Екология и управление

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2018
  •  190

Автор:Тодор Божинов
Издателство:Партиздат
Страници:247
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 399 Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Екология и управление. Тодор Божинов

Необходимостта от разработване на теоретичните проблеми, свързани с научното управление на системата общество-природа, произтича от концепцията за по-нататъшното изграждане на социализма в HP България. Новият етап на нашето обществено развитие определя и потребността от нова екологична политика.

Оценявайки реалностите на сегашната екологична обстановка в страната и по-високите екологични изисквания, Политбюро на ЦК на БКП разработи и прие решение "За коренно преустройство на природозащитната дейност и провеждане на нова екологична политика". Този документ има фундаментално значение за извършването на качествени изменения в провежданата екологична политика и за постигане на по-високо равнище в дейността по опазване на природата.

Новият модел на социализма в България изисква такава екологична политика, която да превърне природозащитната дейност в мощен фактор и ускорител на социалистическото ни развитие, във важно средство за повишаване на народностопанската ефективност и за опазване на нашата природа.

Настоящото изследване е посветено на разработването на общосистемни-те въпроси на социоекосистемите в съответствие с изискванията на новата екологична политика. То е направено върху основата на теорията на социалното управление като обществена наука , развиваща се на базата на методологичните принципи на марксизма-ленинизма. При изследването са използвани и постиженията на кибернетиката, която разкрива най-общите закономерности на управлението на сложните системи.

Доколкото природо-икономическите системи имат специфични качества и специфични закономерности на развитие, при тяхното изследване се прави опит за съвместно използване на методите на социалния анализ и на анализа на естествените природни процеси, в резултат на което се получават комплексна оценка за екологичното състояние и качествено нови изводи за усъвършенству-ване управлението на природоползването и природоопазването в съвременните условия.
©Тодор Божинов, 1989 с/о Jusautor, Sofia

+++
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ......................  7

Екологичната система общество-природа - обект на социалното управление .................... 11

Екологичната система общество-природа като социоекосистема........................ 11

Рационалното природоползване - цел и съдържание на управлението на социоекосистемите ........... 22

Системният анализ при оптимизирането на природоползването и природоопазването ........ 30

Наблюдение и оценяване на измененията в биосферата от антропогенното въздействие............... 39

Управление на природоползването и природоопазването ...................... 45

Същност и съдържание на управлението на социоекосистемите ...................... 45

Принципи, подходи и методи за управление иа социоекосистемите ...................... 57

Екологичната политика ................... 66

Механизъм за управление на природоползването и природоопазването ...................... 83

Функции и структура на системата за управление на природоползването и природоопазването ....... 108

Екологичният риск и управлението на природоползването и природоопазването ....... 121

Научно-техническият прогрес и управлението на природоползването и природоопазването........ 129

Техническият прогрес в природоползването и природоопазването ..................... 130

Качествено новите технологии и решаването на екологичните проблеми .................. 136

Надеждност на големите технологични комплекси . . 150

Икономически и социални проблеми на рационалното природоползване в условията на научно-техническата революция ...159

Състояние на природоползването н

природоопазването ..................... 168

Методика за изследване и оценяване на състоянието на природоползването и природоопазването ....... 168

Добивът на природни ресурси  ........... 172

За степента на оползотворяване на добитите

природни ресурси и размера и характера на

получените отпадъци.................... 179

Замърсяването на въздуха, водата и земята ...... 199

Последици за икономиката и населението....... 211

Усьвършенсгвуване на управлението на природоползването н природоопазването ........ 220

Съдържание на руски език ................ 246

Съдържание на английски език .............. 247

+++
Увод
Общественото развитие се основава нематериалното производство. То е целесъобразно въздействие на човека чрез средствата на труда върху предмета на труда. Източник на предметите на труда е природата. Условно можем да приемем, че същността нематериалното производство са целесъобразното въздействие и "преработване" на природата от човека. Ускореното развитие на производителните сили под влиянието на научно-техническата революция води до интензивно "преработване" и натоварване на природата. Бързо се изчерпват невъзстановимите природни ресурси и непоправимо се нарушава екологичното равновесие.

Данните за пораженията, нанесени на природата при усвояването на природните ресурси в процеса на развитие на производителните сили, са показателни. За периода на своето съществуване човечеството е усвоило с различна степен на интензивност 56 на сто от сушата1. На преобразуване е подложен около 20 на сто от надземния ландшафт. Сега около 43 на сто от сушата е превърната в пустини или полупустини, като площта на антропогенните пустини вече превишава 9 млн. кв. км (6,7 на сто от цялата суша). По-нататъшно превръщане в пустиня заплашва около 30 на сто от останалата плодородна земя. Вече са унищожени 2/3 от горите на планетата. В атмосферата
1 Вж. Г охберг М. Я. Рациональное природопользование. М. ,Знание, 1986, с.5.

о1е


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.