Обща теория на статистиката и икономическа статистика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-4-2018
  •  161

Автор:К. Гатев, А. Спасов, Д. Радилов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:566
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Обща теория на статистиката и икономическа статистика. Кирил Гатев, Асен Спасов, Димитър Радилов

Учебникът е предназначен за студентите във висшите икономически институти, които изучават дисциплината обща теория на статистиката и икономическа статистика. Структурата и обхватът на учебния материал са съобразени с утвърдената учебна програма по дисциплината.

В първата част на учебника се разглеждат същността, методологичните и организационните основи на статистическия подход при изучаването на масовите явления. Обърнато е особено внимание на конкретните статистически методи, които намират приложение при анализа на икономическите и социалните процеси.

Във втората част се излага теорията на икономическата статистика и преди всичко системата от показатели за характеризиране разширеното социалистическо възпроизводство. Разгледани са въпросите на статистическото изучаване на: трудовите ресурси; националното богатство; техническия прогрес; производството и обръщението на обществения продукт; труда и работната заплата; формите на обществена организация на производството (специализацията, кооперирането и концентрацията); себестойността на продукцията и разходите по обръщението; ефективността на общественото производство; националния доход; финансите и кредита; доходите и потреблението на населението и др. Дадена е и обща характеристика на отчетния баланс на народното стопанство.

Учебникът може да бъде полезен и за специалисти от практиката, които работят в областта на статистиката, планирането и социално-икономичег ския анализ.
© Кирил Гатев Иванов, Асен Христов Спасов, Димитър Стефанов Радилов, 1987 с/о Jusautor, Sotia
Индекс 31+33

+-+-+-+-+
ПРЕДГОВОР
Учебникът «Обща теория на статистиката и икономическа статистика» е написан в съответствие с утвърдената учебна програма на едноименната дисциплина, която се изучава във висшите икономически институти.

При съставянето на програмата и на учебника авторите са се ръководили от разбирането, че главната цел на изучаването на дисциплината е да се формира и развива у студентите способност да мислят с категориите на статистическата наука и да прилагат статистическите методи при изучаване на масовите икономически и социални явления. Във връзка с това в учебника е обърнато внимание преди всичко върху логиката и основните принципи на статистическото изучаване, на познавателните възможности на разглежданите статистически методи, на съдържанието и значението на показателите на икономическата статистика. Съзнателно са пренебрегнати строгите математически доказателства и обосновки, подробностите относно извеждането на отделните методи, както и някои организационни и технически въпроси на статистическите изучавания.

На редица места читателят се препраща към други достъпни литературни източници, в които съответните методологични въпроси се излагат цялостно и подробно.

Автори на отделните части на учебника са: проф. д-р ик.н. Кирил Гатев. Първа част — гл. 1, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16 и гл. 2, т. 2.2.4; втора част — гл. 1, т. 1.1; доц. к. ик. н. Асен Спасов. Първа част — гл. 3, 5, 6, 7 и втора част — гл. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17; доц.к. ик.н. Димитър Радилов. Първа част —гл. 2 (без т. 2.2.4), 4,13 и втора част — гл. 1 (без т. 1.1), 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.

Общата редакция на учебника е извършена от проф. д-р ик. н. Кирил Гатев.

Авторите дължат искрена благодарност на рецензентите проф. д-р ик .+1. Петър Шапка рев и доц. к. ик. н. Христо Дочев, както и на членовете на катедрите но статистика във висшите икономически институти, взели участие при обсъждането на ръкописа, за ценните бележки и препоръки, които спомогнаха за подобряване съдържанието на учебника. Ще приемат с благодарност и всички други критични бележки и препоръки за усъвършенстване на евентуалното второ издание.


Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.