Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  242

ПРОДАДЕНА

Автор:Христо Антонов, Йордан Ганчев
Издателство:Народна просвета
Страници:191
Корици:Меки
Година:1955
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми".

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение...........................

Обща част............................

Глава I

Вода в природата и кръговрат на водата в природата

§ 1. Вода в природата...................

§ 2. Кръговрат на водата в природата ............

§ 3. Атмосферни валежи..................

§ 4. Отток.........................
Глава II

Физични свойства на скалите, които определят отношението им
към водата

§ 5. Пористост........................................10

§ 6. Водопропускливост..............................................12

§ 7. Капилярност....................................................18

§ 8. Влагопоглъщане................................................20

§ 9. Водоотдаване.......................• ■ .22

§ 10. Зърнометричен състав на скалите................................22

§11. Класификация на фракциите и скалите по зърнометричния им състав 25

§12. Видове вода в скалите........................................27
Глава III

Произход, класификация и характеристика на подземните води
§ 13. Произход на подземните води..................................29

§ 14. Класификация на подземните води.......................30

§15. Грунтови води..................................................32

§16. Карта на хидроизохипси....................................37

§ 17. Прибори за измерване нивата на подземните води................39

§ 18. Режим на грунтовите води......................................41

§ 19. Напорни (артезиански) води......................................42

§ 20. Пукнатинни води ..........................................45

§ 21. Карстова вода..................................................47

§ 22. Извори . ...................................................48

190
Глава IV

Физически свойства и химически състав на подземните води

§ 23. Физични свойства на подземните води . . ......................51

§ 24. Химичен състав на подземните води..............................52

§ 25. Химични анализи и форма за изразяване на резултатите от тях . 55

§ 26. Класификация на подземните води по химичния състав............59

Глава V Динамика на подземните води

§ 27. Предмет на динамиката на подземните води......................61

§ 28. Основни закони за движение на подземните води..................61

§ 29. Движение на грунтовите и напорни води в наклонен и хоризонтален пласт..................................................64

§ 30. Типове водосъбирателни съоръжения......................68

§ 31. Приток на вода към хоризонтален водосъбирател..................69

§ 32. Приток на вода към съвършен артезиански кладенец..............70

§ 33. Приток на вода към съвършен грунтов кладенец..................71

§ 34. Приток на вода към несъвършени кладенци......................73

§ 35. Зависимост на дебита на грунтовите и артезиански кладенци от понижението на водного ниво в тях................................75

§ 36. Зависимост на дебита от радиуса на кладенеца и радиуса на влияние 77

§ 37. Взаимодействие на сондажите .................................79

§ 38. Определяне коефициента на филтрация по данните от опитно водочерпене........................................................82'

§ 39. Движение на подземните води в напуканите и едроотломъчни скали 88

Специална хидрогеология

Глава VI Руднични води

§ 1. Понятие за рудничните води и задачи на рудничната хидрогеология 89

§ 2. Водообилност на рудниците и нейните причини ....................91

§ 3. Фактори, които влияят на оводнеността на месторожденията .... 94

§ 4. Осушаване на месторожденията и борба с рудничните води .... 102

§ 5. Осушаване на месторожденията и борба с рудничните води при подземна разработка......................114

§ 6. Прорив на плаващи пясъци в минните изработки и борба с тях . . 134

§ 7. Определяне притока на вода в рудниците........................135

Глава VII

Методи на хидрогеоложки проучвания на месторожденията на полезните изкопаеми

§ 8. Обем и характер на хидрогеоложките проучвания в стадия на идейния проект (предварителни проучвания) ..........................144

191
Глава VIII

Хидрогеоложки проучвания за водоснабдяване

§ 9. Установяване на потребното количество вода за водоснабдяване . . 156

* § 10. Оценка качествата на подземните води за питейно водоснабдяване 157

§ 11. Санитарна оценка на питейната вода и санитарна охрана на каптирания водоизточник ............................................159

§ 12. Оценка качеството на водите за техническо и промишлено водоснабдяване ....................................................160

§ 13. Оценка на агресивността на подземните води по отношение на бетона........................................................163

Глава IX

Основни видове водохващания и условия за тяхното прилагане

§ 14. Каптажи и тяхното устройство..................................167

Глава X

Хидрогеоложка характеристика на някои по-силно оводнени месторождения в НР България

§ 15. Хидрогеология на Ломския каменовъглен басейн..................182

§ 16. Хидрогеология на Бургаския каменовъглен басейн................184Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.