Ръководство за упражнения по млекарство

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2018
  •  100

Автор:Колектив
Издателство:Земиздат
Страници:205
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за упражнения по млекарство. Иван Пейчевски, Тодор Димитров, Тодор Илиев

Учебник за студентите от ВИЗВМ, зооинженерен факултет

Ръководството е написано по новата учебна програма за практическо обучение на студентите по зооинженерство. В него са разгледани главно въпросите, свързани с изследването и с окачествяването на млякото и на някои млечни продукти - българско кисело мляко, сирене и масло. Подробно са разработени методите за анализ съгласно БДС и новите физико-химични методи и съвременни апарати за изследване на млякото и млечните продукти. Значително място е отделено на получаването, първичната обработка и съхраняването па млякото в кооперативните и частните ферми, системите за охлаждане на млякото, изграждането и оборудването на млекосъбирателен пункт. Разгледани са миещите и дезинфекционните средства и технологията за миене и дизенфекциране на доилната техника и млекарското оборудване, както и технологиите за производство на българско кисело мляко, бяло саламурено сирене, кашкавал и киселосметанено масло.

Ръководството е предназначено за студентите по зооинженерство, но може да се използува и от специалисти, работещи в областта на млекопроизводството, млекопреработването и млекоконтрола от обществения и частния сектор.
© Иван Николов Пейчевски, Тодор Димитров Димитров, Тодор Николов Илиев, 1992 с/о Jusautor, Sofia
ISBN 954 - 05 * 0192 - X

---
СЪДЪРЖАНИЕ

Правила за работа в лабораторията - И. Пейчевски....................................................................3

Основни изисквания при работа в лабораторията................................................................................3

Изисквания за безопасна работа....................................................................................................................................................4

Измиване на лабораторната стъклария......................................................................................................................6

Проверяване на уредите..................................................................................................................................................................................7

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Изследване на млякото.......................................................................................................................................10

Вземане на проби мляко и подготвянето им за изследване................................................10

Вземане на средна проба мляко..........................................................................................................................................11

Запазване на проби мляко.......................................................................................................................................16

Органолептична прецеnа на млякото............................................................................................................................18

Определяне чистотата на млякото......................................................................................................................................20

Определяне плътността на млякото................................................................................................................................22

Определяне плътността иа пресеченото мляко..........................................................................................27

Определяне на млечната мазнина ......................................................................................................................................28

Методи за определяне съдържанието на млечна мазнина......................................................32

Метод на Розе-Готлиб.....................................................................................................................................................................33

Експресии методи............................................................................................................................................................................................35

Определяне на млечиата мазнина с апарата Милко-Тестер МК III... 40

Определяне па белтъчните вещества в млякото ..........................................................................46

Определяне иа общото количество иа белтъчните вещества......................................47

Метод на Кслдал..............................................................................................................................................................................................47

Определяне на общото съдържание иа белтъчии вещества чрез 
формално титриране...................50

Багрилно свързващ метод...............................................................................................................52

Определяне съдържанието на казсиии и суроватъчни белтъчини..........................55

Определяне на минералните вещества на млякото..................................................................58

Определяне па сухото вещество на млякото ............................................................................................60

Определяне на сухия бсзмаслен остатък в млякото..........................................................................63

Сухото вещество и сухият бсзмаслен остатък на млякото като коитролни показатели.............................65

Изследване състава на млякото с апарата „Милко Скан -104“ -Т. Илиев......................65

Определяне съдържанието на казеин в млякото........................................................................................71

Определяне киселинността на млякото • И. Пейчевски..............................................................72

Доказване на фалшификации иа млякото. Видове фалшификации . 78

Доказване на фалшификации чрез йбориа проба мляко..................................................................79

Доказване иа оводияваие чрез рефракциоииото число на млечния серум.. 84 Доказваие на оводиявансто по температурата иа замръзване на млякото (криоскопски метод)..........87

Доказване консервиращи всщсства в млякото..............................................................................................91

Установяване на смесване на мляко от различни видове животни..................94

Откриване на мляко от маститио болни животии..........................................................................95

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

Получаване, първично обработване, съхраняване, окачествяване и заплащане на млякото ............... 105

Първично обработване и съхраняване на млякото........................................ 106

Охлаждане на млякото........................................................................................... 110

Поточни технологични линии за получаване и за първично обработване

на млякото в животновъдните ферми и комплекси...................................... 118

Млекосъбирателен пуикт....................................................................................... 120

Окачествяване на млякото................................................................................... 123

Изкупуване и заплащане на млякото.................................................................. 127

Преработване па млякото в млечни продукти ......................................... 129

Технологии за получаване на българско киссло мляко.................................... 129

Изследване на българското киссло мляко......................................................... 132

Маслопроизводство - Т. Димитров........................................................................... 136

Получаване на сметана.......................................................................................... 136

Технология на кисслосмстансното мляко......................................................... 139

Подбор на млякото........................................................................................... 139

Приемане и окачествяване на сметаната................................................. 140

Нагласяваие на желаната масленост и киселинност.............................. 141 .

Пастьоризация иа сметаната........................................................................ 142

Охлаждане на сметаната................................................................................ 143

Биохимично зреене на сметаната................................................................. 143

физично зреене на сметаната..................................................................... 144

Избиваие иа сметаната................................................................................... 145

Опаковане и съхраняване на маслото.......................................................... 146

Изследване на сметана и масло............................................................................ 147

Вземане на средна проба от сметана.......................................................... 147

Запазване и подготовка иа пробите за анализ..............................................148

Определяне на общата (титрусмата) киселинност на сметаната ... 148

Определяие маслеността на сметаната по БДС 1671-89...................... 150

Определяне съдържаиието на вода в маслото.......................................... 151

Определяие киселинността на маслото..................................................... 153

Определяне съдържанието на мазнина в маслото................................... 154

Технология за получаване на бяло саламурено сирене - И. Пейчевски... 155

Технология за получаване на кашкавал .......................................................... 160

Изследване на сирищната мая ........................................................................ 167

Определяне силата на сирищната мая............................................................... 167

Изследване на сирене . ..................................................................................J....... 169

Вземане иа средни проби и подготвяне на проби за аиализ........................ 169

Определяне съдържанието на вода в сирснсто............................................... 171

Определяие съдържанието на мазнина в сирснсто........................................ 171

Определяне киселиниостта иа сирснсто........................................................... 174

Определяне съдържанието на белтъчни всщества в сирснсто.................. 175

Определяне съдържанието на готварска сол в сиренето............................. 177

Изследване състава на сиренето с апарат Милко Скаи 104 - Т. Илиев. 179 

Миене и дезинфекциране' на съоръженията за мляко - Т. Димитров.. 180

Миещи и дезинфекционни средства и изискванията към тях..................... 180

Определяне активността на миещите и на дезинфекционните средства................. 183

Почистване и дезинфекциране иа доилните инсталации и на съоръженията.............. 190

Реактиви - И. Пейчевски................................................................................................ 195

БДС, използувани най-чесъоо в млскарствопю.............................................. 205

Без забележки в текста.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.