Автоматизация на производствените процеси

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  157

Автор:В. Хорнауер
Издателство:Техника
Страници:214
Корици:Твърди
Година:1960
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Автоматизация на производствените процеси. В. Хорнауер. Превод от немски език - инж. Ал. Цокев

СЪДЪРЖАНИЕ I. Общи положения
A. Увод..............................................11

Човек и машина........... . ,........................11

Стопанско значение ..............................................12

Технически и икономически предпоставки..........................13

Механизиране и автоматизиране....................................14

Отделните етапи на автоматизирането..............................16

Б. Основни понятия и означения..................................18

Оперативна техника............................................18

Други понятия..............................18

Линия на командата и оперативно поле............................19

Величини и сигнали................................20

Управление и управляващи устройства............................20

Управления с водеща величина и управления с принудителна последователност на операциите......................................21

Регулиране.........................................22

Верига на регулиране ............................................23

Пример за регулиране..................... . 24

Типове регулатори................................................24

П-регулатори ; И-регулатори; Д-регулатори ; ПИД-регулатори ... 24

Обратни връзки .................................26

Преходни процеси в регулаторите...........................27

Показатели на полета на регулиране..............................28

Уравнителен коефициент. Зона на нечувствителност. Пусков коефициент ......................................29

Различни видове полета на регулиране ............................29

Безинерционни полета на регулиране. Инерционни полета на регулиране. Инерционни полета на регулиране със закъснение ... 29

Регулиране и управление..........................................31

Автоматика......................................................32

B. Технически обзор ...................... ,32

Преглед на автоматичните устройства..............................32

Последователно свързани устройства ; паралелно свързани устройства ; комбинирани устройства ; примери ; помощна енергия (сер-военергия); експлоатационни условия ; технически съображения 32

Преглед на апаратурата, която се използува в автоматиката .... 36

Преглед на техническите методи ..................................37

II. Апаратура

A. Техническо изпълнение на канала за предаване на команди . . 39

Б. Задаващи устройства............................40

B. Измервателни апарати и измервателни устройства..............42

Общи бележки..................................................42

Чувствителни елементи............................................42

Налягане и дебит...........................................43

Измерване на нивото на течности...........................47

Измерване на температурата......................................48

Измерване на скоростта на въртене................................53

Измерване на механически премествания..........................55

Газов анализ....................................................58

Метод на топлопроводимостта; магнитен метод; метод, основан на поглъщането (абсорбция) на инфрачервените лъчи..............58

Измерване на електрически величини ..............................63

Формиране на регулиращата величина....................63

Г. Преобразователи....................64

Предназначение....................64

Пневматични преобразователи (пневмопредаватели, трансмитери) ... 65

Пневмоелектрически преобразователи.....................68

Електропневматични преобразователи..............................69

Електрически преобразователи..........................70

Телепредаватели..................................................73

Д. Усилватели и разпределители..................................76

Общи бележки....................................................76

Усилватели..........................76

Основни положения; употреба на електронни лампи; усилватели с лампи с висок вакуум ; усилватели с тиратрони и токоизправители ;

магнитни усилватели..........................................76

Разпределители ..................................................85

Маслени разпределители; вентили; отразяваща клапа; струйна тръбичка; превключватели......................86

Е. Изпълнителни двигатели и изпълнителни звена (органи) .... 91

Общи бележки...................................91

Изпълнително бутало.................91

Мембранно задвижване..........................92

Магнитно задвижване........................95

Електрическо задвижване......................................95

Хидравлически и пневматически двигатели..........................96

Ж. Обратни връзки . . ...........................................97

Общи бележки . ...............................................97

Превръщане на И-регулатор в П-регулатор........................97

Превръщане на И-регулатор в ПИ-регулатор......................99

Други изпълнения на обратни връзки..............100

3. Регулиращи апарати ......................101

Прости регулатори........................101

Регулатори, работещи съвместно с показващ апарат.......103

Пример за устройство с регулиращи апарати........107

Пневматически регулатори.................110

И. Управляващи апарати.....................112

Общи бележки........................112

Командни звена (датчици на команди)...............113

Изпълнителни звена....................113

Сигнални звена.....................115

Пневматически и хидравлически управляващи апарати........117

К. Телемеханическа апаратура ................. 118

Общи бележки.........................118

Преглед на предавателните линии.................118

Преглед на апаратите ... ................... 120

Методи и апарати на телепредаването.......... 120

Обши бележки; методи на постоянно предаване; методи на предаване по силата на тока; честотни методи; метод на квазинепре-къснато предаване; точкови методи за предаване........120

Л. Контролно-командни пунктове и пултове за управление .... 130

Общи бележки..........................130-

Конструктивно изпълнение на контролно-командни пунктове и пултове за управление.....................• . 133

Насоки за бъдещо развитие...................135

Изисквания по отношение на проектантските работи........136

М. Изчислителни устройства...................137

Общи бележки.........................137

Моделиращи (аналогови) изчислителни устройства......138

Общи бележки; електромеханически моделиращи изчислителни устройства; механико-електрически моделиращи изчислителни устройства..........................138

Модели на регулиращи системи................141

Цифрови изчислителни устройства................144

Общи бележки; принцип на действие; начин на работа на едно цифрово изчислително устройство; област ца приложение; преобразовател на непрекъснати величини в дискретни ............144

Икономически съображения.................. 149

Управление на металообработващи машини и автоматични линии с помощта на изчислителни устройства..................149

Изчислително устройство за компенсиране на закономерните грешки 151 

Изчислително устройство за изработване на регулиращата величина 152

Други възможности за приложение на електрически изчислителни

устройства..........................153

Н. Запомващи и преобразователни устройства...........154

Общи бележки.........................154

Механически запомващи устройства................155

Магнитни запомващи устройства.................157

Електростатически запомващи устройства.............158

Преобразователни устройства............... 158

III. Технологически основи на автоматизацията 

A. Общи бележки.........................162

Въведение...........................162

Класификация..........................162

Б. Метод на превключване.........................163

Общи бележки ........ Л-.....................163

Пускови схеми на двигатели...................163

Схеми на превключване на захранващи електрически мрежи.....167

Схеми на принудителна последователност на операциите......170

Програмно управление.................... . 170

Автоматични линии..................................172

Управление по метода на превключване (релейно управление) .... 174

Регулиране по метода на превключване (релейно регулиране) .... 178

B. Метод на изпълнително преместване..............179

Системи за регулиране и управление по метода на изпълнителното преместване..........................179

Единични регулиращи устройства.................179

Общи бележки; непрекъснато регулиране на температурата ; регулиране на дебит; регулиране на смеси; регулиране на водно

ниво; регулиране на електрическо напрежение . ........179

Регулиращи устройства.....................185
Общи бележки ; устройство за регулиране на котелен агрегат; автоматика на котелния агрегат; регулиране на котели с принудителна циркулация; регулиране на пещи; регулиране по метода ( на изпълнителното преместване в химическата промишленост; други области на приложение на регулаторите, работещи по метода на
изпълнителното преместване.................185

Следящи системи на регулиране................196

Потенциометрически следящи системи на регулиране ; други видове следящи системи на регулиране...............196

Г. Регулиране по метода на задвижването............199

Регулиращи устройства с непосредствено регулиране на задвижването 199

Регулатори на задвижването със задаване на скоростта...... 203

Задвижвания с регулирани Леонардови групи...............204

Регулиране на поточните процеси на обработката .........205

Регулиране на честотата.....................208

Д. Заключение.......................... 209

Литература...........................213

о1Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.