Как да работим в кръжоците по математика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-4-2018
  •  285

ПРОДАДЕНА

Автор:Ив. Чобанов, Г. Паскалев, Вл. Георгиев
Издателство:Народна просвета
Страници:198
Корици:Меки
Година:1963
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Добро
Как да работим в кръжоците по математика (VIII-X клас). Ив. Чобанов, Г. Паскалев, Вл. Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа. Осми клас
§ 1. Аритметичен триъгълник........................4
§ 2. Биномни коефициенти ...............................8
§ 3. Някои приложения на бинонната формула ..........12
§ 4. Тъждества'между многочлени....................13
§ 5. Условни тъждества между многочлени..............14
§ 6. Тъждества между рационални дроби................15
§ 7. Условни тъждества между рационални дроби ... 16
§ 8. Детерминанти, от втори и трети ред................16
§ 9. Основни свойства на детерминантите................19
§ 10. Някои’примери и задачи..................26
§ 11. Някои свойства на триъгълника....................29
§12. Някои свойства на вписания четириъгълник ..... 33

Част втора. Девети клас
§ 13. Теорема на Питагор..............................36
§ 14. Теорема на Карно ...............................97
§ 15. Прости числа....................................42
§ 16. Питагорови триъгълници..........................43
§ 17. Великата теорема на Ферма........................46
§ 18. Разпределение на простите числа..................49
§ 19. Нерешени проблеми за простите числа ....... 53
§ 20. Детерминанги от по-висок ред . . . ...............55
§ 21. Основни свойства на детерминантите от по-висок ред 61
§ 22. Линейни системи от по-висок ред...........68
§ 23. Тъждества между ирационални изрази..............72
§ 24. Условни тъждества между ирационални изрази ... 73
§ 25. Основни сведения за полиномите....................74
§ 26. Делене на полиноми ................79
§ 27. Правило на Хорнер................................85
§ 28. Алгебрични уравнения. Алгебрично решаване на алгебричните уравнения ..........86
§ 29. Алгебрично решаване на уравненията’от трета степен 89
§ 30. Алгебрично решаване на уравненията, от четвърта степен.......................92
§ 31. Намиране на рационалните корени на алгебрично уравнение с рационални коефициенти..............94
§ 32. Теореми на Менелай и Чева......................97
§ 33. Интересни свойства на триъгълника........100
§ 34. Някои свойства на четириъгълника и окръжността . 118
§ 35. Интересни свойства на вписания в окръжност четириъгълник .....................122
§ 36. Геометрия на окръжностите...........125

Част. трета. Десети клас
§ 37. Метод на математическата индукция........143
§ 38. Някои приложения...............149
§ 39. Символът 2..................159
§ 40. Нютонов бином . ...............162
§ 41. Неравенство на Коши .........164
§ 42. Неравенства...................169
§ 43. Метод на неопределените «коефициенти.......177
§ 44. Бернулиеви числа.....................180
§ 45. Хармонични групи................182
§ 46. Инверсия в равнината..............191

+++
С настоящата книга, съдържаща разработени теми w математика, се цели да бьде подпомогнат учителят при работата му в кръжоци по математика с ученици от VIL до X клас на общообразователните трудово-политехнически училища.

Книгата може да се използува от учениците и за самостоятелна работа — за разширяване и задълбочаване на математическите им познания.

Темите са разработени от авторите както следва: § П, 12, 32— 36, 45 и 46 са написани от Г. Паскалев, а останалите — от Ив. Чобанов и Вл Георгиев.
Тираж 4000

+++
ПРЕДГОВОР
Както е известно, в нашата литература по математика липсва пособие, предназначено да се използува при работата в математическите кръжоци на нашите средни учебни заведения. С настоящата книга се цели поне отчасти да се запълни тази празнина.

Тази книга съдържа развити теми за VIII—X класове.

Предназначението на настоящото помагало е двуяко. От една страна, то трябва в тематично отношение да подпомага учителя при подготвянето на заниманията в кръжоците. От друга страна, то е написано и с оглед да даде възможност на ученика, след като проучи дадена тема сам или с помощта на учителя, да я изложи пред своите другари в кръжока. Това обстоятелство се отразява върху характера на изложението — то е елементарно за учителя, но за ученика самостоятелната работа за усвояването на една или друга тема ще изисква напрежение, несравнено по-високо от онова, което създава и най-трудният урок от редовния учебен материал. За ученика обаче това ще бъде полезно. Убедени сме, че равнището на обучението по математика в средните ни училища е все още под реалните възможности на младежите. Усвояването на предложения материал е единствено въпрос на труд.

Предоставя се на ръководителя на кръжока с оглед на конкретната обстановка да подбере теми измежду включените тук за своята работа. Групирането на материала по класове е в известен смисъл условно: според подготовката на кръжочниците може да се допусне разглеждането на тема, определена тук например за X клас, да стане в IX клас или обратно. Същото се отнася и до реда, в който разработените тук теми ще се разглеждат в кръжока. Разнообразието им позволява пререждане с изключение, разбира се, на онези, които са органично свързани една с друга.

Настоящото помагало може с успех да се използува и при работата в математическите паралелки и школи. То ще помогне за известно намаление на разликата между равнищата на обучението по математика в средните и висшите учебни заведения.

Ползуваме се от случая да изкажем дълбоката си признателност на проф. д-р Б. Петканчин, който ни помогна с извънредно ценни съвети и препоръки да подобрим изложението в книгата.

София, 22 октомври 1962 г.

Авторите

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

о1.бзКатегория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.