Централни отоплителни инсталации

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  112

Автор:С. Стамов
Издателство:Техника
Страници:399
Корици:Твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Централни отоплителни инсталации.  Станчо Стамов + 3 налични приложения извън книгата, обикновено липсват.

В книгата са описани технологичните и експлоатационните предимства и недостатъци на прилаганите в съвременната практика еднотръбни, двутръбни и лъчисти отоплителни инсталации. Изяснен е механизмът на действие и са дадени методики за оразмеряването им, подкрепени с решени примери. Разгледани са възможностите за използуване на ЕЦИМ при проектиране и изследване на работата на инсталациите. Третирани са въпроси, свързани с регулирането и оценката на надеждността на отоплителните системи, а също и с усъвършенствуване на монтажа и експлоатацията им. Читателят се запознава и с някои неконвепционални, но перспективни системи за отопление.

Книгата е предназначена за инженерно-техническите кадри от проектантските, монтажните и поддържащите централните отопления организации. Ще бъде полезна и за студентите от съответните специалности на ВТУЗ.
© Станчо Димов Стамов, 19S0 г. с/о Jusautor, Sofia
696/697

---
СЪДЪРЖАНИЕ
Основни означения.............
Увод............................... 7

Глава I. Строителна топлотехника.......  11

1.1. Изчислителни температури за външния и вътрешния въздух . . 11

1.2. Топлотехнически характеристики на строителните материали и конструкции.........................15

1.2.1. Топлопроводност и специфичен топлинен капацитет......15

1.2.2. Съпротивление на топлопроводност и топлопреминаване ... 17

1.3. Нормативни съпротивление на топлопреминаване през ограждащи елементи    31

3.4. Оптимизиране на топлинната изолация на сградите......35

1.5. Топлинни загуби на помещения и сгради............39

1.5.1. Загуби от топлопреминаване Qr.....   40

1.5.2. Загуби за подгряване на постъпващия външен въздух QB 47

1.5.3. Приблизително изчисление на топлинни загуби ....... 57

Глава 2. Елементи на отоплителните инсталации........61

2.1. Отоплителни тела......................61

2.1.1. Конструктивни и експлоатационни характеристики .... 61

2.2. Тръбна мрежа ........................74

2.2.1: Тръби и принадлежности  .........74

2.2.2. Оразмеряване на тръбната мрежа  ............ 81

2.2.3. Топлинка изолация на тръбната мрежа . .......... 90

2.3. обезопасяване н'а водни инсталации............... 95

2.3.1. Открити разширителни съдове................ 95

2.3.2. Затворени разширителни съдове...............101

Глава 3. Еднотръбни отоплителни инсталации.......  106

3.1. Вертикални еднотръбни системи  ..........106

3.1.1. Схеми на инсталациите и щранговете...........107

3.1.2. Оразмеряване на тръбната мрежа...... 112

3.1.3. Изчисляване на нагрявната повърхнина и избор на отоплителните тела.......  144

3.2, Хоризонтални еднотръбни системи  .......  157

3.2.1. Хоризонтални инсталации с нормални тръби.........157

3.2.2. Инсталации с намалени диаметри на щранговете.......168

Глава 4. Двутръбни конвективни отоплеция . ......... 174

4.1. Водни гравитационни системи.................175

4.1.1. Гравитационно отопление с долно разпределение,..... 177

4.1.2. Гравитационно отопление с горно разпределение.......179

4.2. Водни инсталации с принудителна циркулация .  ........

4.3. Етажно отопление......................199

4.4. Парно отопление................208

4.4.1. Парни инсталации ниско налягане.............209

4.4.2. Парни инсталации високо налягане.............220

Глава 5. Лъчисто отопление .  .......  225

5.1. Повърхностни температури и топлинни загуби.........225

5.2. Инсталации с встроени серпентини........   22д

5.2.1. Монтажни и експлоатационни изисквания.........  229

5.2.2. Топлоотдаване на излъчващи плоскости с встроени тръби . . . 233

5.2.3. Таванно и подово отопление................237

5.3. Таванни лъчисти отопления с кухини..............250

5.3.1. Инсталации с нагрявана кухина..........252

5.3.2. Инсталации с окачен на тръбите таван........... 261

5.4. Разтопяване на сняг на открити площи.............267

Г л а в а 6. Неконвеяционални системи за отопление.......  272

6.1. Електрическо отопление....... 272

6-2. Отопление със слънчева енергия.........277

6.2.1. Схеми на инсталации за загряване на водата ...... . . 277

6.2.2. Основни елементи....................282

Глава 7. Регулиране и надеждност на отоплителните инсталации 287

7.1. Регулиране на топлинната мощност на инсталациите .  .....287

7.1.1. Централно регулиране..................287

7.1.2- Местно регулиране...................288

7.1.3. Индивидуално регулиране........  300

7.2. Надеждност на водните отоплителни системи  ........302

7.2.1. Коефициент на надеждност ...............305

7.2.2. Вертикално топлинно разрегулиране.....  307

7.2.3. Хоризонтално топлинно разрегулиране...........317

Глава 8. Проектиране и изследване с помощта на цифрови електронноизчислителни машини ...... 321

8.1. Основни видове задачи в отоплителната техника........321

8.1.1. Температурни полета в строителните конструкции ...322

8.1.2. Хидравлични мрежи и инфилтрация............324

8.1.3. Избор на елементи и сметни документи......  328

8.2. Изисквания към методиките за пресмятане..........329

8.2.1. Принципи за съставяне на методиките........  329

8.2.2. Аналитично представяне на характеристиките на елементите 331

8.3. Описание на алгоритми на действуващи програми..... . . 343

8.3.1. Програми ИНФИ и СТЕНА  .................343

8.3.2. Програми ТОПЛО 1, ТОПЛО 2 и ЕДРА...........346

Глава 9. Усъвършенствуване на монтажа и експлоатацията .... 354

9.1. Индустриализиране на подготвителните и монтажните работи . . . 354

9.1.1. Вертикални водни инсталации...............364

9.1.2. Типизирани възли и елементи за еднотръбни инсталации . . .361

9.2. Годишен разход йа енергия и гориво при експлоатация.....367

Приложения............................374

Приложение 1. Климатични показатели, необходими за проектиране на отоплителни инсталации.............  374

Приложение 2. Нормативни зимни изчислителни температури.......377

Приложение 3. Топлофизически показатели на строителните материали 379

Приложе ние 4. ,.......................384

Таблица 4 а. Топлинен гготок qe на 1 m2eq при движение на водата по

схема горе-долу  .................384

Таблица 4 б. Топлинен поток qe на 1 m9eq при движение на водата по

схема долу-горе ....................386

Таблица 4 в. Топлинен поток на 1 m2eq при движение на водата по схема долу-долу....387

Приложение 5  ...........................391

Таблица 5 а. Загуби на налягане R въз водни отоплителни инсталации (£ = 0,54-39,2 Ра/т).........  391

Таблица 5 б. Загуби на налягане R във водни отоплителни инсталации (Я=29,44-1370 Ра/т)..................391

Таблица 5 в. Динамично налягане във водни отопления.........391

Приложение 6. Условни означения на елементите на отоплителните инсталации ..........    392

Литература......................  395

Сериозно подчертавана книга, няколко листа са укрепени с тиксо, безпроблемна за използвана.

Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.