Отопление и вентилация на текстилните предприятия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  94

Автор:С. Стамов
Издателство:Техника
Страници:411
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Отопление и вентилация на текстилните предприятия. Станчо Стамов

В учебника са разгледани основните въпроси на отоплението, вентилацията и климатизация-та на текстилните предприятия. Освен хигиенните норми за параметрите на въздушната среда в работната зона са посочени и изискванията на технологичните процеси. Описаните инсталации за поддържане на микроклимата в помещенията намират широко приложение в съвременните предприятия.

Изяснени са методиките за оразмеряване на отоплителни, вентилационни, обезмъглителни, овлажнителни, климатични и пневмотранспортни инсталации, като са илюстрирани с решени примери. Направена е оценка на предимствата и недостатъците на различните системи и съоръжения. Посочени са решения за постигане на желаните параметри с минимален разход на енергия. Наред с начините за намаляване на кол ичеството на въздуха са разгледани и съоръженията за използуване на отпадъчната топлина, а също така и системите за автоматично регулиране.

Учебникът е предназначен за студентите от специалността текстилна техника във ВМЕИ ,,Ле-нин‘‘, hi може да се използува и от студентите от специалността промишлена топлотехника в същия институт. Включеният справочен материал ще бъде полезен и за инженерно-техническите кадри, които работят в областта на текстилната, вентилационната и климатичната техника.

Авторът изказва благодарност на доц. Стефан Пенев и доц. Никола Стоичков за направените препоръки при рецензирането на ръкописа, а също и на к.т.н.инж. Димитър Киров за помощта при написването на гл. 13 от книгата.

© Станчо Димов Стамов, 1982 г. с/о Jusautor, Sofia

***
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Параметри на климата и работиата среда

1.1. Метеорологични основи на отоплителната и климатичнататехника . 7

1.1.1. Слънчево излъчване и температура на външния въздух..... 8

1.1.2. Относителна влажност и подвижност на външния въздух.....12

1.1.3. Изчислителни параметри на външния въздух ... . .. . 14

1.2. Хигиенни изисквания към параметрите на работната среда .... 16

1.2.1. Топлоотдаване от хората.........  17

1.2.2. Температура на усещане ...... '.....21

1.2.3- Топлинно благоразположение................22

1.2.4. Влияние на подвижността, относителната влажност и йонизацията ва въздуха..........................2 2

1.3. Технологични изисквания към параметрите на работната среда . . 24

2. Топлинен баланс в работните помещения

2.1. Топлинни загуби през зимата.................  27

2.1.1. Топлинни загуби от топлопреминаване..........  27

2.1.2. Топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух.......36

2.2. Топлоотделяне в работните зали  ...........45

2.2.1. Топлоотделяне от машини, съоръжения и суровини .... . . . 45

2.2.2. Топлоотделяне от осветление и хора  .............47

2.3. Топлинни печалби от слънчево излъчване............49

2.3.1. Топлинни притоци през остъклени строителни елементи . . . . 50

2.3.2. Топлинни притоци от топлопреминаване през плътни строителни елементи .  ........... 57

2.4. Изчислителни топлинни баланси................61

2.4.1. Зимен режим........................62

2.4.2. Летен режим.........................62

8. Двутръбни водни отоплителни инсталации с принудителна циркулация

3.1. Устройство и принцип на действие  ...........71

3.2. Основни елементи.....................75

3.2.1. Тръби и арматура...................... 75

3.2.2. Конвективни отоплителни тела ............... . 79

3.2.3. Обезопасяване на водните инсталации.............. 85

3.2-4. Обезвъздушаване на инсталациите ...    . 91

3.2.5. Определяне на мястото на циркулационната помпа........93

3.3. Оразмеряване на двутръбните инсталации..... 96

3.3.1. Тръбна мрежа.......................96

3.3.2. Избор на отоплителните тела.................103

3.4. Абонатни станции за топлоносител вода.............107

3.4.1. Абонатни станции за директно свързване............108

3.4.2. Абонатни станции за индиректно свързване  ......110

4. Парни отоплителни инсталации

4.1. Птрни инсталации с ниско налягане............... 113

4.1.1. Устройство и принцип на действие...............113

4.1.2. Оразмеряване на инсталациите................118

4.2. Парни инсталации с високо налягане  ..........124

4.2 1. Конструктивни особености........ ..........124

4.2.2. Определяне на диаметрите на тръбната мрежа........  . 126

4.3. Абонатни станции за топлоносител пара.........  129

5. Влажен въздух и изменение на състоянието му

5.1. Свойстяа на влажния въздух..................135

5.2. h — х-диаграма за влажсия въздух.............. 140

5.3 Изменение на състоянието на въздуха............ 144

5.31. Ъглов мащаб........ . .... 144

5.3.2. Загряване и охлаждане на въздуха с повърхностни топлообменници 145

5.3.3. Адиабатно и изотермично овлажняване.............147

5.3.4. Топло- и влагообмен между въздух и вода ... *......148

5.3-5. Смесване на въздух с различни състояния  .......  . . 150

6. Вентилация

61. Характеристика на производствените вредности..........152

6.1.1. Токсични газове и течности...... ........153

6.1.2. Топлина и влага................. 154

6.2. Класификация............   . . 155

6.2-1. Начини на вентилация ..................155

6.2.2. Видове вентилационни инсталации...............158

6.3. Диференциално уравнение за концентрацията на вредностите ... 159

6.4. Определяне на дебита на въздуха при общообменна вентилация . . 161

6.5. Движение на въздуха около вентилационните отвори.......164

6.5.1. Нагнетателни струи...........„.........165

6.5.2. Факел при изсмукване . ' 169

6.6. Организация на въздухообмена в помещение с принудителна вентилация 172

6.6.1. Изисквания към организацията на въздухообмена.......173

6.6.2. Принципни схеми на организация на въздухообмена........174

6.6.3. Оценка на организацията на въздухообмена...........176

6.7. Техническо решение на вентилацията  .......178

7. Местна вентилация

7.1. Отворени смукатели......................181

7.1.1. Смукателни чадъри  ................181

7.1.2. Бордови смукатели........  184

7.2. Полуотворени смукатели..........  189

7.3- Затворени и технологично свързани смукатели..........190

7.3.1. Подготвителни цехове — сортиране, разбиване, влачене......191

7.3.2. Предачни и тъкачни цехове .  ......   193

7.3.3. Цехове за довършителни операции.............  . 195

8. Елементи на инсталациите за поддържане на параметрите на въздуха

8.1. Вентилатори........................ 201

8.1.1. Видове вентилатори .................  201

8.1.2. Аеродинамична характеристика на вентилаторите . . ....... 205

8.1.3. Закони на подобието на вентилаторите .............206

8.1.4. Регулиране на работата на вентилаторите......... . . 207

8.1.5. Избор на вентилатора................• . . 208

8.2. Въздухопроводи........................212

8.2.1. Конструкция на въздухопроводите...............212

8.2 2. Оразмеряване на въздухопроводите...............214

8.3. Равномерно подаване и изсмукване на въздуха........220

8,3.1- Начини за осигуряване на равномерност............220

8.3-2. Въздухоразпределители за равномерно подаване........222

8.3.3. Въздухосъбиратели с постоянно напречно сечение и еднакви отвори 226

8.4. Калорифери .  ............   227

8.4.1. Предназначение и устройство.................227

8.4.2. Изчисляване и избор на калориферите............ . 230

8.5. Повърхностни охладители...............  233

8.5.1. Охлаждане без влагоотделяне.................233

8.5.2. Охлаждане с влагоотделяне.................233

8 6. Оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух.......236

8.6.1. Регенератор с въртящ се барабан......... 236

8.6 2. Рекуперативни топлообменници.................238

8.7. Дюзова оросителна камера............ 240

8 7.1. Устройство на оросителната камера..............240

8 -7.2. Топло- и влагообмен в оросителната камера...........246

8.8. Секции за блоков монтаж .  .................247
9. Топловъздушно отопление

9.1. Въздухоотоплителни апарати  ..............251

9.2. Централно топловъздушно отопление . ..............253

9.3. Въздушни и топловъздушни завеси ...........257
10. Обезмъглителни и овлажнителни инсталации

10.1. Обезмъглителни инсталации.......   262

10.1.1. Предназначение и устройство.................262

10.1.2. Влажностен баланс.....................263

10.1.3. Определяне на дебита на въздуха...............265

10.1.4. Съпротивление на топлопреминаване на външни строителни елементи 269 

10 2. Овлажняване на въздуха...................270

10.2.1. Начини на овлажняване . . 270

10.2.2. Централни овлажнителни уредби..... .........271

10.2.3. Местни овлажнителни уредби.................273

10.2.4. Овлажнителни инсталации и централи............276

10.2-5. Оразмеряване на централни овлажнителни инсталации.....280

10.2.6. Оразмеряване на комбинирани овлажнителни инсталации.....283

10.3. 1 Агрегати за преовлажкен въздух...............285
11. Централни еднозонови климатични инсталации

11.1. Предназначение и класификация на климатичните инсталации . . .291

11.1.1. Осноени понятия.............. 291

11.1.2. Класификация на климатичните инсталации .......  293

11.2. Устройство и действие на едн озоновите инсталации.......295

11.2.1. Климатични ц-.нтрали . ...............  297

11.2.2. Описание на работата на инсталацията...........  . 301

11.3. Оразмеряване на климатичните инсталации...........303

11.3.1. Изходни условия.................. .... 303

11.3.2. Определяне на дебита на въздуха...............304

11.3.3. Зимен изчислителен режим на работа........  307

11.3.4. Летен изчислителен режим на работа.............313

12. Автоматично регулиране на климатичните инсталации

12.1. Регулатори .    324

12.1.1. Показатели за оценка на регулаторите.............324

12.1.2. Динамични характеристики на регулаторите..........326

12.1.3. Основни елементи на регулаторите . 331

12.2. Автоматизиране на системите за климатизиране на въздуха .... 340

12.2,1. Пряко регулиране на относителната влажност ........ 341

12 2.2. Регулиране по температурата на точката на оросяване.....343

12.3. Регулиране на овлажнителните инсталации.....  348
13. Пречистване на въздуха от прах

13.1. Характеристика и свойства па текстилния прах.........350

13.1.1. Дисперсна система...................  350

13.1.2. Текстилен прах............ • . 351

13.1.3. Дисперсно разпределение . . . i .  ......  . . . . 352

13 2. Прахоулавяне и ефективност .     354

13.3. Прахопречиствателни съоръжения за текстилен прах.......356

13.3.1. Инерционно-гравитационни прахоотделители .......... 357

13.3.2. Филтри..................... 358

13.3.3. Местни прахоотделители . . . . 364
14. Пиевмотранспорт
*4.1. Устройство на инсталациите за пиевмотранспорт........  367
*4.1.1. Схеми на инсталации за пиевмотранспорт  .....  367
*4.1.2. Елементи на инсталациите......... 369
.4.2. Движение на тяло в тръба............372
*4.2.1. Движение въз вертикална тръба......   . 372
*4.2.2. Движение в хоризонтална тръба................374
*4.3. Скорост на транспортиране .........  376
14.4. Оразмеряване на въздухопроводите на инсталациите за пиевмотранспорт 378
15. Изпитване на вентилационните и климатичните инсталации
15.1. Предпускови и хигиенно-технологични изпитвания ....... 380
15.2. Уреди за провеждане на изпитванията  ............З83
15.2.1. Уреди за измерване на налягането  ..............З84
15.2.2. Уреди за измерване на температурата .............З85
15.2.3. Измерване на относителната влажност на въздуха........380
15.2.4. Уреди за измерване на скоростта на въздуха..........387
15.2.5. Уреди за измерване на запрашеността във въздухопроводите . . . 388
Приложения ............ .. 390
Литература ..........  400

о1
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.