Финансов риск и финансово състояние

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-4-2018
  •  316

ПРОДАДЕНА

Автор:Иван Костов
Издателство:Издателски комплекс - УНСС
Страници:262
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Добро
Финансов риск и финансово състояние. Иван Костов / Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по финансов мениджмънт

Съдържание

УВОД..............................................................................................................................................5

Първа глава

РИСК ВЪВ ФИРМАТА. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ИЗМЕРВАНЕ............................................7

1.1. Дефиниране на риска, видове риск във фирмата............................................................7

1.2. Риск, свързан с паричните потоци....................................................................................8

1.3. Реинвестиционен риск.....................................................................................................19

1.4. Лихвен риск.......................................................................................................................21

1.5. Инфлационен риск............................................................................................................22

1.6. Валутен риск.....................................................................................................................23

1.7. Портфейлен риск..............................................................................................................23

Втора глава

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА - СЪЩНОСТ, ОБХВАТ И ИЗМЕРВАНЕ........34

2.1. Дефиниране на капиталовата структура........................................................................34

2.2. Финансов ливъридж.........................................................................................................40

2.3. Показатели за измерване на капиталовата структура...................................................42

2.4. Пазарни или счетоводни стойности................................................................................44

2.5. Някои тенденции в развитието на капиталовата структура на фирмите....................46

Трета глава

БАЗИСНИ ТЕОРИИ ЗА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА........................52

3.1. Класификация на теориите за капиталовата структура на фирмата...........................53

3.2. Максимизиране на стойността на фирмата или максимизиране на богатството на собствениците....54

3.3. Традиционни теория за капиталовата структура...........................................................56

3.4. Теорията на Modigliani и Miller.......................................................................................68

3.5. Лични подоходни данъци и капиталова структура. Моделът на Miller......................79

3.6. Теория на компромиса.....................................................................................................84

3.7. Влияние на капиталовата структура върху инвестиционните решения на фирмите...........89

Четвърта глава

НЕДАНЪЧНИ ТЕОРИИ ЗА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА............................................103

4.1. Теория на агентските разходи.......................................................................................103

4.2. Теория на асиметричната информация........................................................................113

4.3. Теория за пазарната синхронизация на капиталовата структура..............................116

4.4. Теория на заинтересованите лица.................................................................................117

Пета глава

МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА... 123

5.1. Класификация на факторите, влияещи върху капиталовата структура....................123

5.2. Размер на фирмата..........................................................................................................124

5.3. Структура на активите...................................................................................................127

5.4. Рентабилност...................................................................................................................128

5.5. Възможности за растеж.................................................................................................130

5.6. Ликвидност......................................................................................................................131

5.7. Бизнес риск......................................................................................................................133

5.8. Уникалност на фирмата и нейните продукти..............................................................134

5.9. Кредитни рейтинга............................................  134

5.10. Несвързан с дълга данъчен щит..................................................................................137

5.11. Оперативен ливъридж..................................................................................................138

Шеста глава

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА... 142

6.1. Канали на влияние на макроикономическите фактори върху капиталовата структура на фирмите.........142

6.2. Брутен вътрешен продукт..............................................................................................144

6.3. Инфлация.........................................................................................................................147

6.4. Лихвен процент.............................................................  149

6.5. Брутообразуване в основен капитал.............................................................................151

6.6. Външнотърговски обмен...............................................................................................151

6.7. Данъчно облагане...........................................................................................................152

Седма глава

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА.........................................156

7.1. Същност на финансовия анализ....................................................................................156

7.2. Източници на информация за финансовия анализ......................................................159

7.3. Финансови коефициенти...............................................................................................167

Осма глава

АСПЕКТИ НА ОПЕРАТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА. КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ...172

8.1. Класификация на коефициентите за финансов анализ...............................................173

8.2. Коефициенти, измерващи възвращаемостта от инвестициите  .......................174

8.3. Коефициенти за ликвидност..........................................................................................177

8.4. Коефициенти за задлъжнялост или дългосрочни платежоспособност.....................183

8.5. Коефициенти за ефективност........................................................................................186

8.6. Коефициенти за рентабилност......................................................................................188

8.7. Показатели за пазарна стойност....................................................................................190

8.8. Комплексни финансови показатели..............................................................................191

8.9. Структурен анализ..........................................................................................................196

8.10. Някои съображения при прилагането на финансовия анализ на фирмата.............203

Девета глава

АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ....................................................................................213

9.1. Качество на отчетените от фирмите печалби..............................................................214

9.2. Разлики между нетната печалба и паричните потоци................................................214

9.3. Коефициенти за финансов анализ, основаващи се на паричните потоци.................224

9.4. Ползи от анализа на паричните потоци........................................................................230

Десета глава

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ..................................................................................................235

10.1. Същност на финансовото планиране..........................................................................235

10.2. Характеристики на ефективното планиране..............................................................237

10.3. Модели на финансово планиране...............................................................................238

10.4. Връзки между външното финансиране и растежа....................................................247

10.5. Недостатъци на моделите за финансово планиране.................................................255

10.6. Връзка между дългосрочното и краткосрочното финансово планиране................256

Здраво книжно тяло, тук-там е попълвано, незначително петно от кафе по страниците.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.