Машинни елементи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  361

Автор:К. Арнаудов, И. Димитров, П. Йорданов, Л. Лефтеров
Издателство:Техника
Страници:542
Корици:Твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
Машинни елементи. Кирил Арнаудов, Иван Димитров, Петко Йорданов, Лефтер Лефтеров

В учебника е изложен материалът по дисциплината машинни елементи съгласно учебната програма за студентите от машиностроителните специалности на висшите технически учебни заведения (ВТУЗ) у нас. В него са разгледани въпросите на теорията, изчисляването и конструирането на различните машинни елементи с общо предназначение.

Учебникът е предназначен за с тудентите от машиностроителните специалности на ВТУЗ, но може да бъде ползуван също от студентите от др уги специалности, изучаващи същата дисциплина, както и от инженерно-техническия персонал в конструкторските бюра, проектантските организации и производството
Доц. к. т. н. Кирил Борисов Арнаудов, 
Проф. инж. Иван Петров Димитров, 
Доц. инж. Петко Вълев Йорданов, 
Проф. инж. Лефтер Статев Лефтеров 
1980 г.

---
ПРЕДГОВОР

Учебникът „Машинни елементи“ представлява труд на преподаватели по тази дисциплина от ВМЕИ „Ленин“ — София, ВМЕИ — Варна, и ВИММЕСС — Русе.

Учебникът е написан съобразно със съвременното схващане за същността и характера на дисциплината машинни елементи като дисциплина, третираща различните машинни елементи с общо предназначение по комплексен начин — теория, изчисляване и конструиране. В него са отразени, доколкото това е било възмоокно в разполагаемия обем, съвременните тенденции в изчисляването на машинните елементи,като е включена обща част, засягаща основните принципи на изчисляването, критериите за работоспобност и избора на материала. При разработването на отделните глави авторите са се стремили да запазят единен подход при разглеждането на отделните машинни елементи: същност и предназначение, геометрия, кинематика и динамика (в случаите, където ги има), респ. силова картина, повреди и критерии за работоспособност, различните видове изчислявания, материали и допустими напрежения, конструктивно оформяване и tip. Такова изложение, включващо трите компоненти на дисциплината машинни елементи — теория, изчисляване и конструиране, — осигурява по-пълно разглеждане на въпросите, намиращи се в логично и методично единство, и създава no-завършена представа у студентите за разглеждания машинен елемент. Такъв комплексен подход е в съответствие с изискванията на висшето образование и има положително значение за подготовката на бъдещите инженери, както показва тоеа дългогодишният опит в преподаването на дисциплината в страната.

Учебникът не претендира да бъде пособие с всички необходими таблици и числени данни, необходими за изчисляването и конструирането. Той е преди всичко учебник, в който се разглеждат принципните въпроси, благодарение на чието изясняване студентите ще могат да подхождат творчески към дейността, свързана с изчисляването и конструирането на машинните елементи. Изграден е при ползуване богатия опит на съветските и други съвременни учебници по машинни елементи и съответните стандарти.

Отделните глави са написани от авторите, както следва: К. Арнаудов — гл. 12; Ив. Димитров — гл. 9, 10, 13, 14, 15 и 16; П. Йорданов — гл. 2, 3, 4, 5, 6 и 8; J1. Лефтеров — гл. 1, 7 и 11.

Авторите изказват своята благодарност на рецензентите проф. инж. Б. Попов и доц. инж. Д. Христов за критичното им отношение към ръкописа и приноса им за подобряването му. Те са особено признателни на научния редактор проф. инж. Ив. Кисьов за задълбоченото редактиране на учебника, което допринесе много за повишаване на неговото ниво....

Авторите

о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.