Машинни елементи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-4-2018
  •  210

Автор:Н. Николов, П. Йорданов, З. Попов
Издателство:Техника
Страници:467
Корици:Твърди
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Добро
Машинни елементи. Н. Николов, П. Йорданов, З. Попов

ПРЕДГОВОР

Учебникът е изписан съгласно утвърдената от МНП учебна програма и е предназначен за курсистите на техникумите по механотех-ника, енергетика и др. В него са разгледани машинните елементи с общо предназначение, включително! тръби, тръбни съединения и арматури. Авторите са се старали изложението да бъде сбито, но достатъчно ясно, за да се разбира от учащите се. Някои от машинните елементи, които имат по-ограничено приложение, са описани по-накратко (например нитове, клинове и др.). Същевременно в учебника са разгледани и машинните елементи, които напоследък намират все по-широко приложение (например лепени съединения, профилни съединения, вълнови предавки и др.). Изложени са основните конструктивни форми на разглежданите машинни елементи и са дадени сведения за материалите, от които те се изработват. Наблегнато е върху начина на работа на машинните елементи, на натоварванията, действуващи върху тях, на възможните им повреди и разрушения, вследствие на което те загубват своята работоспособност. При изчисленията са взети пред вид концентрациите на напреженията и разрушаването вследствие умора на материала. За да не се претоварват учащите се, са дадени най-простите изводи на формулите. Формулите, изискващи по-задълбочени разглеждания и по-сложни изчисления, са дадени наготово.

Изложението на учебния материал е съобразено с предварителната подготовка на учащите ее, получена от изучаването на предметите механика, съпротивление на материалите, металознание и технология на металите.

При написване на учебника е взето под внимание, че учащите се могат да ползуват някои от съществуващите ръководства за конструиране и изчисляване на машинни елементи, наръчник на конструктора и пр., поради което вариантите на конструкции на машинни елементи и броят на таблиците са намалени и сведени до минимум. Също така се има пред вид, че някои от по-трудните учебни въпроси ще бъдат изяснени на учащите се от преподавателя в часовете за решаване на задачи. Към по-съществените учебни въпроси са дадени примери, повече от които са решени. За самоконтрол на учащите се и за да привикнат те към самостоятелно мислене, на края на всяка глава са дадени по няколко контролни въпроса.

Учебникът е съобразен със съществуващите у нас български държавни стандарти (БДС). Всички величини са дадени в единици съгласно Международната система измервателни единици (СИ).

При написването учебният материал е разпределен между авторите, както следва: Н. Николов — глави I, II, III, VII, VIII и XII; П. Йорданов — глави IV, V, VI, X, XI и XIII; 3. Попов — глави IX, XIV и XV. Точка 7 от гл. IV (лепени съединения) е написана от Н. Николов.

Авторите

+-+-+-+-+-

В учебника са разгледан* най-разпространените конструкции и начините за изчисляване и конструиране на машинните елементи с общо предназначен»?: съединения (разглобяеми и неразглобяеми), елемент* на въртеливото движение, механични предавки, както и тръби, тръбни съединения и арматури. Учебният материал е съобразен с учебната програма, утвърдена от АШП по този предмет, като се има пред вид математическата подготовка на учениците и познанията им *о общотехническите предмети: механика, съпротивление на материалите и др.

о1.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.