Ръководство за упражнения по теоретична механика. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-4-2018
  •  151

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Тошев, Л. Кандов, К. Марковски, Ц. Парасков, В. Топенчаров, А. Писарев
Издателство:Техника
Страници:422
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за упражнения по теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика

Божидар Тошев, Любомир Кандов, Кирил Марковски, Цветан Парасков, Владимир Топенчаров, Алекси Писарев

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор............................  • 3

Глава I — Кинематика на точка............................................7

§ 1. Закон на движението. Скорост и ускорение..........................?

§ 2. Преработване на измерения........................................*0

§ 3. Равномерно движение..........................................|0

§ 4. Равнопроменливо движение..................  • 19

§ 5. Периодично движение..............................................27

§ 6. Разни движения ................................................37

Глава II — Кинематика на идеално твърдо тяло ..........................47

§ 7. Най-прости движения на твърдо тяло................................47

а) Транслационно движение.................................47

б) Вьртене около неподвижна ос....................................48

§ 8. Преобразуване на простите движения на едно тяло..................53

§ 9. Движение на тяло, успоредно на постоянна равнина..................62

а) Аналитично определяне на ззко а на движението, траекторията, скоростта и ускорението на произволна точка от равнинната фигура . . 63

б) Графично определяне на скоростите и на ускоренията..............73

в) Графо-аналитично определяне на скоростите и на ускоренията ... 83

г) Моментен център на скоростите. Центроиди.......... . 83

д) Моментен център на ускоренията................10®

§10. Движение на тяло с една неподвижна точка............10®

Глава III —Кинематика на релативното движение.............119

§ 11. Кинематика на релативното движение на точка...........119

§ 12. Кинематика на релативното движение на тяло ...........136

§ 13. Кинематика на диференциалните и планетните механизми...... 145

Глава IV — Динамика ка точка......................154

§ 14. Основно уравнение на динамиката.................154

Движение на точка в среда с незначително съпротивление.....159

§ 15. Движение на точка в сьпротивителна среда............166

§ 16. Движение на точка под действието на централни сили.......168

§ 17. Обши теореми за движението на материална точка.........175

а) Теорема за изменение на количеството на движението......175

б) Течре«а за изменение на кинетичния момент .......... 178

в) Теорема за изменение на кинетичната енергия..........179

§ 18. Динамика на несвоб дна материална точка . ............188

а) Движение на точка по дадена крива..............189

б) Движение на точка по дадена повърхнина............196

§ 19. Трептения на материална точка..............» . . 198

а) Свободни трептения в среда без съпротивление ......... 198

б) Принудени трептения на точка под действието на хармонична и периодична смущаваща сила...................204

в) С.чободни трептения на точка в среда с линейно съпротивление . . 208

г) Пгинудени трептения в среда с линейно съпротивление ..... 211

§ 20. Динамика на релативното движение на материална точка......214

а) Релативно равновесие ..................... 214

б) Уравнение на релативното движение..............219

Глава V — Общи теореми за движението на система от материални точки . 228

§ 21. Теорема за изменение на количеството на движението и за движение! о на масовия център..................228

§ 22. Tt-орема за изменение на кинетичния момент............241

§ 23. Теорема за изменьние на кинетичната енергия...........244

Глава VI — Динамика на твърдо тяло...................247

§ 24. Инерционни моменти.......................247

§ 25. Най-прости движения на абсолютно твърдо тяло..........257

а) Транслационно движение на тяю................257

б) Движение на тяло около неподвижна ос............258

в) Физическо михало......................262

§ 2î. Движение на тяло. успоредно на дадена равнина..........265

§ 27. Динамични реакции.........................290

а) Динамични реакции при движение на тяло около неподвижна ос . 290

б) Динамични pекции при движение на тяло, успоредно на даде на равнина.........................294

§ 28. Движение на тяло с една неподвижна точка............313

а) Движение на тяло с една неподвижна точка...........313

б) Елементарна теория на жироскопа...............316

Глава V.I — Елементи на аналитичната механика.............320

§ 29. Принцип на възможните премествания...............320

§ 30. Кинетостатика. Общо уравнение на динамиката. Уравнения на Ла-

грннж от първи ред.......................328

§ 31. Уравнения на Лагрянж от втори род...............337

§ 32. Приложение на уравненията на Лагранж or втори род при релативното движение .........................371

§ 33. Електр механически аналогии..................387

§ 34. Уравнения за движението на системи с нехолономни връзки .... 392

Уравнения на Апел.......................392

Глава Vili—Малки трептения на материални системи......... . 395

§ 35. Трептения на системи с една степен на свобода..........395

§ 36. Трептения на системи с две и повече степени на свобода......403

Глава IX — Специални задачи на динамиката...............413

§ 37. Удар..............................413

+-+-+-+-+-
Целта на това ръководство е да улесни студентите от висшите технически учебни заведения при изучаването на теоге-тичната механика. То съдържа 747 задачи с 522 фигури. О иов-ните от тях са решени и обяснени, някои са придружени с упътвания, а на всички са дадени отговорите.

Всяка п упа от сродни зазачи е придружена от теоретични бележки, които съдържат необходимите формули и обясненията към тях, "Там, където юва е нужно, са дадени и специални методически указания.
Материалът е разработен от авторския колектив, както следва :
Божидар Тошев — § 1, 2, 3. 4, 5, 6, 14. 15; Любомир Кан-дов — § Ь’, 21, 22, 23, 24, 25, 28, Кирил Марковски — § 7, 10, 11, 20, 37 ; Цветан Парасков — § 8, 9, 12, 13, 25, 27 ; Владимир Тоненчаров — § 31, 32, 33, 34 ; Алекси Писарев — § 16, 18, 19, 2У, 31', 35, 36.

01
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.