Грижи за болния

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2018
  •  68

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:349
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Добро
Грижи за болния: Учебник за средните медицински училища.  Ж. Таргов, И. Петрова-Кабадова, Е. Коцева-Юнакова, И. Таргова-Шопова

Въведение  ...........

Същност и значение на грижите за болния .  .........5

Исторически данни за сестринството .  .....  .    7

Роля и място на медицинската сестра. Определение на понятието медицинска сестра  .................

Санитарно-хигиенни изисквания при лечение и грижи за болните . . ...

Хигиенни грижи за болничните помещения и контрол на медицинската сестра  ..............................

Болничен режим, Лечебно-охранителен режим и правилник за вътрешния ред в ЛПЗ. Грижи за болния, място и роля на сестрата в осъществяването им  

Приемно отделение, стационар в обединена болница с поликлиника . .

Приемане на болен и настаняване на легло, документация и антропометрия

Превеждане и изписване на болен .............  __

Хигиенни грижи за леглото на болния. Видове легла, изисквания, бельо 32

Подреждане на откри го болнично легло  .......  34

Подреждане на легло с тежко болен ..... 37

Подреждане на хирургично болнично легло и придаване Фаулер-положение 38

Смяна на личното и постелното бельо на тежко болен .......39

Лична хигиена на болния — същност и значение .   41

Ежедневни хигиенни грижи за болния  ............42

Грижи за косата на тежко болния — сресване и измиване ......45

Специален тоалет на устата, носа и очите .............46

Грижи против декубитус. Грижи за гениталиите и кожните гънки на болните 47

Къпане и повиване на кърмачето ..........  50

Наблюдение и грижи за физическото удобство на болния. Двигателен режим 54

Лечебно хранене.....    59

Общи сведения за лечебното хранене  ...... 59

Организация на лечебното хранене в болничното отделение, назначаване и требване на диетите, назначения на инструктора по хранене при болницата Хранителен блок — устройство. Получаване на храна. Провеждане на лечебното хранене в отделението...... ..............

Хранене на тежко болей. Изкуствено хранене и даване на течности . .

Хранене на болно дете с лъжичка, биберон, сонда и пипета . . .

Основна сестринска техника във връзка с грижите за болния

Телесна температура  ......  .

Температурни състояния и видове температурни криви .

Термометрия .......  , ...........

Дишане. Качества на дишането. Изследване и записване

Пулс. Качества на пулса. Изследване и записване . . .

Наблюдение и грижи за уринирането. Диуреза и промени урината . ..

Наблюдение и грижи за дефекацията на болен.....

Грижи за болни с промени в дефекацията.......

Клизми — видове .................. ....

Очистителна клизма при възрастен и дете. Поднасяне на подлога, отделянето

Медикаментозна и сифонна клизма  ................ 120

Поставяне на газова тръба  ................ 123

Визитация — роля и място на медицинската сестра. Медицинската документация ................................ 123

Подготовка и провеждане на визитация .............. 125

Участие на сестрата при прегледа на болния по време на визитация . 126

Физиолечение — същност и значение  ............ 128

Физиоечебни средства с ревулсивно действие. Синапизми при възрастни и деца. Вентузи  ......... 131

Съгряващ компрес и влажни обвивания .............. 135

Поставяне на грейка и мехур с лед. Студен и горещ компрес .....137

Асептика и антисептика — значението им в еестринската практика . 141

Стерилизация — видове. Грижи за гумените предмети ......... 142

Дезинфекция — видове. Дезинфекционни разтвори — приготвяне . . . 150 

Общи правила за прилагане на различните видове лекарства и отговорността на сестрата  ......................160

Изписване на лекарства .......... ............ 165

Получаване на лекарства  .........166

Подреждане на спешна аптека  ........ .......... 167

Раздаване на Лекарства за приемане през устата .  .........168

Приложение на лекарствата по парентерален път  .......... 173

Запознаване със спринцовката и подготовка за инжектиране ..... 178

Техника и правила за подкожна инжекция ......... 185

Техника и правила за мускулна инжекция .  ......  187

Вътрекожна (интракутанна) инжекция — техника и правила ....... 190

Разтваряне и дозиране на антибиотици  ........... 190

Извършване на проба за чувствителност към антибиотици ...... 194

Венозна инжекция — техника и правила .............. 198

Вливания (инфузия) — показания и противопоказания ........ 201

Венозна ийфузия .................... 204

Предаване и приемане на дежурство. Писане на рапорт ........ 203

Оперативна техника  .......................208

Подготовка на хирургически материали за стерилизация ....... 208

Подреждане на барабан ....................... 213

Методи за обеззаразяване на ръцете .  .............  214

Обличане на операционно облекло и поставяне на гумени ръкавици . 217 

Запознаване с хирургическите инструменти. Грижи, подреждане и съхранение ...... .......................... 219

Подреждане на масичката-количка за превръзки ........... 230

Десмургия  ......................... 232

Правила за извършване на превръзките ............... 234

Превръзка на глава и тил ..................... 238

Превръзки на гръден кош и корем  ......242

Превръзка на горен крайник .................... 245

Превръзка на долен крайник и тазо-бедрена става .......... 252

Подготовка за поставяне и сваляне на гипсова превръзка ...... 254

Изваждане на конци и аграфи от оперативна рана .......... 257

Обработка на асептична рана  ........    • 260

Лабораторни изследвания и подготовка за изследване на отделни органи и системи  ...........262

Общи правила и подготовка на болния за лабораторни изследвания . . . 262

Вземане на кръв за РУЕ — методи .....   . 265

Вземане на кръв за проби при ревматизъм, антистрептолизинов титър и други изследвания. .  ........................ 268

Подготовка за кръвопреливане и участие на медицинската сестра в него 269 Вземане на кръв за хемокултура и ензимни проби ......... 275

Изследване на урина за белтък — качествено и количествено ..... 280

Изследване на урина за захар и кетонни тела — качествено и количествено 282 

Изследване на урина за жлъчни пигменти (билирубин и уробилиноген) 285

Дозиране и приложение на инсулин  ........... 285

Преглед на гърло — вземане на носен и гърлен секрет за бактериологично изследване.....    . 288'

Оглед на храчки. Вземане и изпращане за лабораторни и бактериологични изследвания ..... ....... .......... ...... 290

Гри жи за болен с кашлица  ..........  293

Даване на кислород ........................ 295

Подготовка за вземане на стомашен сок. Проба на Кау ......  298

Подготовка за извършване на стомашна промивка. Първа помощ при отравяне. вземане и изпращане на повърнати материали за изследване . . 302

Подготовка на болен за гастроскопия ............  306

Рентгеново изследване на стомаха и червата ............ . 308

Подготовка на болен за лапароскопия  ...........309

Подготовка на болен за иригоскопия и иригография ........ 311

Подготовка на болен за ректоскопия .......  . 312

Подготовка за извършване на дуоденално и минутирано дуоденално сондиране .........    312; , ,

Минутирано дуоденално сондиране  .........  316

Подготовка на болен за холецистография    317

Чернодробни проби — видове. Взе&ане на кръв за чернодробни проби 319

Функционално изследване на бъбреците .  ........  322

Подготовка и извършване на катетеризация. Изпращане на урина за бакте-

риограма и антибиограма .........  326

Рентгеново изследване на бъбреците и подготовка на болния ..... 329

Подготовка на болен за цистоскопия ............... 332

Промивка на пикочен мехур  .........332

Пункции ... ........ .......... ........... 333

Видове и правила за извършване ..............  335

Подготовка за плеврална пункция  ............335

Подготовка за ставна пункция  ......  337

Подготовка за лумбална пункция при възрастен и дете ......  338

Подготовка за костномозъчна пункция  .....  339

Подготовка за коремна пункция и парацентеза .....342

Подготовка за перикардна пункция ................. 344

Подготовка за пункция на лимфен възел  ......  344

Подготовка за биопсия на различни органи (черен дроб, бъбреци, слезка и др.) 345

Литература  .......  346

Съдържание ........................ ..... 347

С множество подчертавания.
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.