Фармацевтична химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  322

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:483
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Фармацевтична химия. Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование. Лиляна Дряновска-Нонинска, Йордан Гагаузов, Станка Якимова (Неизползвана книга)

Учебникът „Фармацевтична химия“ е предназначен за подготовка яа здравни кадри със средно специално образование — профил помощник-фармацевти. Той е съставен според програмата и учебните планове, одобрени от МНЗ.

Настоящото първо издание предлага съвременна информация за основ» ните физични, химични и фармакологични свойства на лекарствените препарати, за източниците и методите на получаването им, за химичното иден-тифициране и за ефектите, обусловени от структурата им.

За някои групи препарати е дадена по-богата информация, която моо же да представлява интерес и за магистър-фармацевти, химици, фарм акол-зи, лекари и други специалисти.

©Лиляна Александрова Дряновска-Нонинска, Йордан Николов Гагаузов, Станка Петрова Якимова,
с/о Jusautor, Sofia, 1986
Индекс 615

+++
ПРЕДГОВОР

Наред с другите изучавани дисциплини фармацевтичната химия допринася за оформянето на бъдещите пом.-фармацевти като специалисти. Трудовата дейност на пом.-фармацевта по значимост и отговорност се покрива с тази на магистър-фармацевта. Това налага да се обърне особено внимание върху теоретичната подготовка на пом.-фармацевтите. Наред с нея те трябва да придобият и специални умения и навици, необходими за практическата им работа.

Знанията по фармацевтична химия се изграждат на основата на знанията по неорганична, органична и аналитична химия, фармакогнозия и биология и имат пряка връзка с дисциплините технология на лекарствените форми, фармакология и биохимия.

С изучаването на дисциплината фармацевтична химия се цели бъдещите специалисти да усвоят знания върху следните основни въпроси: общи и частни физични, химични и фармакологични свойства на лекарствата, източници и методи за получаване и характерни реакции за идентифицирането им, връзка между химичен строеж и фармакологично действие, фармакологични ефекти и странични действия на използуваните лекарствени препарати. При някои групи препарати е извършен сравнителен анализ на действието им на основата на структурни прилики и разлики.

Класификацията на лекарствените препарати е направена по фармакологични групи, представителите на които са систематизирани по тяхната химична принадлежност. Такова е и съвременното изискване за подреждане на лекарствата в аптечните заведения.

Големият брой на разрешените за употреба у нас лекарствени препарати и непрекъснатото му нарастване задължават фармацевтите да имат пълна и богата информация за техните свойства и действия, за приложението, употребата и съхранението им.

В учебника лекарствените препарати са представени с най-често употребяваните в терапията наименования, като международното непатентовано наименование, което се дава от Световната здравна организация и е общовалидно за всички страни, е отбелязано със специален знак ( * ).

Някои препарати с многостранно фармакологично действие са разгледани в различни аспекти в няколко фармакологични групи, за да бъде обхванато цялостното им действие, но са развити по-основно в дадена група, към която са класифицирани според главните им ефекти.

Най-общо материята в учебника е разработена по програмата, одобрена от МНЗ, която е в сила от 1981 г. В него са включени лекарствени средства, разрешени за употреба в НРБ и описани в лекарствения справочник от 1982 г., като някъде е дадена кратка информация и за други препарати, необходима за теоретичната подготовка на пом.-фармацевтите. Разгледани са съвсем накратко и някои вещества и препарати, които се прилагат вече рядко в терапията, но са класически лечебни средства и имат значение при разглеждане на проблема за развитие на фармацията.

Настоящият учебник е първо издание, което в процеса на преподаване и обучение на курсистите навярно ще претърпи някои методични и конструктивни промени.

Авторите
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.