискалните ограничения и перспективи за сближаване към средното икономическо равнище на ЕС-27 и Еврозоната в контекста на догонващо развитие и Стратегията "Европа 2020". Представени са експертни оценки на състоянието на човешкия фактор и предизвикателствата, свързани с демографските процеси, миграцията, заста-ряването на населението, образователната и квалификационна структура и въздействието им върху потенциалния икономически растеж и заетостта.

Авторите представят сравнителен анализ на анатомията на кризата и нейното проявление в ЕС и в глобален план. Акцентира се върху занижените изисквания към кредитополучателите в последните години, слабостите в използваните методи за оценка и управление на риска, кризата на дълговете, предшестващи световната рецесия. На тази база се очертават перспективите за възстановяване на българската икономика и възможностите за догонване (сближаване) с основните икономики от ЕС до 2020 г. Акцентира се върху очакваните структурни реформи в държавния сектор и съответните ефекти върху икономиката. Анализирана е устойчивостта на публичните финанси, състоянието на държавния дълг и конкурентноспособността на нашата икономика. Изведени са мерки за смекчаване негативното въздействие на световната криза върху реалния и банковия сектор в България.

Предмет на специално внимание е проблема с " изтичането " на добавена стойност, наличието на структурни диспропорции при износа и вноса на суровини с ниска добавена стойност, ефектите за българския бизнес от членството на България в ЕС, ефектите от глобалната финансова криза и кризата в Еврозоната върху износа и растежа. На тази основа са очертани възможни решения за насърчаване на растежа за сближаване на българската и европейската.........

ст.бз

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.