Кватернерна геоморфология и палеография

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2018
  •  99

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Балтаков
Издателство:СУ "Св. Климент Охридски"
Страници:275
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Кватернерна геоморфология и палеография. Георги Балтаков (циклостилен печат).

Редактор проф. Диню Канев Рецензент доц. Петър В, Петров
Учебникът "Кватернерна геоморфология и палеогеография” е предназначен за студентите по Физическа география в Софийския университет "Климент Охридски*1. Материалът е групиран в три неравномерни по обем части, включващи: общите проблеми и методи на кватернерните изследвания; палеогёографските реконструкции на основните черти на релефа и геокомплекса като цяло през отделните етапи на тяхната кватернерна еволюция; приложните аспекти на кватернерните изследвания* В съдържанието са намерили отражение резултатите от кватернерните проучвания през последните 10-15 години, поради което голяма част от информацията е в значителна степен актуализирана с оглед пълното отражение на съвременното ниво на научните изследвания в об ластта на кватернеристиката.
© Софийски университет "Климент Охридски" 1988
с/о Jusautor, Sofia

+++
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 5

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ НА КВАТЕРНЕРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 7

2, РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА КВАТЕРНЕРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 13

3. НАИМЕНОВАНИЕ', СТРАТИГРАФИЯ И ХРОНОЛОГИЯ НА КВАТЕРНЕРА 24

4. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗПОЛЗУВАНИ В КВАТЕРНЕРНАТА ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 31

5, ГЕНЕТИЧНИ ТИПОВЕ КВАТЕРНЕРНИ НАСЛАГИ 55

6, ПРИРОДНАТА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ НЕОГЕНА - 77

7, ПРИРОДНАТА ОБСТАНОВКА И ПАЛЕОГЕОГРАФСКИЯТ КОМПЛЕКС ПРЕЗ ПЛИО-ПЛЕЙСТОЦЕНА 91

8, ПРИРОДНАТА ОБСТАНОВКА И ПАЛЕОГЕО ГРАФСКИЯТ  КОМПЛЕКС ПРЕЗ ДОЛНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕН 106

9. ПРИРОДНАТА ОБСТАНОВКА И ПАЛЕО ГЕОГРАФСКИЯТ КОМПЛЕКС ПРЕЗ СРЕДНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕН 114

10, ПРИРОДНАТА ОБСТАНОВКА И'ПАЛЕОГЕОГРАФСКИЯТ КОМПЛЕКС ПРЕЗ ГОРНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕН 133

11, РАЗВИТИЕ НА ГЕОГРАФСКИЯ КОМПЛЕКС И БИОСФЕРАТА ПРЕЗ ХОЛОЦЕНА 165

12, РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНИЯ ОКЕАН И НА НЯКОИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ МОРЕТА ПРЕЗ КВАТЕРНЕРА 175

13, ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА, ПРАИСТОРИЧЕСКА ХРОНОЛОГИЯ, АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ПРИРОДНАТА СРЕДА ПРЕЗ КВАТЕРНЕРА 194

14, БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПО ВРЕМЕ НА КВАТЕРНЕРА . 229

15. КВАТЕРНЕРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОУЧВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ГЕОГРАФСКА СРЕДА ЗА НУЖДИТЕ НА ГЕОГРАФСКОТО И ГЕОЕКОЛОГИЧНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ

16. КВАТЕРНЕРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ', СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО', ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО и РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА

17. КВАТЕРНЕРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ', СВЪРЗАНИ С ТЪРСЕНЕТО НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

18. ИЗСЛЕДВАНЕ, КАРТИРАНЕ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА КВАТЕРНЕРНИТЕ ОТЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

+++
ПРЕДГОВОР
Началото и продължителността на кватернера са все още спорни, Има различни предложения за неговото времетраене, които варират в интервала 3,30 и 0,73 млн.години. Всичко това, разбира се, е условно, тъй като този период още не е приключил и съвременното развитие на Земята също се включва в неговите рамки. Кватернерът е този интервал от историята на Земята, през който се е оформил и придобил характерните си черти съвременният географски комплекс.

През този, последен засега, етап от геоисторическото развитие на нашата планета геодинамичните и биоеволюционните процеси протичат сякаш по-ускорено. Появата на човека, формирането на човешкото общество, превръщането на биосферата в географска /околна/ среда на човечеството, създаването на техносферата и ноосферата е уникален за Слънчевата система процес, който е характерен само за кватернера. През другите периоди от историческото развитие на Земята подобно явление не е известно. Ето защо има предложение за повишаване ранга на кватернерния период, като той се възприема като антро-позойска или технозойска ера.

Познанията за кватернера, както и за всички други явления, обекти и събития, свързани с него, не могат да бъдат пълни, без да се проследят техния генезис и историческо развитие. Затова преди да изложим основните събития и процеси в началото на кватернера, правим кратък преглед на палеографските изменения и на други събития, протекли през късния кайнозой. Същото се отнася и за съвременния географски комплекс. Не можем да добием пълна представа за неговото съвременно състояние и да прогнозираме развитието му в по-близко или по-далечно бъдеще, без да познаваме миналото, т.е. цялостният му еволюционен път. Трябва да подчертаем, че именно през кватернера са се формирали главните особености и съвременните черти на геокомплекса, на съвременния облик на земната повърхнина, на физикогеографските зони и области.

Учебникът по Кватернерна геоморфология и палеогеография в........

о1бз
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.