Очерк за пътешествие по Европейска Турция

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2018
  •  88

Автор:Виктор Григорович
Издателство:БАН
Страници:181
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Очерк за пътешествие по Европейска Турция. Виктор Григорович / С карта на околностите на Охридското и Преспанското езеро. 

С предговор към българското издание от акад. Емил Георгиев. Фототипно издание. Тираж 1500 екз.

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТОИЗДАНИЕ НА КНИГАТА НА В. И. ГРИГОРОВИЧ
Интересът към В. И. Григорович/1815 — 1876/ в България еотдавнашен и законен. В руската и световната наука В. И. Григорович оставя името си на един от създателите на руската университетска славистика и на автор на ред славистични литературоведски, езиковедски и историографски трудове. За нас, бьлгариге, той има и това значение, че е първият учен-славист и българист, който обхожда българските земи, запознава се непосредствено с българския народ, слуша от български уста българското слово, един от първите изучава българските народни говори, събира и изучава най-важни паметници на българското минало, публикува в едно сравнително ранно време бълга-ристични трудове. Из българските земи той пътува, когато България и българите трябваше все още да бъдат откривани /1844 — 1845/. И прави действителни открития, които и до днес не са загубили значението си.

За интереса към дейността и делото на В. И. Григорович в България говорят публикуваните в българския научен печат изследователски работи, статии и бележки. На първо място тук излиза обемистият труд на проф. Иван Шишманов „Студии из областта на Българското възраждане. В. И. Григорович, неговото пътешествие в Европейска Турция /1844 — 1845 г./ и неговите отношения към българите". Сборник на Българската академия на науките, кн. VI. Клон Историко-филологимен и философско-обществен, София, 1916. Към тоя труд могат да бъдат добавени и студиите на акад. Ст. Романски „Български въпроси в преписката на И. И. Срезневски с В. И. Григорович", Списание на Българската академия на науките, кн. LIV, София, 1937, на В. Сл. Киселков „Виктор Григорович, Иван Богоров и неизвестното им познанство", Известия на Института за българска история, кн. V, София, 1954, на Б. Ст. Ангелов , Из архива на В. И. Григорович. /По случай 150 години от рождението му/", БАН, Известия на Научния архив, кн. III, София, 1966, и др. Най-голям интерес извиква несьмнено книгата на В. И. Григорович „Очерк за пътуване по Европейска Турция", възникнала въз основа на мате риала, събран от пътуването на учения по .Европейска Турция" през 1844 — 1845 г, публикувана в 1848 г. и преиздадена в 1877 г. Започната като отчет за командировката на автора в .Европейска Турция", работата прераства в сериозен научен труд с богато съдържание, с извънредно важни за славистиката откри!ия, с основоположни за българистиката научни положения. Във връзка с навършилата 100 годишнина от смъртта на учения /починал на 19 /31/ декември 1876 г./ Ръководството на Центъра за българистика реши да предложи едно ново издание на гоя труд, доколкото той е отдавна библио-графска рядкост. Издаването на труда е не само знак на почит и благодарност към заслужилия учен, но, смятаме, ще бьде от несъмнена полза и за научния славистичен живот, за улесняване, уточняване и разширяване на изследователската дейност в областта на славистиката и българистиката.

Новото издание възпроизвежда фототилно второто издание на труда. Това второ издание е направено, както научаваме от краткия предговор към не го, за да задоволи интереса към България по време на току-що започналата

освободителна за българския народ Руско-турска война и да обслужи нужди те на освободителите. Нашето ново издание е посветено освен на 100-годиш нината от кончината на учения също и на 100-годишнината на Освободителната война.

Може би ще възникне въпросът защо изданието не е придружено от по-дълъг увод за личността и делото на автора и от коментар. При наличието на обширната .студия" на проф. Иван Шишманов за труда, в която се съдържат бележки за автора и неговото дело и анализ на произведението, смятаме такъв увод и (акъв коментар за излишни. Разбира се, работата на проф. Иван Шишманов може и трябва да бъде продължена и допълнена. Но това е задача на новите изследователи, които, смятаме, няма да закъснеят не само да про дължа! и допълнят работата на проф. Иван Шишманов, но и да обърнат труда на руския учен към нашата съвременност.

Предлагания труд на В. Григорович допълня неговите донесения, отчети и писма, събрани в книгата „Донесения В. И. Григоровича об его путешест вии по славянским землям”, издадена през 1915 г. в Казан /материалите са подготвени за печат от Н. Петровски/. В изследователската работа върху .Очерка" материалите на тая книга несъмнено трябва да се вземат под внимание. Не може да не се появи и мнение те да бъдат включени в новите изда ния на .Очерка". Но книгата представя отделно издание, брои повече страници о г . Очерка" и следва да се третира като самостоятелен труд.
Акад. проф. Д-Р Емил Георгиев, дирек гор на Центъра за българистика

Здраво книжно тяло, без подчертавания, има незначителни следи от намокряне.


Категория › Пътеписи

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.